Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kuruluş

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün ilk öğrencileri 2016-2017 yılında, İngilizce Hazırlık sınıfında öğrenime başlamışlardır. Bölümümüzün amacı, sosyoloji alanında lisans derecesinin gerektirdiği tüm bilgi ve becerilerle donanmış, ülke ve dünya gündemine duyarlı, toplumsal olguları tarihsel, kültürel ve mekansal bağlamlarında anlayan, eleştirel bakışa sahip, araştırmacı sosyoloji mezunları yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Bölümümüzde dört yıllık öğrenimi tamamlayan öğrenciler ‘sosyoloji lisans diploması’ elde ederler.

Derece Seviyesi

Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Sosyoloji bölümüne giriş için orta öğretim eğitimini tamamlamış veya yurt dışında eşdeğer bir eğitim almış olmak ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Alan Yeterlilik Testi (AYT) Eşit Ağırlık (EA) puan türü yeterliliğine uygun olmak gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Sosyoloji bölümüne giriş için orta öğretim eğitimini tamamlamış veya yurt dışında eşdeğer bir eğitim almış olmak gerekmektedir. Bölüm yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim programlarından yatay geçiş için başvuran öğrencilerin kredi ve not transferlerini YÖK tarafından belirlenen esaslara göre değerlendirir ve fakülte yönetim kurulunun onayına sunar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Sosyoloji bölümünden mezun olacak öğrencilerin lisans programındaki tüm derslerden geçer not almış olmaları (FF, FG, NA ve U notlarının bulunmaması), izledikleri müfredat programının toplam AKTS kredisini tamamlamış olmaları ve genel not ortalamalarının en az 4.00 üzerinden 2.00 olması gerekir.

Program Profili

Sosyoloji lisans programı sekiz yarıyıldan oluşmaktadır. Program içeriği yurt içindeki ve yurt dışındaki belli başlı üniversitelerin sosyoloji lisans programlarına denk olacak şekilde hazırlanmıştır. Ayrıca, geniş bir seçimlik ders portföyü ile öğrencilerin sosyolojinin değişik alt disiplinleri ve diğer sosyal bilimlerle ortak çalışma olanakları konusunda bilgilenmelerine olanak tanınmaktadır. Söz konusu alt alanlar arasında, ülkemiz için bir yenilik olarak sağlık sosyolojisine özel ağırlık verilmektedir. Seçimlik ders portföyünde öğrencilerin araştırmacılık becerilerini geliştirmeleri için çok sayıda metodoloji odaklı ders de yer almaktadır. Öğrencilerimizin önemli bir avantajı da İngilizce öğrenim görmeleridir. Sosyoloji öğrencilerinin çeşitli gönüllü stajlar ve sosyal sorumluluk projelerine yönelmeleri teşvik edilecektir.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Sosyoloji’nin temel kuramlarını, kavramlarını ve çalışma alanlarını tanımlar ve tartışır.
Sosyolojik araştırma yöntemlerini, veri oluşturma ve analiz tekniklerini kullanarak araştırma tasarımlar, uygular ve raporlar.
Sosyal bilimlerin sosyoloji dışındaki branşlarının özelliklerini ve sosyoloji ile işbirliği olanaklarını tanımlar.
Sosyal bilim araştırmalarının verilerini analiz edebilecek düzeyde istatistik ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olduğunu gösterir.
Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yüksek lisans ve doktora eğitimine kabul edilmesi için gerekli bilgi düzeyini sergiler.
Alanındaki ulusal ve uluslararası düşünsel ve bilimsel gelişmeleri çeşitli özgün kaynaklardan izler ve eleştirel bakış açısıyla yorumlar.
Toplumsal olgu ve olayları sosyolojik bakış açısı ile tanımlar ve yorumlar.
Lisans programı kapsamında edindiği bilgileri ve bunlara dayanan yorumlarını Türkçe ve İngilizce, yazılı ve sözlü olarak ifade eder ve tartışır.
Toplumsal olaylar ve sorunlar karşısındaki duyarlılığını seçtiği araştırma konuları ve diğer uygulamaya yönelik etkinliklerde görev ve sorumluluk alarak ortaya koyar.
Yaşam boyu öğrenmeye ve gelişmeye açık bir tutum sergiler.
Araştırmalarında, toplumdaki kişi ve kurumlarla ilişkilerinde ve bilimsel bilginin paylaşım ve kullanımında sosyal bilimlerin teknik ve etik kurallarına uygun davranır.
Toplumsal ve bireysel farklılıklar karşısında ayırımcılıktan uzak tutum ve davranışlar sergiler.
Sosyal sorumluluk çalışmalarında yer alır.
Bilgi ve becerilerini takım çalışması içinde etkin olarak kullanır.
Sosyal bilimler alanının dışındaki bilim dallarıyla disiplinlerarası ve çok disiplinli çalışma olanaklarını tanımlar ve bu tür çalışmalar planlar.
Öğrenimi sırasında elde ettiği sosyolojik bakış açısını iş yaşamında değerlendirir ve uygulamalarına yansıtır.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
BİLGİ 1 BECERİLER 1 X X
BİLGİ 2 BECERİLER 2 X X
BECERİLER 3 X X X X
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) BECERİLER1 X X
BECERİLER2 BECERİLER 1 X X
BECERİLER3 BECERİLER 2 X
BECERİLER 3 X X X
BECERİLER 4 X X X X
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X
YETKİNLİK 4 X X X
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME) YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X
YETKİNLİK 4 X X
YETKİNLİK 5 X X
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X X X X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK 6 X X
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X X X X

