Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kuruluş

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı olarak amacımız, değişen sağlık gereksinimlerine uygun Beslenme ve Diyetetik alanındaki araştırmaları planlayacak, yürütecek ve sonuçlarını yorumlayarak evrensel bilime katkı sağlayacak; araştırma görevlisi/uzman kadrosunda yer alan veya alacak bilim insanlarını yetiştirmek; konusunda ulusal politikalara katkı verebilecek, ulusal ve uluslararası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin Beslenme ve Diyetetik bilim uzmanı yetiştirmek amacıyla açılması planlanmaktadır.

Derece Seviyesi

Doktora Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Beslenme ve Diyetetik doktora programına “Beslenme ve Diyetetik Lisans ve/veya Yüksek Lisans Diploması” sahibi öğrenciler, (Lisans ve Yüksek Lisans derecesini yurt dışından almış öğrenciler için Yüksek Öğretim Kurulu tarafından verilmiş Denklik Belgesi almış öğrenciler) kabul edilecektir. Öğrencilerin kabulü, eğitim süreleri ve programı tamamlamaları Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne uygun olarak gerçekleştirilecektir. Adayların Doktora Programına kabulü sırasında gerekli şartlar: 

Dil Yeterliliği

Yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından;

TOEFL-IBT: En az 66 puan

YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: En az 55 puan

Bilimsel Yeterlilik

Yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) elde edecekleri sayısal puanın en az 55 olması, Yabancı uyruklu öğrenciler için GRE en az 149 ya da GMAT en az 450 puan olması gerekmektedir.


Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite içinden veya dışından yapılacak yatay geçişlerde; başvuruda bulunan öğrencinin, öncelikle başvurduğu programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Yatay geçiş başvurularına ilişkin diğer esaslar şunlardır: (1)Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, Üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilir. Bu programların hangi anabilim dallarında açılacağı, nasıl yürütüleceği ve başvuru koşulları ile kontenjanları Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senatoca belirlenir. Yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin intibakları anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. (2)Yatay geçiş başvuruları her yarıyılın başında ve akademik takvimde derslerin başlaması için belirtilen tarihten önce yapılır. Avrupa Kredi Transfer sitemine (AKTS) dahil olan üniversitelerden üniversitelere yapılacak öğrenci geçişleri ilgili mevzuat ve Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. (3)Herhangi bir tezli yüksek lisans programında öğrenim gören öğrencilerin doktora yeterlik programına başvurabilmeleri için ilgili anabilim dalı tarafından belirlenen koşulları sağlamış olmanın yanı sıra öğrenim gördüğü yüksek lisans programında en az yedi dersi başarıyla tamamlamış, yüksek lisans genel akademik ortalamasının en az 3.50, lisans genel akademik ortalamasının da en az 3.00 olması gerekir. Yüksek lisans genel akademik ortalamasının 3.80’in üzerinde olması durumunda lisans genel akademik ortalama dikkate alınmaz. Bu öğrencilere, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilere tanınan süreler tanınır ve yüksek lisans programında geçirdikleri süreler öğretim süresinden sayılır

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı’nda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.0 olması gerekmektedir.

Program Profili

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 4 profesör, ve 3 Yardımcı Doçent tarafından sağlanmaktadır. Yıllık kontenjanımız 10 öğrencidir. Öğretim Dili Türkçe'dir. Program, beslenme ve diyetetik alanı ile ilgili zorunlu dersler ile seçimlik dersler içermektedir. 1., 2., 3. ve 4. yarıyılda alan ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersler; 5., 6., 7. ve 8. yarıyılda alanla ilgili tez çalışması yürütülmektedir.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Beslenme ve Diyetetik alanındaki temel bilgiye sahiptir.
Mezuniyet süresince/sonrasında kurum içi, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılır.
Beslenme ve Diyetetik alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarını öğrenir ve uygular.
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır
Öğrenme hedeflerini belirler ve uygular.
Beslenme ve diyetetik alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Alanındaki duygu düşünce ve projelerini etkili bir şekilde aktarır.
Mesleki İngilizceyi iyi bilir ve alanındaki kaynakları takip eder.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
BİLGİ 1 BECERİLER 1 X X X X X X X X
BİLGİ 2 BECERİLER 2 X X X X X
BECERİLER 3 X X X X X X
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) BECERİLER1 X X X X X X X
BECERİLER2 BECERİLER 1 X X X X
BECERİLER3 BECERİLER 2 X X X X
BECERİLER 3 X X X
BECERİLER 4 X X X X
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X X
YETKİNLİK 4 X X X X X
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME) YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X
YETKİNLİK 4 X X X X X X
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X X
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X X X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X X X X X X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X X X X X X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK6 X X X X X X
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X
YETKİNLİK8 X

İstihdam Olanakları

Mezunlar, hastane, ana-çocuk sağlık merkezleri, diyaliz merkezleri, poliklinikler vb. Kapsayan tüm sağlık birimleri, çeşitli kamu ve özel kuruluşların poliklinikleri, yiyecek içecek işletmeleri, oteller, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, kreşler ve gıda sanayinde çalışabilmekte ve/veya üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümlerinde akademisyen olarak istihdam edilebilmektedir.

Üst Derece Programları Geçiş

Üst derece program yoktur.

