Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kuruluş

Acıbadem Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Mühendisliği Bölümü 2014-2015 akademik yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Tıp Mühendisliği; sağlık alanında karşılaşılan sorunların çözümü ve gereksinimlerinin karşılanması için gerekli tanı, tedavi ve araştırma amacıyla kullanılan aygıt ve biyomalzemelerin mühendislik uygulamaları ile geliştirilmesi, üretilmesi ve kullanılmasını hedefleyen bir mühendislik dalıdır. Tıp Mühendisliği, tıpla birlikte, biyoloji, fizik, kimya, makine, elektrik elektronik ve bilgisayar gibi mühendislik alanlarıyla işbirliği içinde çalışmayı sağlayan interdisipliner bir alandır. Programın bulunduğu Acıbadem Üniversitesi güçlü Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri kadrosu, tıbbi simülasyon merkezi (CASE) ve ileri teknolojik donanımlı kampüsü ile alanında etkin Tıp Mühendisleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Temel amacı hastanın sağlığını ve yaşam kalitesini arttırmak olan, akademik bilimleri, klinik ve endüstri alanlarını bir araya getiren, bu mühendislik dalı hızla gelişmekte ve istihdam edilecek Tıp Mühendisi ihtiyacı her geçen gün artmaktadır.

Kazanılan Derece

4 yıllık eğitimin ardından mezun olan kişiler “Tıp Mühendisliği“ alanında lisans diploması derecesi alırlar.

Derece Seviyesi

Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tıp Mühendisliği Bölümü'ne giriş için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucu elde edilen (MF-4) puan türü yeterliliğine uygun olmak gerekmektedir. 

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Tıp Mühendisliği Bölümü'ne giriş için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak gerekmektedir. Yatay geçiş için YÖK tarafından belirlenen esaslara gore, yurt içi ve yurt dışındaki Yükseköğretim Programları’ndan öğrenciler başvurduklarında, kredi ve not transferleri bölüm tarafından değerlendirilir ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayına sunularak belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tıp Mühendisliği Bölümü’nde öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir. Her öğrencinin 20+20 iş günü olacak şekilde ikinci ve üçüncü sınıf sonundaki yaz döneminde staj yönergesindeki zorunluluklarını yerine getirmeleri gerekir.

Program Profili

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 1 profesör, 2 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, ve 1 Araştırma Görevlisi gerekli görüldiği taktirde yarı-zamanlı öğretim elemanları tarafından sağlanmaktadır. Yıllık kontenjanımız 40 öğrencidir. Öğretim Dili İngilizce'dir. Tıp Mühendisliği Bölümü Programı; birinci sınıfta matematik, fizik, kimya biyoloji gibi temel tıp bilimlerinin oluşturduğu dersler ile meslek hakkında genel bilgiler, teknik çizim ve tıp mühendisliğine giriş konusunda bilgi veren derslerle başlar. İkinci sınıfta anatomi ve fizyoloji dersinin dışında ile birlikte mesleki konulara yönelik dersleri almaya başlar. Bu sınıfın yaz döneminde zorunlu yaz stajını yapar. Üçüncü sınıf ise daha çok dört temel mühendislik alanının (elektronik, bilgisayar, makine ve kimya mühendisliği)tıptaki uygulamalarına yönelik derslerin başladığı bir yıldır. Çoğu derste pratik ve teorik çalışmalar paralel olarak ilerler. Yıl sonunda zorunlu yaz stajına devam edilir. Dördüncü sınıfa gelindiğinde ilgili alana yönelik seçmeli derslerin alınıp bitirme tasarım projesi yapılır. Üç ve dördüncu yıllarda ayrıca klinik mühendisliğinin temellerinini oluşturan hastane ve hasta güvenliği, tıbbi cihaz yönetmelikleri ve standartları ile ilgili dersler de alınır.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Tıp mühendisliği özelinde matematik, istatistik, temel bilim ve genel mühendislik bilgilerini uygulama yetisini kazanmak
Deney tasarımı ve gerçekleştirme yetilerinin yanı sıra veri analizi ve yorumlama yetilerini de kazanmak
Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik, ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlamalar içinde arzu edilen gereksinimleri karşılayacak sistem, bileşen, ya da işlem tasarlama yetisi kazanmak
Çok-disiplinli takımlar içinde çalışabilme yetisi edinmek
Mühendislik problemlerini tanımlama, kesin ve açık olarak belirtme ve çözme yetilerini kazanmak
Etik ve mesleki sorumlulukların neler olduğunu kavramış olmak
Etkili iletişim yetisini edinmek
Mühendisliğin etkisini küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda anlamak için geniş kapsamlı eğitim almak.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkına varmak ve yaşam boyu öğrenmeye devam etme yetisini kazanmak
Günümüz sorunlarıyla ilgili bilgi sahibi olmak
Mühendislik mesleğini yapabilmek için gerekli yöntemler, beceriler ve güncel mühendislik araç-gereçlerini kullanabilme yetisini kazanmak
Canlı ve cansız sistemler arasındaki etkileşim ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere medikal mühendislik problemlerini çözmek
Medikal cihazları, sistemleri, bileşenleri veya işlemleri analiz edebilmek, modellemek, tasarlamak ve gerçekleştirmek
Canlı sistemler üzerinde ölçümler yapmak ve yorumlamak

