Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kuruluş

testAcıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2013-2014 Akademik Yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Türkiye’de vakıf üniversiteleri içerisinde alanında uzmanlaşmış ve yeterli akademik kadroya sahip Beslenme ve Diyetetik Bölümleri’nden biridir.

Kazanılan Derece

4 yıllık eğitimin ardından mezun olan kişiler “Beslenme ve Diyetetik “ alanında lisans diploması derecesi alırlar.

Derece Seviyesi

Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Test2Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (LYS) sonucu elde edilen (MF-3) puan türüne göre öğrenci almaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Test3Beslenme ve Diyetetik Bölümü’ne, YÖK tarafından belirlenen esaslara gore, yurt içi ve yurt dışındaki Yükseköğretim Programları’ndan öğrenciler başvurduklarında, kredi ve not transferleri bölüm tarafından değerlendirilir ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Test4Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Beslenme ve Diyetetik Programı’nda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Test5Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 2 profesör, 1 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi tarafından sağlanmaktadır. Yıllık kontenjanımız 50 öğrencidir. Öğretim Dili Türkçe'dir. Program, beslenme ve diyetetik alanı ile ilgili zorunlu dersler ile seçimlik dersler içermektedir. 3. Sınıfın sonunda halk sağlığı stajı yapılmaktadır. Öğrenciler, 7.yarıyılda işbaşında eğitim I ve II derslerini, 8. Yarıyılda da işbaşında eğitim III ve IV derslerini alarak beslenme ve diyetetik alanlarında uygulama yapmaktadırlar.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

test1Beslenme /diyetetik ve bunu destekleyen alanlarda kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir, bunları eleştirel bir yaklaşımla bütünleştirir, problem çözme ve karar alma için kullanır.
test2Diyetetiğin uygulama ortamlarında, bireylerin grupların toplumların beslenme durumlarını analiz eder, sorunları tanımlar, çözüm üretir, uygular, izler, değerlendirir, kayıt tutar, belgelendirir.
test3Diyetetik uygulamalarını uluslarası standartlara uygun olarak ekip elemanı olma bilinç ve sorumluluğu ile bağımsız yürütür multidisipliner çalışır iç ve dış paydaşlarla paylaşım ve işbirliği yapar.
test4Beslenme ve diyetetik alanında ekip lideri olma becerilerini geliştirir, bu becerilerini çalışanlar, hasta/müşteriler, tesis ve ürünlerin gelişimini planlama ve yönetmede kullanır.
test5Yaşam boyu kendini geliştirmeyi amaç edinir, kişisel gelişim portföyü hazırlar, öğrenme gereksinimlerini belirler, planlar, mesleki eğitim faaliyetlerine katılır bunları belgelendirir/kredilendirir.
test6Beslenme/sağlık alanında bilimsel gelişmeleri takip eder, verilerin güvenilirlik ve geçerliliklerini değerlendirir, beslenme bakım sürecinin yürütülmesinde kanıta dayalı kararlar alır.
test7Diyetetik/beslenme hizmetlerinde yazma becerilerini kullanarak iletişim mataryelleri hazırlar yazılı ve sözlü olarak paylaşır davranış değişikliğini kolaylaştırıcı danışmanlık becerilerine sahiptir.
test8Diyetetik uygulamalarında, yaş, hastalık durumu, özel durum, eğitim/uzmanlık durumu, kültürel çeşitlilik, çevre, yaşam tarzı gibi faktörlerin beslenme durumuna etkilerini bilir ve dikkate alır.
test9Beslenme ve diyetetik alanındaki bilgi ve becerilerini toplumsal sorumluluk bilinci ile birleştirerek sağlığı , çevreyi ve kültürel değerleri koruyucu ve geliştirici eğitim aktiviteleri düzenler.
test10Diyetetik/beslenme hizmetleri ve uygulamalarında mevzuatlara, diyetisyenler için hazırlanmış etik kodlara, ulusal, toplumsal, bilimsel ve kültürel değerlere uygun hareket eder ve rol model olur.
test11Diyetetik ve beslenme hizmetlerinde kalite yönetimi, çevre ve kültürel değerlerin korunması, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet bilinci ile hareket eder.
test12Diyetetik/ beslenme hizmetlerinde eleştirel düşünme, hasta/müşteri odaklı olma, risk alma, esneklik, zaman yönetimi ve iş önceliği vasıflarını sergiler.
test13Diyetetiğin tüm uygulama ortamlarında, farklı insan grupları ve farklı kültürlerde araştırma projeleri planlar, yürütür, değerlendirir.
test14Diyetetikte yetkin kişiler denetiminde farklı uygulama ortamlarında, hasta/sağlıklı bireyler üzerinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitim sürecini tamamlamış yeterli uygulama deneyimi kazanmıştır.
test15Mesleki gelişmeleri takip edebilmek ve meslektaşları, hastaları ve toplum ile iletişim kurmak için İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
test16Alanında bilgiye ulaşmak, yaygınlaştırmak için güncel bilişim ve iletişim teknolojilerini en az “Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde” bilgisayar yazılımını etkin biçimde kullanır.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
BİLGİ 1 BECERİLER 1 X
BİLGİ 2 BECERİLER 2 X
BECERİLER 3 X X
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) BECERİLER1
BECERİLER2 BECERİLER 1 X X X X
BECERİLER3 BECERİLER 2 X
BECERİLER 3 X
BECERİLER 4 X
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
YETKİNLİK 4 X
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME) YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
YETKİNLİK 4 X
YETKİNLİK 5 X
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK 6 X
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X
YETKİNLİK 8 X X
YETKİNLİK 9 X
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK6 X
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X
YETKİNLİK8 X
YETKİNLİK9 X
YETKİNLİK10 X
YETKİNLİK 8 X

