Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı

Kuruluş

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı değişen sağlık gereksinimlerine uygun Beslenme ve Diyetetik alanındaki araştırmaları planlayacak, yürütecek ve sonuçlarını yorumlayarak evrensel bilime katkı sağlayacak; araştırma görevlisi/uzman kadrosunda yer alan veya alacak bilim insanlarını yetiştirmek; konusunda ulusal politikalara katkı verebilecek, ulusal ve uluslararası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin Beslenme ve Diyetetik bilim uzmanı yetiştirmek amacıyla açılmıştır.

Derece Seviyesi

Yüksek Lisans Derecesi Tezli

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır: •Beslenme ve Diyetetik lisans diplomasına sahip olmak (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir).
 

Dil Yeterliliği

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından;

TOEFL-IBT: En az 60 puan

YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: En az 50 puan

Yabancı dil belgesine sahip olmayan adaylar için Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından en az 50 puan almış olmaları istenecektir.

Bilimsel Yeterlilik

Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) elde edecekleri sayısal puanın en az 55 olması gerekmektedir.


Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite içinden veya dışından yapılacak yatay geçişlerde; başvuruda bulunan öğrencinin, öncelikle başvurduğu programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Yatay geçiş başvurularına ilişkin diğer esaslar şunlardır: (1)Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, Üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilir. Bu programların hangi anabilim dallarında açılacağı, nasıl yürütüleceği ve başvuru koşulları ile kontenjanları Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senatoca belirlenir. Yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin intibakları anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. (2)Yatay geçiş başvuruları her yarıyılın başında ve akademik takvimde derslerin başlaması için belirtilen tarihten önce yapılır. Avrupa Kredi Transfer sitemine (ECTS) dahil olan üniversitelerden üniversitelere yapılacak öğrenci geçişleri ilgili mevzuat ve Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. (3)Herhangi bir tezli yüksek lisans programında öğrenim gören öğrencilerin doktora yeterlik programına başvurabilmeleri için ilgili anabilim dalı tarafından belirlenen koşulları sağlamış olmanın yanı sıra öğrenim gördüğü yüksek lisans programında en az yedi dersi başarıyla tamamlamış, yüksek lisans genel akademik ortalamasının en az 3.50, lisans genel akademik ortalamasının da en az 3.00 olması gerekir. Yüksek lisans genel akademik ortalamasının 3.80’in üzerinde olması durumunda lisans genel akademik ortalama dikkate alınmaz. Bu öğrencilere, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilere tanınan süreler tanınır ve yüksek lisans programında geçirdikleri süreler öğretim süresinden sayılır

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı’nda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.70 olması gerekmektedir.

Program Profili

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 3 profesör, ve 4 Yardımcı Doçent tarafından sağlanmaktadır. Yıllık kontenjanımız 10 öğrencidir. Öğretim Dili Türkçe'dir. Program, beslenme ve diyetetik alanı ile ilgili zorunlu dersler ile seçimlik dersler içermektedir. 1. ve 2. yarıyılda alan ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersler; 3. ve 4. yarıyılda alanla ilgili tez çalışması yürütülmektedir.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Beslenme ve Diyetetik alanındaki temel bilgiye sahiptir.
Mezuniyet süresince/sonrasında kurum içi, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılır.
Beslenme ve Diyetetik alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarını öğrenir ve uygular.
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır
Öğrenme hedeflerini belirler ve uygular.
Beslenme ve diyetetik alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Alanındaki duygu düşünce ve projelerini etkili bir şekilde aktarır.
Mesleki İngilizceyi iyi bilir ve alanındaki kaynakları takip eder.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
BİLGİ 1 BECERİLER 1 X X X X X X X X
BİLGİ 2 BECERİLER 2 X X X X X
BECERİLER 3 X X X X X X
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) BECERİLER1 X X X X X X X
BECERİLER2 BECERİLER 1 X X X X
BECERİLER3 BECERİLER 2 X X X X
BECERİLER 3 X X X
BECERİLER 4 X X X X
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X X
YETKİNLİK 4 X X X X X
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME) YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X
YETKİNLİK 4 X X X X X X
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X X
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X X X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X X X X X X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X X X X X X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK6 X X X X X X
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X
YETKİNLİK8 X

İstihdam Olanakları

Mezunlar, hastane, ana-çocuk sağlık merkezleri, diyaliz merkezleri, poliklinikler vb. Kapsayan tüm sağlık birimleri, çeşitli kamu ve özel kuruluşların poliklinikleri, yiyecek içecek işletmeleri, oteller, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, kreşler ve gıda sanayinde çalışabilmekte ve/veya üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümlerinde akademisyen olarak istihdam edilebilmektedir.