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
BİLGİ 1 BECERİLER 1 X X X X X X X X X X X X X X X X
BİLGİ 2 BECERİLER 2
BECERİLER 3
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) BECERİLER1 X X X X X X X X X X X X X X X X
BECERİLER2 BECERİLER 1 X X X X X X X X X X X X X X X X
BECERİLER3 BECERİLER 2
BECERİLER 3
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3
YETKİNLİK 4
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME) YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3
YETKİNLİK 4
YETKİNLİK 5
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5
YETKİNLİK6 YETKİNLİK 6
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7
YETKİNLİK 8
YETKİNLİK 9
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5
YETKİNLİK6 YETKİNLİK6
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7
YETKİNLİK8
YETKİNLİK9
YETKİNLİK10
YETKİNLİK 8

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olan öğrenciler Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda ve hastanelerde, SGK ve diğer kamu kuruluşlarına bağlı sağlık birimlerinde, şirketlerde, özel hastanelerde, ayrıca araştırma geliştirme faaliyetleri gösteren kamu ve özel kurumlarda çalışabilmektedir. Ayrıca isterlerse üniversitelerin Tıp Mühendisliği bölümlerinde öğretim elemanı olarak çalışabilirler. Tıp teknolojileri alanında girişimci atılımlarda da bulunmak mümkündür.

Üst Derece Programları Geçiş

Üniversite kurullumuzun belirlediği not ortalaması şartına sahip olan bireyler, ALES, ÜDS gibi sınavlarda başarılı oldukları takdirde açılan yüksek lisans, doktora programlarına başvurabilir, yapılan bilim ve mülakat sınavlarında yeterli puanı aldıklarında üniversitelerde akademisyen olarak kariyerlerine devam etme şansı bulabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin değerlendirilmesi için ara sınav, quiz, pratik, proje, rapor, ve final vb çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Mezuniyet için programda genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması beklenir. Dersler tabloda gösterildiği şekilde puanlanır ve harflendirilir.

Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 90-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 70-79 Orta -İyi 2.50
CC 60-69 Orta 2.00
DC 55-59 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-54 Zayıf - Başarılı 1.00
FF 0-49 Zayıf - Başarısız 0.00
FG Yarıyıl/Yılsonu Sınavına Girmedi Başarısız 0.00
NA Devamsız Başarısız 0.00
T - Transfer | S - Seçmeli Kredisiz Derste Başarılı | U - Seçmeli Kredisiz Derste Başarısız | W - Dersten Çekilme

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Tıp Mühendisliği Programı'nda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü Yardımcısı

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ata Akın, ata.akin@acibadem.edu.tr

Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Hande Argunşah Bayram, hande.bayram@acibadem.edu.tr

Yeniden Yapılanma Bölüm Koord. Yard.: Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun Kırımlı, ceyhun.kirimli@acibadem.edu.tr

Müfredat

I.Yıl II.Yıl III.Yıl IV.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
ENG105 English for Academic Purposes 2 2 3 5
MEG101 Introduction to Medical Engineering Z 2 0 2 2
PHY101 Physics I 3 2 4 6
ACU101 Orientation 1 0 1 1
ATA101 Principles of Ataturk and History of Turkish Revolution I Z 2 0 2 1
MAT101 Mathematics I 3 2 4 6
MBG103 General Chemistry Z 3 2 4 8
TUR101 Turkish Language and Literature I Z 2 0 2 1

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
ENG106 English for Academic Purposes 2 2 3 5
MEG102 Biological Sciences for Engineering (incl. Biochem) 3 0 3 6
MEG104 Technical Drawing (3D Design) 1 2 2 5
PHY102 Physics II 3 2 4 6
ATA102 Principles of Ataturk and History of Turkish Revolution I Z 2 0 2 1
MAT102 Mathematics II 3 2 4 6
TUR102 Turkish Language and Literature II Z 2 0 2 1