İstihdam Olanakları

Sosyoloji lisans öğretimi öğrenciye kapsamlı ve çok yönlü insan, toplum, kültür bilgisi kazandırır. Sosyoloji lisansı alan öğrencilerin çalışma yaşamındaki seçenekleri araştırma kuruluşlarında (kamuoyu ve pazar araştırmaları, toplumsal ve demografik araştırmalar), sosyal hizmet kuruluşlarında, sağlık kuruluşlarında, basın-yayın ya da halkla ilişkiler gibi iletişim alanlarında çalışmak, öğretmenliğe ya da akademik kariyere yönelmek olabilir. Mezunlar ayrıca sosyal, beşeri ya da idari bilimlerin herhangi bir alanında yüksek lisans yaparak alanlarını daha da genişletebilir. Eğer alan değiştirmek istiyorlarsa yöneticilik işlerine ya da bankacılık, sigortacılık gibi sektörlere yönelebilirler. Son yıllarda iş yaşamında reklam, pazarlama, insan kaynakları yönetimi ve profesyonel STK yöneticiliği gibi alanların da sosyoloji mezunlarını tercih edebildiği görülmektedir. Ayrıca yerel yönetimlerde, devlete bağlı (adliye, yetiştirme yurdu, cezaevi gibi) kuruluşlarda da sosyolog kadroları açılabilmektedir. Sosyolojinin salt akademik bir alan olmayıp uygulama amaçlı olarak da yarar sağlayabileceği ülkemizde görece yeni kavranan bir husus olduğu için sosyoloji mezunlarına yönelik talebin artarak süreceği beklenmektedir.

Üst Derece Programları Geçiş

Üniversitemizin belirlediği not ortalaması şartına sahip olan bireyler, ALES ve yabancı dil sınavlarında başarılı oldukları takdirde açılan yüksek lisans ve doktora programlarına baş vurabilirler. Bölüm müfredatı hazırlanırken Türkiye ve yurt dışındaki çeşitli programlar dikkate alınmış olduğu için, kabul edilme şansları yüksek olacaktır. Yüksek lisans ve doktora dereceleri öğrencilere iş yaşamında ayrıcalık getirebileceği gibi, isteyen ve başarı gösterenlerin akademik kariyere devam etmelerini de sağlayabilir.

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Acıbadem Üniversitesinin Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Öğrencilerin değerlendirilmesi için yarıyıl ve dönem sonu sınavları yanında, ödev, dönem ödevi, sınıf uygulaması, rapor vd ölçme-değerlendirme yöntemleri kullanılır ve her bir derste bunların hangilerinin kullanılacağı öğrencilere önceden bildirilir. Mezuniyet için programda genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması beklenir. Dersler tabloda gösterildiği şekilde puanlanır ve harf notları verilir.

Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 90-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 70-79 Orta -İyi 2.50
CC 60-69 Orta 2.00
DC 55-59 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-54 Zayıf - Başarılı 1.00
FF 0-49 Zayıf - Başarısız 0.00
FG Yarıyıl/Yılsonu Sınavına Girmedi Başarısız 0.00
NA Devamsız Başarısız 0.00
T - Transfer | S - Seçmeli Kredisiz Derste Başarılı | U - Seçmeli Kredisiz Derste Başarısız | W - Dersten Çekilme

Mezuniyet Koşulları

Sosyoloji Bölümü’nden mezun olacak öğrencilerin lisans programındaki tüm derslerden geçer not almış olmaları (FF, FG, NA ve U notlarının bulunmaması), toplam AKTS kredilerini tamamlamış olmaları ve genel not ortalamalarının en az 4.00 üzerinden 2.00 olması gerekir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Bölüm Başkanı ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü Yardımcısı

Prof. Dr. İnci User

Doç.Dr. Ayça Kurtoğlu

Arş. Gör. Metin Cevizci

Müfredat

I.Yıl II.Yıl III.Yıl IV.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
SOC101 Introduction to Sociology I Z  3  0  3  6
SOC121 Introduction to Psychology I Z  3  0  3  5
SOC131 Introduction to Social Sciences Z  3  0  3  7
SOC141 Social Anthropology Z  3  0  3  5
SOC151 Humanities I Z  3  0  3  5
ATA101 Atatürk Dili ve İnkılap Tarihi I Z 2 2 1
ENG105 English for Academic Purposes I Z 2 1 2.5 5
TUR101 Türk Dili I Z 2 2 1

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
SOC102 Introduction to Sociology II Z  3 0 3 6
SOC122 Introduction to Psychology II Z 3 0 3 5
SOC132 Basic Academic Skills Z 3 0 3 7
SOC146 Society and Politics Z  3  0  3 5
SOC152 Humanities II Z  3  0
ATA102 Atatürk Dili ve İnkılap Tarihi II Z 2 2 1
ENG106 English for Academic Purposes II Z 2 1 2.5 5
TUR102 Türk Dili II Z 2 2 1