Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Doktora Programı

Kuruluş

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü “Biyokimya ve Moleküler Biyoloji” Doktora Programının amacı, her gün hızla değişerek ve yenilenerek ilerleyen Bilim ve Teknoloji çağına ayak uydurmak için güçlü bir ekip çalışması ruhu ile düşünme, sorgulama, fikir üretme, araştırma ve üretime katkı yapabilecek kendi alanında dünyanın önde gelen nitelikli bilim adamlarını yetiştirmektir. Biyokimya ve Moleküler Biyoloji, günümüzde en hızlı gelişen bilim dalları olup, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de tıp, farmakoloji, tarım, hayvancılık, endüstri, çevre gibi sektörleri önemli ölçüde etkilemektedirler. Modern biyoteknolojik ürünlerin tümü biyokimya ve moleküler biyolojideki bilgi birikimine dayanmaktadır. Biyokimya ve Moleküler Biyoloji doktora programında, öğrencilere sağlıkta ve hastalıkta gözlenen önemli hücresel ve kimyasal olayları moleküler düzeyde ayrıntılı bir şekilde öğretmek hedeflenmektedir. Genetik, sinyal iletimi ve metabolik reaksiyonlar çevreyle uyum gösteren girift bir etkileşim ağı oluştururlar. Mutasyon veya polimorfizm gibi tek molekülü etkileyen kalıtsal değişimler kimyasal sürecin yanında hücresel davranışı da etkiler. Böylece organların fonksiyonunda ve organizmanın kendisinde ciddi etkiler yaratabilirler. Bu sebepler yüzünden günümüz biyokimyası genetikten öteye genomik, proteomik, gen ve protein ağı konularına, ayrıca lipid, karbonhidrat ve proteinlerin metabolik yollarına, hücresel iletişim ve sinyal kaskadlarına, organların kompleks hastalıkları ve kardiyovasküler dolaşıma uzanan çok geniş bir interdispliner ağı kapsamaktadır. Modern biyokimyasal araştırmalarda da bu geniş içeriğe paralel olarak mikroarrayler, peptidlerin, proteinlerin ve biomoleküllerin kütle-spektrometre gibi ileri teknikler kullanılmaktadır. Bu doktora programına katılacak öğrenciler hem interdisipliner bir programın geniş teorik bilgisini alabilecekler hem de biyokimyasal ve genetik araştırmaların klinik ve laboratuvar boyutunu hakkında deneyim kazanacaklardır.

Derece Seviyesi

Doktora Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aşağıda belirtilen en az 4 yıllık Bölüm/Fakülte mezunlarının Biyokimya, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tıbbi Biyoloji veya benzeri alanlarda yüksek lisans yapmış olmaları gerekmektedir. Ön başvurular tamamlandıktan sonra adaylar mülakata çağrılarak doktora programına kabul edilmeleri Üniversitemiz tarafından değerlendirilecektir. • Biyoloji Bölümü • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü • Tıbbi Biyoloji Bölümü • Kimya Bölümü • Kimya Mühendisliği • Eczacılık Fakültesi • Tıp Fakültesi •Veteriner Hekimliği Fakültesi •Diş Hekimliği Fakültesi

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Biyokimya doktora programında öğrenim gören öğrenciler BMB601 İleri Hücre Biyolojisi, BMB603 Biyokimya I, BMB604 Biyokimya II ve BMB 605 Temel Genetik derslerinden Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü yönetmelikleri çerçevesinde muaf olabilirler. Başvuru durumunda öğrenci yazılı muafiyet sınavına alınır ve bu sınavların sonunda başarılı olursa, Enstitü Müdürlüğü'nün de onayı ile derslerden muaf tutulur. Öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil enstitüye kaydolmadan önceki son üç yıl içinde yurt içi/yurt dışı yüksek öğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü derslerin kredilerinin transferinde Acıbadem Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esastır. Öğrencinin, lisans ve/veya lisansüstü düzeyde önceki öğrenimi göz önünde tutularak program süresince alacağı destekleyici dersler Biyokimya ve Moleküler Biyoloji program Kurulu tarafından saptanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Daha önce belirtilen dersleri alarak ve kriterleri yerine getirerek başarılı olmuş, tez çalışmasını başarıyla tamamlamış ve tez savunma sınavında başarılı bulunmuş öğrenciler, genel not ortalaması en az Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün belirlediği geçme notu olmak kaydıyla doktora öğrenimini başarıyla tamamlamış sayılırlar.