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve Değerlendirme Öğrencilerin değerlendirilmesi için ara sınav, quiz, pratik, proje, rapor, ve final vb çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Mezuniyet için programda genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3.0 olması beklenir. Dersler tabloda gösterildiği şekilde puanlanır ve harflendirilir. Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı AA 90-100 Pekiyi 4.00 BA 85-89 İyi - Pekiyi 3.50 BB 80-84 İyi 3.00 CB 75-79 Orta-İyi 2.50 CC 70-74 Orta 2.00 DC 60-69 Orta- Zayıf 1.50 DD 50-59 Zayıf-Başarılı 1.00 FD 49 ve altı Zayıf-Başarısız 0.00 FF Başarısız 0.00 FG Yarıyıl/Yılsonu sınavına girmedi Başarısız a) (I) Notu: Yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli bir başka nedenle ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci herhangi bir yarıyılda, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde yarıyıl için belirlenmiş son sınavın bitimi tarihinden itibaren onbeş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde, (I) notu kendiliğinden (FF) haline gelir. Ancak bu süre, uzayan hastalık durumunda veya benzeri hallerde, öğrencinin başvurusu üzerine enstitü anabilim dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bir sonraki kayıt döneminin başına kadar uzatılabilir. b) (S) Notu: Bilimsel hazırlık programındaki derslerini, tez çalışmalarını ve tez sınavını başarıyla tamamlayan ve tezi hakkında kabul kararı verilen öğrenciler ile kredisiz alınan derslerde başarılı olan öğrencilere verilir. Üniversite dışındaki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde alınan ve başarılı olunan dersler için de (S) notu verilir. c) (U) Notu: Bilimsel hazırlık programındaki derslerinde, tez çalışmalarında ve tez sınavında başarılı bulunmayıp tezi hakkında ret kararı verilen öğrenciler ile kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir. Üniversite dışındaki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde alınan ve başarısız olunan dersler için de (U) notu verilir. ç) (NA) Notu: Derslere devam etmemiş öğrencilere verilir ve (FF) notu gibi işlem görür. d) (P) Notu: Tez çalışmalarını sürdürmekte olan öğrencilere verilir. e) (EX) Notu: Üniversite dışındaki üniversitelerden yatay geçişle gelen öğrencilerin daha önce almış oldukları ve ders yüküne sayılan dersler için verilir. EX notu ortalamaya katılmaz ancak not belgelerinde gösterilir.

Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 96-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 75-79 Orta -İyi 2.50
CC 70-74 Orta 2.00
DC 60-69 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-59 Zayıf - Başarısız 1.00
FD 0-49 Zayıf - Başarısız 0.50
FF Başarısız Başarısız 0.50

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FD ya da P notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3.0 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Yarı Zamanlı

Program Başkanı

Murat BAŞ Prof. Dr.

Murat BAŞ, Prof. Dr.

Esen Karaca Dr. Öğr. Üyesi

Müfredat

I.Yıl II.Yıl III.Yıl IV.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
BES601 Hastalığa Özel Enteral ve Parenteral Beslenme S 2 0 2 9
BES603 İmmün Yanıtta Beslenme S 2 0 2 9
BES605 Egzersizin Metabolik Yanıtları S 2 0 2 9
BES609 Beslenmede Mineraller S 2 0 2 9
BES611 Yeme Bozukluklarına Diyetsel Yaklaşım S 2 0 2 9
BES613 Besin Güvenliğinde Yasal Düzenlemeler S 2 0 2 9
BES615 Beslenme Antropometrisi S 2 0 2 9
BES617 Besin Güvenliği ve HACCP S 2 0 2 9
BES619 Yiyecek İçecek Servisi S 2 0 2 9
BES621 Malabsorbsiyon Hastalıklarında Tıbbi Beslneme Tedavisi S 2 0 2 9
BES623 Nörolojik Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi S 2 0 2 9
BES625 Menü Planlama S 2 0 2 9
BES627 Böbrek Hastalıklarında Beslenme S 2 0 2 9
BES629 İleri Beslenme Biyokimyası I Z 3 2 4 12
SEC Seçmeli Ders S 2 0 2 9
SEC Seçmeli Ders S 2 0 2 9

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
BES602 Beslenme ve Genetik S 2 0 2 9
BES604 Obezitenin Metabolik Temelleri S 2 0 2 9
BES606 Besin-Besin ve Besin-İlaç Etkileşimi S 2 0 2 9
BES608 Beslenmede Yağlar ve Yağ Asitleri S 2 0 2 9
BES610 Beslenmede Vitaminler S 2 0 2 9
BES612 Besin Güvenliği Sistemleri ve Uygulamaları S 2 0 2 9
BES614 Besin Analizleri I S 2 0 2 9
BES616 Besin Analizleri II S 2 0 2 9
BES618 Mutfak Planlama ve Araç Gereçler S 2 0 2 9
BES620 Doğuştan Metabolizma Bozukluklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi S 2 0 2 9
BES624 Fiziksel Aktivite ve Beslenme S 2 0 2 9
BES626 Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Beslenme S 2 0 2 9
BES628 Kalp Hastalıklarında Beslenme S 2 0 2 9
BES630 İleri Beslenme Biyokimyası II Z 3 2 4 12
SEC Seçmeli Ders S 2 0 2 9
SEC Seçmeli Ders S 2 0 2 9