Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kuruluş

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü 2013-2014 akademik yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Bölümümüzün amacı; evrensel nitelikte eğitim almış, zihinsel ve duygusal sağlığın korunmasına yardımcı olacak, bu sorunların yaşandığı hâllerde yeniden kazanılmasına yardımcı olabilecek düzeyde eğitim almış, mesleğin etik değerlerini benimsemiş, araştırmacı ve meslek insanı psikolog yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Psikoloji alanında "lisans diploması" derecesi alırlar.

Derece Seviyesi

Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Psikoloji Bölümüne giriş için orta öğretim eğitimini tamamlamış veya yurt dışında eşdeğer bir eğitim almış olmak ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucu elde edilen (TM-3) puan türü yeterliliğine uygun olmak gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Psikoloji bölümüne giriş için orta öğretim eğitimini tamamlamış veya yurt dışında eşdeğer bir eğitim almış olmak gerekmektedir. Yatay geçiş için YÖK tarafından belirlenen esaslara göre, yurt içi ve yurt dışındaki Yüksek Öğretim Programları’ndan öğrenciler başvurduklarında, kredi ve not transferleri bölüm tarafından değerlendirilir ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayına sunularak belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Psikoloji Bölümünde öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Öğrencinin asgari 248 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 3 Profesör, 1 Doçent, 1 Yardımcı Doçent ve 2 Araştırma Görevlisi tarafından sağlanmaktadır. Yıllık kontenjanımız 60 öğrencidir. Öğretim Dili Türkçe'dir. Psikoloji Bölümü programı birinci sınıfta Psikolojiye Giriş ve Fizyolojik Psikoloji gibi sonraki yılların derslerine alt yapı niteliğindeki temel derslerle başlar. Felsefe, Sosyoloji, Sosyal Antropoloji dersleriyle psikolojinin yakından ilişkili olduğu alanlara bağlantısı sağlanır. İkinci sınıftan başlayarak öğrenciler psikolojinin başlıca alt alanlarını tanımaya başlayacakları Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Klinik Psikoloji gibi derslerin yanı sıra, araştırma yöntemleri ve istatistik derslerini alır. Üçüncü sınıfta öğrencinin gelecekte uzman olmak istediği alana yönelmesini desteklemek amacıyla, seçmeli dersler ağırlıktadır. Dördüncü sınıfta yine mezuniyet sonrası uzmanlık alanını destekleyecek nitelikte alan seçmeli dersler ağırlıktadır. Bundan başka, alt yapı derslerini tamamladıktan sonra dördüncü sınıfta öğrenciler “Psikolojide Alan Uygulamaları” dersinde Psikolojinin farklı alanlarında staj yapabilmektedirler. Tüm eğitim-öğretim süreci çeşitli konularda seminerler, projeler ile desteklenir ve öğrenci mezuniyete çok yönlü hazırlanır.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

