Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kuruluş

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2013 yılında kurulmuştur. Türkiye’nin en gelişmiş temel bilimler araştırma kampüslerinden biri olan Kerem Aydınlar kampüsünde eğitim verilmektedir. 2013–2014 eğitim ve öğretim yılında Türkçe dil eğitimi ile öğretime başlayan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde 2015–2016 eğitim ve öğretim yılı itibariyle İngilizce dil eğitimine geçilmiştir. Eğitim süresi İngilizce hazırlık sınıfı hariç 4 yıldır. Yeterli İngilizce düzeyine sahip olan öğrenciler eğitimlerinin birinci yılına doğrudan başlayabilmektedir. İngilizce dil yeterliliği Üniversitemiz Yabancı Diller Koordinatörlüğü’nün uyguladığı Yabancı Diller Yeterlik Sınavı (AYES) ile veya eşdeğer ulusal/uluslararası sınavlar ile belirlenir. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü hergün hızla değişerek ve yenilenerek ilerleyen Bilim ve Teknoloji çağına ayak uydurmak için güçlü bir ekip çalışması ruhuna sahip, düşünen, sorgulayan, fikir üreten, araştıran ve üretime katkıda bulunan dünyanın önde gelen bilim adamlarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Moleküler Biyoloji ve Genetik öğrencileri son derece modern ve donanımlı araştırma laboratuvar imkanları ve fiziki alt yapı sayesinde, laboratuvardan kliniğe kadar uzanan yolculukta özellikle sağlık alanında dünyanın önde gelen çalışmalarını yapılabilmektedir. Bölümümüzü benzerlerinden ayıran en önemli özellik, temel bilim araştırmalarının yanı sıra klinik uygulamalara da ağırlık verilmesi ve bunu yaparken öğrencilerimizin Acıbadem  Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi ve Acıbadem Sağlık Grubuna ait imkânlardan da faydalanabilmesidir. Sağlık alanında ülkemizin lider gruplarından olan "Acıbadem Sağlık Grubu" şirketleri, tıp fakültesi, meslek yüksekokulu, hastaneleri ve ileri teknolojiler kullanılan genetik, moleküler genetik, biyokimya, mikrobiyoloji, kök hücre laboratuvarları gibi gelişmiş klinik laboratuvarları sayesinde öğrencilerimize disiplinler arası gözlem, araştırma ve uygulama olanakları sunulmaktadır.

Kazanılan Derece

Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında "lisans diploması" derecesi alırlar.

Derece Seviyesi

Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Orta eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite seçme sınavında (ÖSYM) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nün MF-3 türünde o yıl için belirtilen puanını almış olmak gerekmektedir. İngilizce dil yeterliliği Üniversitemiz Yabancı Diller Koordinatörlüğü’nün uyguladığı Yabancı Diller Yeterlik Sınavı (AYES) ile belirlenir. AYES' de taban başarı notu %70'dir. AYES' e eşdeğer ulusal ve uluslararası sınavlar ve bunlardan muafiyet için alınması gereken en az puanlar, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Senatosu tarafından yüz tam puan üzerinden belirlenir.

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'nin diğer bölümlerinden ve yurt içi-yurt dışındaki diğer üniversitelerden Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'ne, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yatay geçişler yapılabilir. Yatay geçişlere ve ders muafiyetlerine ilgili yönetim kurulu karar verir. Kurumlar arası ve kurum içi yatay geçişler güz yarıyılında gerçekleştirilir. Avrupa Kredi Transfer Sistemine dahil üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin transferi Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans derecesini elde etmek için 240 AKTS’yi (148 ulusal kredi) tamamlamış olmak ve Lisans-Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine göre 4,00’lük not sisteminde en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir.

