Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kuruluş

Ayak sağlığı, çocukluktan yaşlılığa kadar her dönemde bireyin yaşam kalitesini etkilemektedir. Özellikle diyabet hastalığı ve dolaşım bozukluklarında, hem hayatı tehdit eden komplikasyonların hem de maddi ve manevi kayıpların önlenmesi bakımından, tıbbi ayak bakımıyla ayak sağlığının korunması zorunludur. Tıbbi ayak bakımı, doğuştan ya da kazanılmış ortopedik bozuklukların tedavisinde de önemli bir yere sahiptir. Ayak sağlığıyla doğrudan ilgilenen hekim, tekniker ve merkezlere giderek artan bir gereksinim bulunmaktadır. Multi-disipliner bir yaklaşım çerçevesinde; dahiliye, dermatoloji, ortopedi, genel cerrahi ve plastik cerrahi gibi ayak sağlığıyla ilgili hekimlik branşlarının yanı sıra “podolog” ya da “podoloji teknikeri”, ayak bakımı ve ayak sağlığının korunmasında tartışmasız önemli bir rol üstlenmektedir. Ancak, ülkemizde bilgi ve becerileri yönünden donanımlı podolog sayısı yetersizdir. Acıbadem Üniversitesi Podoloji programında; nitelikli ve kapsamlı bir eğitim aracılığıyla, hem hastanelerde hem de diğer merkezlerde, ayak sağlığıyla ilgili hekimlerin desteğini alarak görev yapacak podologların yetişmesi amaçlanmıştır.

Kazanılan Derece

İki yıllık eğitimini tamamlayarak mezun olanlar; Ön Lisans derecesine sahip olarak, Sağlık Teknikeri - Podoloji Teknikeri unvanını alırlar.

Derece Seviyesi

Ön lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Podoloji Programı; T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonucu elde edilen (YGS-2) puan türüne göre öğrenci alır.

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler, daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan aldıkları ve geçtikleri dersin içeriğinin Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunması durumunda muaf olabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Podoloji Programı’nda öğrencinin 120 AKTS tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Program Profili