İnsan davranışlarını şekillendiren faktörleri sorgulayıcı ve eleştirel bir şekilde çok boyutlu olarak değerlendirir.
Psikolojideki temel araştırma yöntemlerini bilir ve uygular.
İnsanların biyopsikososyal varlıklar olduğu bakış açısını benimser.
Bireyin duygu, düşünce ve davranışlarını değerlendirmeye yönelik temel teknikleri bilir ve uygular.
Farklı psikoloji ekollerinin bakış açıları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olduğunu gösterir.
Mesleki sınır ve yetkilerini tanır ve psikoloji etiği hakkında hassasiyet ve bilgi sahibi olduğunu gösterir.
Alanında uzmanlaşmak için lisansüstü eğitimin gereğini kavrar ve lisansüstü eğitim için gerekli olan, alanına dair temel bilgilere hâkim olduğunu gösterir.
Bilimin toplumla olan ilişkisi hakkında farkındalık sergiler, yeni kavramsal ifadelere saygı gösterir, bilimde ve toplumda tartışılan konulara hassasiyet duyar.
Sosyal duyarlılık projelerinde hassasiyetle yer alır.
Çeşitli bireysel ve kültürel farklılıklara yönelik hassasiyet ve bilgi sahibi olduğunu gösterir.
Psikoloji biliminin devamlı olarak geliştiğini bilir ve sürekli öğrenmeye istek gösterir.
Psikoloji ve diğer (sosyal ve biyolojik) bilimler arasındaki bağlantıları kurar ve disiplinler arası bir bakış açısıyla akıl yürütebilir.
Sözlü ve yazılı olarak etkili bir şekilde iletişim kurar.
Takım çalışmasına uygun bir iletişim becerisi sergiler.
Nesnel, analitik ve eleştirel bir şekilde düşünebilir.
Mesleki gelişmeleri takip edebilmek ve meslektaşları, hastaları ve toplum ile iletişim kurmak için İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
Alanında bilgiye ulaşmak, yaygınlaştırmak için güncel bilişim ve iletişim teknolojilerini en az “Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde” bilgisayar yazılımını etkin biçimde kullanır.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
BİLGİ 1 BECERİLER 1 X X
BİLGİ 2 BECERİLER 2 X
BECERİLER 3 X
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) BECERİLER1 X
BECERİLER2 BECERİLER 1
BECERİLER3 BECERİLER 2 X
BECERİLER 3 X X X
BECERİLER 4 X
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X
YETKİNLİK 4 X
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME) YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X
YETKİNLİK 4 X
YETKİNLİK 5 X
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK 6 X
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7
YETKİNLİK 8
YETKİNLİK 9
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X X X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5
YETKİNLİK6 YETKİNLİK6
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7
YETKİNLİK8
YETKİNLİK9
YETKİNLİK10
YETKİNLİK 8

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olan öğrenciler resmî ve özel sağlık kurumlarında, eğitim kurumlarında, işletmelerde, huzur evlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde ve spor kulüplerinde çalışabilirler.

Üst Derece Programları Geçiş

Üniversite kurulumuzun belirlediği not ortalaması şartına sahip olan bireyler, ALES, ÜDS gibi sınavlarda başarılı oldukları takdirde açılan yüksek lisans, doktora programlarına başvurabilir, yapılan bilim ve mülakat sınavlarında yeterli puanı aldıklarında üniversitelerde akademisyen olarak kariyerlerine devam edebilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin değerlendirilmesi için ara sınav, kısa sınav, uygulama, proje, rapor, ve final vb çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Mezuniyet için programda genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması beklenir. Dersler tabloda gösterildiği şekilde puanlanır ve harflendirilir.

Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 90-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 70-79 Orta -İyi 2.50
CC 60-69 Orta 2.00
DC 55-59 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-54 Zayıf - Başarılı 1.00
FF 0-49 Zayıf - Başarısız 0.00
FG Yarıyıl/Yılsonu Sınavına Girmedi Başarısız 0.00
NA Devamsız Başarısız 0.00
T - Transfer | S - Seçmeli Kredisiz Derste Başarılı | U - Seçmeli Kredisiz Derste Başarısız | W - Dersten Çekilme

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Psikoloji bölümünde öğrencinin asgari 248 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü Yardımcısı

Belma BEKÇİ Doç. Dr.

İlyas GÖZ Prof. Dr.

Ayşenur AKTAŞ Arş. Gör.

Müfredat

I.Yıl II.Yıl III.Yıl IV.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
FEL157 Felsefede Temel Kavram ve Sorunlar Z 3 0 3 8
PSI111 Psikolojiye Giriş I Z 3 0 3 8
SOS151 Sosyolojide Temel Kavram ve Sorunlar Z 3 0 3 8
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Z 2 0 2 1
ING101 İngilizce I Z 1 4 3 3
TUR101 Türk Dili I Z 2 0 2 1
SEC-I Seçmeli Ders Z 2 0 2 1

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
PSI112 Psikolojiye Giriş II Z 3 0 3 8
PSİ114 Fizyoloji Z 3 0 3 8
SOS156 Sosyal Antropoloji Z 3 0 3 8
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 1
ING102 İngilizce II Z 1 4 3 3
TUR102 Türk Dili II Z 2 0 2 1
SEC-II Seçmeli Ders Z 2 0 2 1