Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kuruluş

Biyoetik, canlılarla ilgili değer sorunlarını ele alan dinamik bir çalışma alanıdır. Sağlık bilimlerinde, sağlık hizmeti sunumunda, sağlık politikaların üretilmesi ve uygulanmasındaki etik sorunların incelenmesi, derinlemesine düşünülmesi etkinliğidir. İkilemlerin akılcı muhakeme ile çözümleme gayretini içeren kuramsal ve uygulamalı bir disiplindir. Felsefe, hukuk, halk sağlığı, tarih, adli tıp, biyomedikal teknolojiler gibi sağlık ve sosyal bilim dalları ile birlikte çalışmaya, üretmeye açık, verimli bir mesleki uğraştır. Acıbadem Üniversitesi Biyoetik Tezli Yüksek Lisans Programının amacı, biyoetik ilke ve değerlerin, bilgi, tutum ve davranış düzeyinde içselleştirilerek; profesyonel saha uygulamalarında hayata geçirilmesidir. İlk yıl zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. İkinci yıl ise araştırma ve tez yürütme dönemidir. Biyoetiğin çalışma konuları; yaşam sonu tartışmalarından, tıbbi bilgilerin mahremiyetine; küresel ısınmadan, kaynakların adil dağıtımına; yaşamın başlangıcından, ayrım yapmamaya; genetik ve kök hücre tedavisinden, toplumsal sorumluluğa; sağlık çalışanlarının özlük haklarından, hastanın aydınlatılmasına; hastanın tedaviyi reddetmesinden, etik kurullara; sağlık hakkından, tıbbi hataya; klinik araştırma ve hayvan deneylerinden, ilaç endüstrisine; çağlar boyu sağlık uygulamalarının evriminden, evrensel insan hakları hukukuna; sağlığın toplumsal belirleyenlerinin etik yönüne kadar zengin bir spektruma yayılır. Hem tarihin bilgeliğinden beslenen hem de geleceğe dair sözü olan, sinerjik, yenilikçi, akılcı yöntemle işleyen; birden çok disiplinin birbirini etkileyerek zenginleştirdiği bir öğrenme ortamı sağlar.

Derece Seviyesi

Yüksek Lisans Derecesi Tezli

Kabul ve Kayıt Koşulları

Biyoetik Tezli Yüksek Lisans programına aşağıda belirtilen en az 4 yıllık Bölüm/Fakülte mezunları başvurabilir. Ön başvurular tamamlandıktan sonra adaylar mülakata çağrılarak yüksek lisans programına kabul edilmeleri Üniversitemiz tarafından değerlendirilecektir. Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Hemşirelik ve diğer Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümleri, Hukuk, Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji, Felsefe, Tarih, İktisat bölümleri mezunları. Başvuru sırasında, Lisans diplomasının yanısıra (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir) şu belgeler de bulunmalıdır: •Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birinin (ALES'ten en az 55, GRE sayısaldan en az 610 veya GMAT dan en az 450 puan almış olduğunu gösteren) sonuç belgesi. •Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından belge almış olmak (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği bu puan muadili bir puan almış olmak). •Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi’ne sahip olmayan adaylar için Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’ndan en az 50 puan almış olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Biyoetik Tezli Yüksek Lisans Programı derslerini alarak ve kriterleri yerine getirerek başarılı olmuş, tez çalışmasını başarıyla tamamlamış ve tez savunma sınavında başarılı bulunmuş öğrenciler, genel not ortalaması en az Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün belirlediği geçme notu olmak kaydıyla tezli yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış sayılırlar.