Üst Derece Programları Geçiş

Mezunlar; Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Sağlığı, Beslenme İç Hastalıkları, Halk Sağlığı, Fitoterapi ve Spor Bilimleri doktora programlarına başvurabilir.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin değerlendirilmesi için ara sınav, quiz, pratik, proje, rapor, ve final vb çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Mezuniyet için programda genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.7 olması beklenir. Dersler tabloda gösterildiği şekilde puanlanır ve harflendirilir. Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı AA 90-100 Pekiyi 4.00 BA 85-89 İyi - Pekiyi 3.50 BB 80-84 İyi 3.00 CB 75-79 Orta-İyi 2.50 CC 70-74 Orta 2.00 DC 60-69 Orta- Zayıf 1.50 DD 50-59 Zayıf-Başarılı 1.00 FD 49 ve altı Zayıf-Başarısız 0.00 FF Başarısız 0.00 FG Yarıyıl/Yılsonu sınavına girmedi Başarısız a) (I) Notu: Yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli bir başka nedenle ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci herhangi bir yarıyılda, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde yarıyıl için belirlenmiş son sınavın bitimi tarihinden itibaren onbeş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde, (I) notu kendiliğinden (FF) haline gelir. Ancak bu süre, uzayan hastalık durumunda veya benzeri hallerde, öğrencinin başvurusu üzerine enstitü anabilim dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bir sonraki kayıt döneminin başına kadar uzatılabilir. b) (S) Notu: Bilimsel hazırlık programındaki derslerini, tez çalışmalarını ve tez sınavını başarıyla tamamlayan ve tezi hakkında kabul kararı verilen öğrenciler ile kredisiz alınan derslerde başarılı olan öğrencilere verilir. Üniversite dışındaki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde alınan ve başarılı olunan dersler için de (S) notu verilir. c) (U) Notu: Bilimsel hazırlık programındaki derslerinde, tez çalışmalarında ve tez sınavında başarılı bulunmayıp tezi hakkında ret kararı verilen öğrenciler ile kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir. Üniversite dışındaki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde alınan ve başarısız olunan dersler için de (U) notu verilir. ç) (NA) Notu: Derslere devam etmemiş öğrencilere verilir ve (FF) notu gibi işlem görür. d) (P) Notu: Tez çalışmalarını sürdürmekte olan öğrencilere verilir. e) (EX) Notu: Üniversite dışındaki üniversitelerden yatay geçişle gelen öğrencilerin daha önce almış oldukları ve ders yüküne sayılan dersler için verilir. EX notu ortalamaya katılmaz ancak not belgelerinde gösterilir.

Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 96-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 75-79 Orta -İyi 2.50
CC 70-74 Orta 2.00
DC 60-69 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-59 Zayıf - Başarısız 1.00
FD 0-49 Zayıf - Başarısız 0.50
FF Başarısız Başarısız 0.50

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FD ya da P notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,70 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Yarı Zamanlı

Program Başkanı

Murat BAŞ Prof. Dr.

Murat BAŞ Prof. Dr.

Esen Karaca Dr. Öğr. Üyesi

Müfredat

I.Yıl II.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
BES505 Beslenme ve Davranış S 2 0 2 6
BES507 Bebek ve Okul Öncesi Çocuk Beslenmesi S 2 0 2 6
BES509 Okul Çağı, Çocuk ve Adölesan Beslenmesi S 2 0 2 6
BES513 Deneysel Yiyecek Hazırlama S 2 0 2 6
BES515 Böbrek Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi S 2 0 2 6
BES523 Beslenme Antropometrisi S 2 0 2 6
BES525 Mutfak Planlama ve Araç Gereçler S 2 0 2 6
BES527 Yiyecek İçecek Servisi S 2 0 2 6
BES529 Beslenme Eğitimi S 2 0 2 6
BES531 İleri Beslenme I Z 3 0 3 6
BES535 Ağırlık Denetimi ve Yeme Davranış Bozuklukları S 2 0 2 6
BES537 Yaşlı Beslenmesi S 2 0 2 6
BES539 Diyabetes Mellitusta Tıbbi Beslenme Tedavisi S 2 0 2 6
BES541 Sporcu Beslenmesi S 2 0 2 6
SBE501 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Planlama Z 2 0 2 6

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
BES506 Toplumda Beslennme Sorunlarının Saptanması S 2 0 2 6
BES510 Yiyecek Hizmetleri Organizasyonu ve Yönetimi S 2 0 2 6
BES512 Gebe ve Emzikli Beslnemesi S 2 0 2 6
BES518 Sindirim Sistemi Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi S 2 0 2 6
BES520 Enteral ve Parenteral Beslenme S 2 0 2 6
BES522 Dünya Mutfağı S 2 0 2 6
BES524 Besin Güvenliği ve HACCP S 2 0 2 6
BES526 Besin Hijyeni S 2 0 2 6
BES532 İleri Beslenme II Z 3 0 3 6
BES534 Fiziksel Aktivite, Sağlık ve Beslenme S 2 0 2 6
BES536 Kalp-Damar Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi S 2 0 2 6
BES538 Satınalma ve Depolama S 2 0 2 6
BES540 Besin Analizleri S 2 0 2 6
BES598 Seminer Z 0 0 0 6
SBE502 Biyoistatistik Z 3 0 3 6