İstihdam Olanakları

Test6Mezunlar, hastane, ana-çocuk sağlık merkezleri, diyaliz merkezleri, poliklinikler vb. kapsayan tüm sağlık birimleri, çeşitli kamu ve özel kuruluşların poliklinikleri, yiyecek içecek işletmeleri, oteller, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, kreşler ve gıda sanayinde çalışabilmekte ve/veya üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümlerinde akademisyen olarak istihdam edilebilmektedir.

Üst Derece Programları Geçiş

Test7Mezunlar; Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Sağlığı, Beslenme İç Hastalıkları, Halk Sağlığı, Fitoterapi ve Spor Bilimleri yüksek lisans ve/veya doktora programlarına başvurabilir.

Ölçme ve Değerlendirme

Test8Öğrencilerin değerlendirilmesi için ara sınav, quiz, pratik, proje, rapor, ve final vb çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Mezuniyet için programda genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması beklenir. Dersler tabloda gösterildiği şekilde puanlanır ve harflendirilir.

Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 90-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 70-79 Orta -İyi 2.50
CC 60-69 Orta 2.00
DC 55-59 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-54 Zayıf - Başarılı 1.00
FF 0-49 Zayıf - Başarısız 0.00
FG Yarıyıl/Yılsonu Sınavına Girmedi Başarısız 0.00
NA Devamsız Başarısız 0.00
T - Transfer | S - Seçmeli Kredisiz Derste Başarılı | U - Seçmeli Kredisiz Derste Başarısız | W - Dersten Çekilme

Mezuniyet Koşulları

Test9Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Beslenme ve Diyetetik Programı’Nda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü Yardımcısı

Bölüm BaşkanıProf. Dr. Murat BaşE-mail:murat.bas@acibadem.edu.tr

Yeniden Yapılanma Bölüm KoordinatörüProf. Dr. Sevil BaşoğluE-mail:sevil.basoglu@acibadem.edu.tr

Yeniden Yapılanma Bölüm Koord. Yard.Arş. Gör. Ş. Ecem CengizE-mail:ecem.cengiz@acibadem.edu.tr

Müfredat

I.Yıl II.Yıl III.Yıl IV.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
BES103 Anatomi I Z 2 1 2 5
BES109 Genel Kimya Z 2 2 3 4
BES111 Genel İşletme Z 2 0 2 4
BES113 Fizyoloji I Z 2 0 2 4
BES115 Beslenme ve Diyetetik Alanında Etik ve Temel Yaklaşımlar Z 2 0 2 2
BİL101 Bilgisayara Giriş I Z 1 2 2 2
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Z 2 0 2 1
BİL101 Bilgisayara Giriş I Z 1 2 2 2
ING101 İngilizce I Z 1 4 3 3
PSİ101 Genel Psikoloji Z 2 0 2 3
TUR101 Türk Dili ve Edebiyatı I Z 2 0 2 1
SEC-I Seçmeli Ders S 2 0 2 1

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
BES106 Beslenme Antropolojisi Z 2 0 2 2
BES108 İletişim Becerileri Z 3 0 3 3
BES110 Organik Kimya Z 2 2 3 4
BES112 Anatomi II Z 2 1 2 5
BES114 Fizyoloji II Z 2 0 2 4
BES116 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Z 3 0 3 4
BİL102 Bilgisayara Giriş II Z 1 2 2 2
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Z 2 0 2 1
BİL102 Bilgisayara Giriş II Z 1 2 2 2
ING102 İngilizce II Z 1 4 3 3
TUR102 Türk Dili ve Edebiyatı II Z 2 0 2 1
SEC-II Seçmeli Ders S 2 0 2 1