Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Adli Tıp ve Etik Tezsiz Yüksek Lisans Programı​

Kuruluş

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülecek olan Adli Tıp ve Etik Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Adli Bilimler ve Etik alanında uzmanlaşmak isteyenler için farklı disiplinlerin katkıları ile hazırlanmış multidisipliner bir yüksek lisans programıdır. Bugün çocuk istismarı, kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet olguları ve insan haklarının ihlalleri olgularında temel odak görev adli tıbbın kapsamı içindedir. Son yıllarda çok gündeme gelmeye başlayan tıbbi uygulama hatalarının (malpraktis) saptanmasının yanı sıra DNA analizi ile babalık tespiti başta olmak üzere kimlik tespiti de temel konular arasındadır. Ayrıca uyuşturucu ile ilgili yapılan çalışmalar da önemli yer tutmaktadır. Program, ihtiyaç duyulan bu alanlarda çalışacakların uzmanlaşmalarına olanak sağlayacaktır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Derecesi Tezsiz

Derece Seviyesi

Yüksek Lisans Derecesi Tezsiz

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adli Tıp ve Etik Tezsiz Yüksek Lisans programına dört yıllık lisans düzeyinde yurt içi ve yurt dışı okullardan (YÖK tarafından denkliği onaylanmış olmalıdır) mezun olanlar başvuru yapabilirler. KPDS, ÜDS veya YDS'den en az 50 puan, Dil Yeterliliğine sahip olmayan adaylar için Bölüm tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavı'ndan en az 50 puan almış olmak, yazılı ve mülakat sınavında başarılı olmak gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Adli Tıp ve Etik Tezsiz Yüksek Lisans Program’ından mezun olabilmek için öğrencilerin üç yarıyılda en az 90 AKTS olacak şekilde ders alarak bu derslerin sınavlarından başarılı olmaları ve konuları ile ilgili bir bitirme projesini uygun tez formatına göre hazırlayarak başarıyla sunmuş olmaları gerekmektedir.

Program Profili

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 7 profesör, 2 Doçent, 2 Yardımcı doçentten oluşan öğretim elemanları tarafından sürdürülmektedir. Yıllık kontenjanımız 15 öğrencidir. Öğretim dili Türkçe'dir

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Adli tıp ve adli bilimler alanlarını tanımlar, Adli bilimler alanında yer alan bilim dallarının özelliklerini açıklar, uygulamada adli bilimlerde çalışma alanlarını tanımlar, bu alanlarda kullanılan yöntemleri sınıflar ve bu alanda karşılaşılan sorunlar
Adli Tıp bilirkişiliğini tanımlar, temel çalışma alanlarını listeler, bilirkişilik uygulamalarının hukuki prosedürünü açıklar.
Hekimin hukuki sorumluluğuna neden olan olguları tespit eder, hekimin sözleşme ve sözleşme dışı sorumluluğunu tanımlar, hekim ve hasta arasındaki hukuki ilişkinin mahiyetini açıklar, tıbbi müdahaleden doğan zararları tasnif eder ve açıklar, hekimin hukuki
Şiddeti tanımlar ve tiplerini açıklar, kadına yönelik şiddet, çocuğa yönelik şiddet, yaşlı şiddeti, akranlar arası şiddet, kardeşler arası şiddet, intihar kavramlarını tanımlar, şiddet olgularında tanı, tedavi, adli süreç, koruma ve rehabilitasyon alanınd
Hekimlerin tıbbi müdahalelerini ceza hukuku açısından değerlendirir.
Suç kavramını tanımlar, suç, ceza, hukuki ihtilaf kavramlarını karşılaştırır, suç tiplerini yorumlar, somut olay ile kanunda yer alan suçlar arasında neden sonuç ilişkisi kurar.
Adli travmatoloji alanını tanımlar, kaza, intihar, cinayet kavramlarını açıklar, bu orjinlere bağlı yaralanma ve ölüm olgularında bulguları açıklar.
Adli olgu kavramı ve adli olgu tiplerini sınıflandırır, Türk Ceza Kanundaki yaralanmalarla ilgili maddeler eşliğinde yaraları açıklar.
Klinik adli tıp uygulama alanlarını yorumlar, yaralanmaların adli tıp boyutunu saptar, ölümü tanımlar, tiplerini sınıflandırır, adli ve tıbbi otopsi kavramlarını açıklar.
Etik alanının temel kavram ve yaklaşımları ile temel düzenlemelerini tanımlar, biyoetiğin temel sorunlarını, sağlık çalışanı-hasta ilişkisi, klinik ortam, sağlık politikaları ve toplumsal koşullar bağlamında algılar ve temel etik ikilemleri ayırt edip çöz