Program Profili

Bu program, en az sekiz yarıyılda tamamlanmak üzere planlanmıştır. İlk dört yarıyıl ders dönemidir ve öğrenciler zorunlu, zorunlu şeçmeli ve seçmeli dersleri birlikte alır. Ders döneminde öğrenciler, en az 120 AKTS kredisini başarıyla tamamlamak zorundadır. Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler dördüncü yarıyıl sonunda doktora yeterlilik sınavına girerler. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler, belirlenen tez konusunda danışmanları nezaretinde çalışırlar. Tez dönemi en az dört yarıyıldan oluşur (120 AKTS kredisi). Bu program en az 24 yerel veya 240 AKTS kredisini kapsamaktadır. 1 AKTS kredisi 30 saat iş yüküne karşılık gelmektedir.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Biyokimya ve Moleküler Biyoloji alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir ve bunları geliştirir.
Profesyonel etik (fikri mülkiyet hakkı, akademik dürüstlük, insan ilişkilerinde etik: ayırımcılık yapmama, liyakat, özel hayata saygı vb) ile araştırma ve yayın etiği konularını bilir ve uygular.
Belirli bir konuda güncel literatürdeki bilgileri derleyip analiz ederek özgün bir hipotez geliştirir ve buna dayalı proje yazar.
Biyokimya ve Moleküler Biyoloji alanlarına özgü cihazlara, yöntemlere ve bilgisayar dahil diğer teknolojik araçların kullanımına ileri düzeyde hakimdir ve projeler kapsamında bunları uygular.
Projeye dayalı bir bilimsel çalışmayı baştan sona bağımsız olarak yürütür, sonuçlandırır, elde ettiği sonuçları uygun istatistik yöntemlerini kullanarak değerlendirir ve alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
Alanında kanıta dayalı uygulamaları takip eder, araştırmalar yapar ve toplum yararına kullanılabilecek bilgi üretimine katkıda bulunur.
Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar, hakemli bir dergide yayımlayarak ve bilimsel toplantılarda sunarak evrensel bilgi birikimine katkıda bulunur.
Çalışma alanı ile ilgili bilimsel sorunlara alternatif çözümler önerebilir, yeni bilgileri eleştirel bir gözle analiz eder ve değerlendirir.
Yurt içi ve dışı multidisipliner çalışmalarda araştırmacı ya da lider olarak yer alır ve etkili iletişim kurarak bilimsel tartışmalarda özgün fikirlerini ifade eder ve geri bildirim verir.
Bir araştırma laboratuvarını tek başına idare edebilecek ve stratejik kararlar alabilecek kadar yöneticilik ve eğiticilik özelliklerine sahiptir.
Kendini sürekli geliştirme çabası içindedir ve yeniliklere açıktır.
Gerektiğinde daha önce uygulamadığı bir yöntemi kurgulayıp uygulayabilir.
Anadiline hakimdir, kendini düzgün bir şekilde ifade ederek ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip edip sözlü / yazılı katkıda bulunabilecek düzeyde İngilizce bilir ve kullanır.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI)
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME)
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)

İstihdam Olanakları

İş olanakları ve çeşitli bölgelerden tercih edilirlik açısından üstün olan araştırmacı yetiştirmeyi amaçlayan bu Doktora Eğitimi Programını tamamlayan bir öğrenci, üniversiteler ile araştırma merkezleri gibi tüzel ve özel kuruluşlarda akademisyen ya da araştırmacı olarak görev yapabileceği gibi hastalıkların tanı ve tedavi merkezleri gibi tıp fakülteleri ve sağlık sektörünün birçok laboratuvarlarında üst düzey deneyimli elemanlar olarak çalışabileceklerdir.

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için dersi veren öğretim elemanları tarafından ara sınav/ ödev/ proje vb. çalışmalar ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Her bir ders için değerlendirme kriterleri ders tanımlarında verilmiştir. Yarıyıl sonu sınavları Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü* tarafından sene başında ilan edilen akademik takvime göre belirlenmiş tarih aralığında yapılır. 2012 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan düzenleme gereği öğrencilere duyurulan tarihlerde bütünleme hakkı tanınmıştır. Öğretim elemanları yarıyıl içindeki bütün çalışma, ödev, ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavı değerlendirerek Enstitü tarafından belirlenen ders geçme notu sistemine göre notlandırma yaparlar.

Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 96-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 75-79 Orta -İyi 2.50
CC 70-74 Orta 2.00
DC 60-69 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-59 Zayıf - Başarısız 1.00
FD 0-49 Zayıf - Başarısız 0.50
FF Başarısız Başarısız 0.50

Mezuniyet Koşulları

Daha önce belirtilen dersleri alarak ve kriterleri yerine getirerek başarılı olmuş, tez çalışmasını başarıyla tamamlamış ve tez savunma sınavında başarılı bulunmuş öğrenciler, genel not ortalaması en az Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün belirlediği geçme notu olmak kaydıyla doktora öğrenimini başarıyla tamamlamış sayılırlar.

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı;#Yarı Zamanlı

Program Başkanı

Aysel ÖZPINAR Prof. Dr.

Müfredat

I.Yıl II.Yıl III.Yıl IV.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
BMB601 İleri Hücre Biyolojisi Z 3 0 3 6
BMB603 Biyokimya I Z 3 0 3 8
BMB607 Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Güncel Konular I Z 0 0 0 4
SEC Seçmeli ZS 3 0 3 6
SEC Seçmeli ZS/S 3 0 3 6

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
BMB604 Biyokimya II Z 3 0 3 8
BMB608 Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Güncel Konular II Z 0 0 0 4
SEC Seçmeli ZS 3 0 3 6
SEC Seçmeli ZS/S 3 0 3 6