İki yıllık programla podologların, ayak sağlığıyla ilgili sorunlarda gerektiğinde ilgili bir uzmana yönlendirmesi, hekimlerle işbirliği içerisinde tıbbi ayak bakımı uygulama ve ayak sağlığını korumaları için gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları hedeflenmektedir. İlk yılda, anatomi, fizyoloji, farmakoloji, sterilizasyon, mikrobiyoloji gibi pre-klinik konuların yanı sıra podolojiyle ilgili temel teorik bilgileri içeren kuramsal dersler verilecektir. Program, tıbbi terminoloji, hastalıklar bilgisi, alt ekstremite ortopedisi ve nörolojisi, diyabet ve ayak sağlığı, ayak deri hastalıkları gibi ilgili klinik branşların teorik dersleriyle devam edecektir. Öğrencilerin, programın ilk yılından itibaren, gerek üniversitemiz bünyesinde bulunan podoloji uygulama laboratuvarlarında, gerekse farklı hasta popülasyonlarının değerlendirilebileceği hastane ortamları ve ayak sağlığı merkezlerinde teknik bilgi ve becerileri kazanmaları sağlanacaktır. Programın ikinci yılında, fizik tedavi/rehabilitasyon ve ortotiks , diyabet ve ayak sağlığı gibi teorik derslerin yanı sıra, ağırlıklı olarak podolojik uygulamalardaki bilgi ve becerileri ileri düzeyde arttırmaya yönelik pratik dersler sürdürülecektir.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Podoloji alanındaki uygulamaları içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri, görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
Podoloji uygulamasının tüm basamaklarını gerçekleştirir, hekimin müdahale etmesi gereken hastalıkları tanır ve ilgili hekime yönlendirir.
Koruyucu ve önleyici yaklaşımlarla, ilgili disiplinlerle(Dermatoloji, Ortopedi, Nöroloji, Endokrinoloji vb.) ortak çalışır.
Podoloji uygulamaları süresince hastanın hastalık geçmişi ve şikayetini kayıt altına alarak tedavinin takibini sağlar.
Podoloji alanında görevli bir birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde etik değerlere uyar.
Sporcu ayak sağlığı için ortopediste ya da fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanına yardımcı olarak ayakta oluşabilecek sorunları korumaya yardımcı olur.
Diyabetik ayak sendromunun oluşum mekanizmalarını, tedavisindeki multidisipliner yaklaşımları bilir ve tedavi süreci için yetkilerini yerine getirir.
Tırnak deformasyonları ve buna bağlı komplikasyonları düzeltir, müdahale eder ve tedavi süresince hastayı takip eder.
Podoloji uygulamalarında kullanılan cihaz, alet ve ekipmanın kontrolü, korunması, bakımı, dezenfeksiyonunu, sterilizasyonunu ve kullanımını gerçekleştirir.
Podoloji kliniği açabilmek için gerekli olan alan, güvenlik, ekipmanlar, işletme bilgisi ve yazılı materyal hakkında bilgi sahibi olur.
Mantarlı bölgelerde dermatolog teşhisi sonrası işbirliği içerisinde mekanik temizliği yapar.
Gerek görülen tedaviyi destekleyici durumlarda tırnakta protez uygulamaları yapar ve parmak/ayak deformasyonlarında slikon ortez desteğiyle tedaviye yardımcı olur.
Nasırlı bölgelerdeki ölü dokuları uygun yöntemle temizleyip, baskı ve sürtünme önleyici yardımcı destek malzemeleriyle tedaviyi destekler.
Yaşlı ve/veya yatalak hastaların ayak bakımlarıyla ilgili sorunlulukları yerine getirir.
Gerekli görülen durumlarda özel tabanlık kullanımı için ilgili kişiye yönlendirir.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI)
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME)
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin değerlendirilmesi için ara sınav, quiz, pratik, seminer ve final gibi çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Mezuniyet için programda genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması beklenir. Dersler tabloda gösterildiği şekilde puanlanır ve harflendirilir.
Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 90-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 70-79 Orta -İyi 2.50
CC 60-69 Orta 2.00
DC 55-59 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-54 Zayıf - Başarılı 1.00
FF 0-49 Zayıf - Başarısız 0.00
FG Yarıyıl/Yılsonu Sınavına Girmedi Başarısız 0.00
NA Devamsız Başarısız 0.00
T - Transfer | S - Seçmeli Kredisiz Derste Başarılı | U - Seçmeli Kredisiz Derste Başarısız | W - Dersten Çekilme

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Podoloji Programı’nda öğrencinin 120 AKTS tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Program Başkanı

Simin ADA Doç. Dr.

Program Koordinatörü

Birce BUTURAK Öğr. Gör.

Müfredat

I.Yıl II.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
BYL111 Genel Biyoloji M 3 0 3 5
PDL121 Ayak biyomekaniği I M 2 0 2 2
ANA111 Anatomi Z 2 0 2 3
ATA111 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2 1
FIZ111 Fizyoloji Z 2 0 2 3
ING111 İngilizce I Z 2 0 2 2
MKB111 Mikrobiyoloji ve Parazitoloji M 2 0 2 5
STR111 Sterilizasyon S 2 0 2 4
SYS024 Tıbbi Terminoloji S 2 0 2 3
TUR111 Türk Dili I Z 2 0 2 1

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
PDL102 Podoloji Uygulamaları I M 0 8 8 6
PDL122 Ayak biyomekaniği II S 2 0 2 3
PDL132 Alt Ekstremite Ortopedisi ve Nörolojisi M 2 0 2 4
PDL142 Diyabet ve Ayak Sağlığı I M 2 0 2 5
PDL152 Ayak Deri Hastalıkları M 2 0 2 5
ATA112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 1
ING112 İngilizce II Z 2 0 2 2
TUR112 Türk Dili II Z 2 0 2 1