Program Profili

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans programı ingilizce hazırlık sınıfı hariç 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Yeterli İngilizce düzeyine sahip olan öğrenciler eğitimlerinin birinci yılına doğrudan başlayabilmektedir. İngilizce dil yeterliliği Üniversitemiz Yabancı Diller Koordinatörlüğü’nün uyguladığı Yabancı Diller Yeterlik Sınavı (AYES) ile veya eşdeğer ulusal/uluslararası sınavlar ile belirlenir. AYES' de taban başarı notu %70'dir. AYES' e eşdeğer ulusal ve uluslararası sınavlar ve bunlardan muafiyet için alınması gereken en az puanlar, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Senatosu tarafından yüz tam puan üzerinden belirlenir. Programın her yarıyılında 30 AKTS (1 AKTS: 30 saat iş yükü) olmak üzere toplam 240 AKTS'lik ders bulunmaktadır. Bölüm seçmeli derslerinin dışında öğrencilerin kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri seçmeli dersler de bulunmaktadır. Lisans programının 7. yarıyılının sonunda öğrenciler 30 iş gününü kapsayan zorunlu Yaz Stajını, çeşitli kamu-özel kurum ve kuruluşlarında yapabilmektedir.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında güncel teorik ve uygulama ile desteklenen temel bilgiye sahip olur ve bunları kullanır.
Farklı organizmalardaki gen ve hücrenin moleküler yapısını ve işleyişini, kontrol mekanizmalarını ve hücrenin moleküler özelliklerini bilir.
Biyoinformatikteki temel kavramları ve moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarını kavrar.
Moleküler biyoloji ve genetiğin gen mühendisliği ve biyoteknoloji, kanser biyolojisi ve kök hücre ve hücre tedavisi uygulamaları hakkında detaylı bilgi sahibi olur.
Gen ve hücre teknolojileri alanında elde ettiği bilgi ve becerileri evrensel bilim etiği kurallarını dikkate alarak değerlendirir ve uygulamaya aktarır.
Gen ve hücre yapı ve işleyişi ile ilgili bilgi ve becerilerini farklı disiplinlere uygulama becerisi kazanır.
Bilimsel süreç işleyişinden haberdardır, eleştirel düşünür, moleküler biyolojideki deneysel ve teorik yaklaşımlarla soru sorma yetisine sahiptir.
Moleküler biyoloji ve genetik alanında bağımsız araştırma planlayabilme ve araştırma yürütebilme bilgi ve becerisi kazanır.
Moleküler biyoloji, hücre biyolojisi ve genetik alanlarında kullanılan temel laboratuar tekniklerini uygular.
Gen ve hücre moleküler biyolojisi hakkındaki bilgileri farklı organizma gruplarının moleküler özelliklerinin analizinde kullanır.
Yeni teknik ve teknolojik zorlukları aşmaya hazır, yaşam boyu öğrenmeye açıktır. Özgün araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslararası düzeyde yayımlayıp moleküler biyoloji ve genetik alanında ülkemizin temsil edilmesine ve bilimsel birikiminin artmasına katkı sağlar.
Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki konulardan ve bilimsel gelişmelerden haberdardır, ve toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı biyolojik ve sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilir ve bunları uygulayabilir.
Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki yetkinlik konuları kapsamında verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarını gerçekleştirme yeteneğini kazanır.
Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki yetkinlik konuları kapsamında verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme yeterliliğine sahiptir.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
BİLGİ 1 BECERİLER 1 X X X X X
BİLGİ 2 BECERİLER 2 X X
BECERİLER 3 X X
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) BECERİLER1 X X X
BECERİLER2 BECERİLER 1 X X X X X X
BECERİLER3 BECERİLER 2 X
BECERİLER 3 X
BECERİLER 4
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
YETKİNLİK 4 X
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME) YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
YETKİNLİK 4
YETKİNLİK 5 X X X X X X X
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5
YETKİNLİK6 YETKİNLİK 6 X
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X X X X
YETKİNLİK 8 X
YETKİNLİK 9 X X X
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5
YETKİNLİK6 YETKİNLİK6
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X
YETKİNLİK8
YETKİNLİK9
YETKİNLİK10 X
YETKİNLİK 8 X

İstihdam Olanakları

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunları bölümümüzde ve yurt içi ve yurt dışındaki diğer üniversitelerde yüksek lisans ve doktora imkanlarının yanında üniversiteler ile araştırma merkezleri gibi tüzel ve özel kuruluşlarda araştırmacı olarak görev yapabilirler. Genetik hastalıkların tanı ve tedavi merkezleri gibi Tıp Fakülteleri ve sağlık sektöründe, gıda ve tarım gibi biyoteknoloji gerektiren alanlarda deneyimli elemanlar olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programları Geçiş

Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA-YÇ): 2 AYÇ( Avrupa yeterlilik çerçevesi)-YBÖ (yaşam boyu öğrenme) (AYÇ-YBÖ): 7

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Acıbadem  Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesinin Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Öğrencilerin değerlendirilmesi için ara sınav, quiz, uygulama, proje, rapor, ve final vb çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Mezuniyet için programda genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması beklenir. Dersler tabloda gösterildiği şekilde puanlanır ve harflendirilir.

Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 90-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 70-79 Orta -İyi 2.50
CC 60-69 Orta 2.00
DC 55-59 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-54 Zayıf - Başarılı 1.00
FF 0-49 Zayıf - Başarısız 0.00
FG Yarıyıl/Yılsonu Sınavına Girmedi Başarısız 0.00
NA Devamsız Başarısız 0.00
T - Transfer | S - Seçmeli Kredisiz Derste Başarılı | U - Seçmeli Kredisiz Derste Başarısız | W - Dersten Çekilme

Mezuniyet Koşulları

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden mezun olmak için en az 148 ulusal krediyi (240 AKTS) tamamlamış olmak ve 4,00’lük not sisteminde en az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamış olmak gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü Yardımcısı

Cengiz YAKICIER Prof. Dr.

Meltem MÜFTÜOĞLU Prof. Dr.


Müfredat

I.Yıl II.Yıl III.Yıl IV.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
ACU101 Oryantasyon Z 1 0 1 1
ING105 Akademik Amaçlı İngilizce I Z 2 2 3 5
MAT101 Matematik I Z 3 2 4 6
MBG101 Genel Biyoloji I Z 3 3 4 8
MBG103 Genel Kimya Z 3 3 4 8
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2 1
TUR101 Türk Dili ve Edebiyatı I Z 2 0 2 1

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
ING-106 Akademik Amaçlı İngilizce II Z 2 2 3 5
MAT102 Matematik II Z 3 2 4 6
MBG102 Genel Biyoloji II Z 3 3 4 8
MBG104 Organik Kimya Z 4 0 4 8
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 1
TUR102 Türk Dili ve Edebiyatı II Z 2 0 2 1
SEC Seçmeli Ders ZS 2 0 2 1