Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kuruluş

Programın amacı, acil bakım alanlarında gerekli olan teorik bilgi ve beceri donanımı sağlamaktır. Program teorik kavramlar, yasal ve etik sorunlar ve alternatif tedavileri içermekte ve bu bağlamda dahili ve cerrahi hemşireliği, çocuk acil hemşireliği, geriatri hemşireliği, yas danışmanlığı, vaka yönetimi, hemşirelik yönetimi, yoğun bakım hemşireliği, acil/travma hemşireliği gibi spesifik durumlarda bilimsel gelişme ve yenilikleri izleyerek bunları mesleki ve bilimsel yaşamında kullanabilen bilim uzmanı ve araştırmacı hemşire yetiştirilmesini sağlamaktadır. Program, akut ve kronik hastalıkların acil durumlarında bakım, fizyoloji/ fizyopatoloji ile ilgili kavram ve kuramlar, yaşam boyu acil durumlarda hastanın değerlendirilmesi ve kanıt temelli bakımı kapsamaktadır.

Derece Seviyesi

Yüksek Lisans Derecesi Tezli

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bir lisans diplomasına sahip olmak (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir). Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birinin (ALES'ten en az 55, GRE sayısaldan en az 610 veya GMAT dan en az 450 puan almış olduğunu gösteren) sonuç belgesi. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından belge almış olmak (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği bu puan muadili bir puan almış olmak). Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi’ne sahip olmayan adaylar için Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’ndan en az 50 puan almış olmak. YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren merkezlerden (TÖMER vb.), başarı belgesi almış olmak. (Yabancı uyruklu öğrenciler orta öğrenim, lisans öğreniminin tamamını Türkçe eğitim yapan bir kurumda yapmış ise, Türkçe dil belgesi koşulu aranmaz).

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

 


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Acil Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı derslerini alarak ve kriterleri yerine getirerek başarılı olmuş, tez çalışmasını başarıyla tamamlamış ve tez savunma sınavında başarılı bulunmuş öğrenciler, genel not ortalaması en az Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün belirlediği geçme notu olmak kaydıyla tezli yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış sayılırlar.

Program Profili

Acil Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans programı, en az dört yarıyılda tamamlanmak üzere planlanmıştır. İlk iki yarıyıl ders dönemidir ve öğrenciler zorunlu ve seçmeli dersleri birlikte alır. Ders döneminde öğrenciler, en az 21 yerel kredisini başarıyla tamamlamak zorundadır. Tez çalışması üçüncü yarıyılda başlar. Tez dönemi de en az iki yarıyıldır. Bu programı tamamlamak için en az 21 yerel kredisinin başarıyla tamamlanmış olması gerekmektedir.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Hemşirelik lisans yeterliklerine dayalı olarak, acil hemşireliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
Acil hemşireliği alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi sürdürür.
Acil hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri davranışa dönüştürür.
Acil hemşireliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur.
Acil bakım ortamında bireyin yapısı, fizyolojik fonksiyonları ve davranışları; bireyin sağlığı ile fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlamaya yetkindir.
Acil hemşireliği alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular. Çözüm yöntemi geliştirir. Sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulamaya koyar.
Acil hemşireliği alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
Acil hemşireliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir, öğrenmeyi yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
Acil hemşireliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
Acil hemşireliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
Acil hemşireliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.
Acil hemşireliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri paylaşır.
Acil hemşireliği alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
BİLGİ 1 BECERİLER 1 X
BİLGİ 2 BECERİLER 2 X
BECERİLER 3
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) BECERİLER1 X X
BECERİLER2 BECERİLER 1 X
BECERİLER3 BECERİLER 2
BECERİLER 3
BECERİLER 4
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3
YETKİNLİK 4
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME) YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3
YETKİNLİK 4
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5
YETKİNLİK6 YETKİNLİK 6
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7
YETKİNLİK 8
YETKİNLİK 9
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK6
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X
YETKİNLİK8
YETKİNLİK9
YETKİNLİK10
YETKİNLİK 8

İstihdam Olanakları

Program mezunları, sağlık kuruluşlarında uzman hemşire olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programları Geçiş

Bu programı başarıyla tamamlayıp yüksek lisans derecesi alan kişiler, ilgili alanlarda doktora programlarına devam edebilir.

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için dersi veren öğretim elemanları tarafından ara sınav/ ödev/ proje vb. çalışmalar ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Her bir ders için değerlendirme kriterleri ders bilgi paketlerinde belirtilmiştir. Yarıyıl sonu sınavları Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün sene başında ilan ettiği akademik takvime göre belirlenmiş tarih aralığında yapılır. Öğretim elemanları yarıyıl içindeki bütün çalışma, ödev, ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavını değerlendirerek Enstitü tarafından belirlenen ders geçme notu sistemine göre notlandırma yaparlar

Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 96-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 75-79 Orta -İyi 2.50
CC 70-74 Orta 2.00
DC 60-69 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-59 Zayıf - Başarısız 1.00
FD 0-49 Zayıf - Başarısız 0.50
FF Başarısız Başarısız 0.50

Mezuniyet Koşulları

Programdaki mezuniyet koşulunu oluşturan dersleri alarak ve kriterleri yerine getirerek başarılı olmuş, tez çalışmasını başarıyla tamamlamış ve tez savunma sınavında başarılı bulunmuş öğrenciler, genel not ortalaması en az Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün belirlediği geçme notu olmak kaydıyla tezli yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış sayılırlar.

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Program Başkanı

Ükke KARABACAK Doç. Dr.Müfredat

I.Yıl II.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
ACH501 Acil Hemşireliği I Z 3 4 5 8
ACH598 Seminer Z 0 0 0 6
HEM501 Fizyopatoloji I z 2 0 2 4
SBE501 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Planlama Z 2 0 2 6
SEC Seçmeli S 3 0 3 6
HEM501 Fizyopatoloji I z 2 0 2 4
SBE501 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Planlama Z 2 0 2 6

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
ACH502 Acil Hemşireliği II Z 3 4 5 8
HEM502 Fizyopatoloji II Z 2 0 2 4
SBE502 Biyoistatistik Z 3 0 3 6
SEC Seçmeli S 3 0 3 6
SEC Seçmeli S 3 0 3 6
HEM502 Fizyopatoloji II Z 2 0 2 4
SBE502 Biyoistatistik Z 3 0 3 6