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
BİLGİ 1 BECERİLER 1 X X X X X X X X
BİLGİ 2 BECERİLER 2 X
BECERİLER 3
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) BECERİLER1 X X X X X X X X
BECERİLER2 BECERİLER 1
BECERİLER3 BECERİLER 2
BECERİLER 3
BECERİLER 4
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3
YETKİNLİK 4
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME) YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3
YETKİNLİK 4
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5
YETKİNLİK6 YETKİNLİK 6
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7
YETKİNLİK 8
YETKİNLİK 9
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5
YETKİNLİK6 YETKİNLİK6
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X
YETKİNLİK8
YETKİNLİK9 YETKİNLİK9
YETKİNLİK10
YETKİNLİK 8

İstihdam Olanakları

Adli Tıp ve Etik yüksek lisans programına katılanlar bir çok iş alanında çalışabilme olanağına sahip olacaklardır. Son yıllarda Adli Bilimlerin bir çok alanda kullanılıyor olmasının büyük avantajları vardır. Özellikle şiddet olgularının saptanması- tedavisi ve izlenmesi süreçlerinde ve bilirkişilik olgularında bu durum ön plana çıkmaktadır. Bilirkişilik yargının görüş için başvurduğu kişiler olması nedeniyle bu alanda büyük açığın kapanmasında da önemli rol oynayacak bir alandır. Multidisipliner çalışmaların yapıldığı bir alan olduğu için Tıp doktorları , Hemşireler ,Kimya ,Fizik ve Eczacılık mezunları , Sağlık yönetimi mezunları , Hukukçular ,Psikologlar , Sosyologlar ,Sosyal Hizmet Uzmanları başta olmak üzere tüm meslek gruplarına yönelik çalışmalarda Adli Tıp çalışmaları çok önemlidir. Mahkemeler , Adli Tıp Kurumu , Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kurumları bu alanda yetişmiş eleman ihtiyacı duymaktadırlar

Üst Derece Programları Geçiş

Bu programı başarıyla tamamlayıp yüksek lisans derecesi alan kişiler, ilgili alanlarda doktora programlarına devam edebilir.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin değerlendirilmesi için ara sınav/sınavlar, ödev, proje, rapor, ve final sınavı ölçme ve değerlendirme yöntemleri olarak kullanılmaktadır. Mezuniyet için programda genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.80 olması gerekmektedir.

Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 96-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 75-79 Orta -İyi 2.50
CC 70-74 Orta 2.00
DC 60-69 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-59 Zayıf - Başarısız 1.00
FD 0-49 Zayıf - Başarısız 0.50
FF Başarısız Başarısız 0.50

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin asgari 30 kredi ve 10 ders alması gereklidir. FF, FD ya da P notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 90 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,80 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Yarı Zamanlı

Program Başkanı

Oğuz POLAT Prof. Dr.

Müfredat

I.Yıl II.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
ATE501 Adli Tıp Temel Kavramlar Z 4 0 4 8
ATE503 Adli Bilimlere Giriş Z 3 0 3 8
ATE505 Adli Travmatoloji Z 4 0 4 8
ATE513 Adli  Davranış Bilimleri Z 2 0 2 6

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
ATE504 Adli Bilirkişilik Z 3 0 3 8
ATE506 Kriminoloji Z 4 0 4 8
ATE508 Hekimin Cezai Sorumluluğu Z 3 0 3 6
ATE510 Hekimin Hukuki Sorumlulukları S 3 0 3 6