Program Profili

Biyoetik Tezli Yüksek Lisans programı, en az dört yarıyılda tamamlanmak üzere planlanmıştır. İlk iki yarıyıl ders dönemidir ve öğrenciler zorunlu ve seçmeli dersleri birlikte alır. Ders döneminde öğrenciler, en az 23 yerel veya 60 AKTS kredisini başarıyla tamamlamak zorundadır. Tez çalışması üçüncü yarıyılda başlar. Tez dönemi de en az iki yarıyıldır (60 AKTS kredisi). Bu programı tamamlamak için en az 21 yerel veya 120 AKTS kredisinin başarıyla tamamlanmış olması gerekmektedir.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Biyoloji ve tıp alanlarındaki (biyotıp) yeni ve ileri teknolojilerin ne tür etik sorunlar ortaya çıkarabileceği konusunda uzmanlık düzeyinde bilgi sahibidir.
Biyoetik alanında ortaya çıkan etik ikilemlerin çözümünde ilgili etik sorun çözme yöntemlerini tanımlar ve uygular.
Etik kurulların (araştırma, klinik, deney hayvanları, akademik) kuruluşunda öncülük yapar ve aktif olarak görev alır.
İhtiyaç duyulduğunda biyoetik kapsamında karşılaşılabilecek her türlü etik sorunun çözümü ile ilgili olarak başvuranlara/danışanlara "etik danışmanlık" yapar.
Biyoetik alanında ulusal ve uluslararası etik ve yasal düzenlemeleri bilir ve kullanır.
Biyoetik alanında akademik ve özgün araştırma projeleri tasarlar ve yürütür.
Biyoetik alanında toplum eğitiminde ve lisans düzeyinde ders ve eğitim programları hazırlar ve yürütür.
Bilim, tıp ve teknoloji tarihini bütünsel biçimde ve evrensel yaklaşımla değerlendirir ve bilimsel bilginin evrimini tanımlar.
Tıp tarihi alanında ilgili sosyal bilim ve tarih yazım biçim ve yöntemlerini kullanarak akademik kurallara uygun özgün eserler yazar.
Biyoetik alanındaki araştırma, proje ve sunumlarını etkili bir şekilde aktarır.
Uzmanlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI)
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME)
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)

İstihdam Olanakları

Byoetik Tezli Yüksek Lisans programı mezunları etik kurullarda (araştırma, hastane, akademik… ) görev yapabilir, Özel ve kamu hastanelerinde etik danışmanlık verebilir, Biyotıp ve Biyoteknoloji alanındaki şirketlerde uzman / danışman olarak görev yapabilir, Biyoetik, tıp etiği ve tıp tarihi alanlarında lise ve lisans düzeyinde ders verebilir, bu alanlarda akademik araştırma ve proje yürütebilir.

Üst Derece Programları Geçiş

Bu programı başarıyla tamamlayıp yüksek lisans derecesi alan kişiler, ilgili alanlarda (Biyoetik, Tıp Tarihi ve Etik gibi) doktora programlarına devam edebilir.

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için dersi veren öğretim elemanları tarafından ara sınav/ ödev/ proje vb. çalışmalar ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Her bir ders için değerlendirme kriterleri ders bilgi paketlerinde belirtilmiştir. Yarıyıl sonu sınavları Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün sene başında ilan ettiği akademik takvime göre belirlenmiş tarih aralığında yapılır. Öğretim elemanları yarıyıl içindeki bütün çalışma, ödev, ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavını değerlendirerek Enstitü tarafından belirlenen ders geçme notu sistemine göre notlandırma yaparlar

Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 96-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 75-79 Orta -İyi 2.50
CC 70-74 Orta 2.00
DC 60-69 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-59 Zayıf - Başarısız 1.00
FD 0-49 Zayıf - Başarısız 0.50
FF Başarısız Başarısız 0.50

Mezuniyet Koşulları

Programdaki mezuniyet koşulunu oluşturan dersleri alarak ve kriterleri yerine getirerek başarılı olmuş, tez çalışmasını başarıyla tamamlamış ve tez savunma sınavında başarılı bulunmuş öğrenciler, genel not ortalaması en az Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün belirlediği geçme notu olmak kaydıyla tezli yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış sayılırlar.

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı;#Yarı Zamanlı

Program Başkanı

Yeşim Işıl ÜLMAN Prof. Dr.

Müfredat

I.Yıl II.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
BIY501 Tıp, Teknoloji ve Bilim Tarihi Z 3 0 3 6
BIY503 Etiğe Giriş Z 3 0 3 6
SEC Seçmeli Ders S 3 0 3 6
SEC Seçmeli Ders S 3 0 3 6
SBE501 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Planlama Z 3 0 3 6

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
BIY502 Araştırma, Yayın ve Bilim Etiği Z 3 0 3 6
BIY506 Felsefe ve Etik Problemler Z 3 0 3 6
BIY508 Biyoetik ve Biyobilim Z 3 0 3 6
BIY598 Seminer Z 0 0 0 6
SBE502 Biyoistatistik Z 3 0 3 6