Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Kuruluş

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü “Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı” nın amacı, her gün hızla değişerek ve yenilenerek ilerleyen Bilim ve Teknoloji çağına ayak uydurmak için güçlü bir ekip çalışması ruhu ile düşünme, sorgulama, fikir üretme, araştırma ve üretime katkı yapabilecek kendi alanında dünyanın önde gelen nitelikli bilim adamlarının yetişmesini sağlamaya öncülük etmektir. Bu lisansüstü programda öğrencilere sağlıkta ve hastalıkta gözlenen önemli hücresel ve kimyasal olayları moleküler düzeyde ayrıntılı bir şekilde öğretmek hedeflenmektedir. Genetik, sinyal iletimi ve metabolik reaksiyonlar çevreyle uyum gösteren girift bir etkileşim ağı oluştururlar. Mutasyon veya polimorfizm gibi tek molekülü etkileyen kalıtsal değişimler kimyasal sürecin yanında hücresel davranışı da etkiler. Böylece organların fonksiyonunda ve organizmanın kendisinde ciddi etkiler yaratabilirler. Bu sebepler yüzünden günümüz biyokimyası genetikten öteye genomik, proteomik, gen ve protein ağı (network) konularına, ayrıca lipid, karbohidrat ve proteinlerin metabolik yollarına, hücresel iletişim ve sinyal kaskadlarına, organların kompleks hastalıkları ve kardiyovasküler dolaşıma uzanan çok geniş bir interdispliner ağı kapsamaktadır. Modern biyokimyasal araştırmalarda da bu geniş içeriğe paralel olarak mikroarrayler, peptidlerin, proteinlerin ve biomoleküllerin mass-spektrofotometresi gibi ileri teknikler kullanılmaktadır. Bu çalışmaların büyük kısmı artık test tüpleri içinde değil viral transdüksiyonlar, transgenik veya knock out fareler kullanılarak hücrelerde, dokularda ve organizmalarda yürütülmektedir. Bu yüksek lisans programına katılacak öğrenciler hem interdisipliner bir programın geniş teorik bilgisini alabilecekler hem de araştırmaların klinik ve laboratuar boyutunu hakkında deneyim kazanacaklardır. Uluslararası bağlantılar sayesinde tez çalışmalarının bir kısmını yurt dışındaki önemli laboratuvarlarda yapma, uluslararası yaz okullarında bilgi ve tecrübe arttırma olanakları bulunmaktadır. Çalışma sonuçları, yüksek etki değerli dergilerde yayınlanmakta, patent alınabilmektedir. Mezunlarımızın alanlarındaki güncel gelişmeleri izleyip eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilen, özgün bir araştırmayı bağımsız olarak planlayıp yürütebilen, multidisipliner çalışmalar içinde yer alabilecek, bilimsel dürüstlük sahibi bireyler olması amaçlanmaktadır.

Derece Seviyesi

Yüksek Lisans Derecesi Tezli

Kabul ve Kayıt Koşulları

Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Tezli Yüksek Lisans programına aşağıda belirtilen en az 4 yıllık Bölüm/Fakülte mezunları başvurabilir. Bunlar dışındaki bölümlerden başvurular, Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Akademik Kurulu tarafından değerlendirilir. Ön başvurular tamamlandıktan sonra adaylar mülakata çağrılarak yüksek lisans programına kabul edilmeleri Üniversitemiz tarafından değerlendirilecektir. • Biyokimya Bölümü • Kimya Bölümü • Kimya Mühendisliği • Tıp Fakültesi • Veteriner Hekimliği Fakültesi •Diş Hekimliği Fakültesi • Biyoloji Bölümü • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü • Tıbbi Biyoloji Bölümü • Eczacılık Fakültesi

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Biyokimyave Moleküler Biyoloji yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler BMB 501 Hücre Biyolojisi, BMB503 Temel Biyokimya: Yapılar ve Kataliz, BMB504 Temel Biyokimya: Metabolizma ve BMB 505 Temel genetik derslerinden Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü yönetmelikleri çerçevesinde muaf olabilirler. Başvuru durumunda öğrenci, yazılı muafiyet sınavına alınır ve bu sınavların sonunda başarılı olursa Enstitü Müdürlüğü'nün de onayı ile derslerden muaf tutulur. Öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil enstitüye kaydolmadan önceki son üç yıl içinde yurt içi/yurt dışı yüksek öğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü derslerin kredilerinin transferinde “Acıbadem Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” esastır. Öğrencinin, lisans düzeyindeki önceki öğrenimi göz önünde tutularak program süresince alacağı destekleyici dersler Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans Program Kurulu tarafından saptanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Daha önce belirtilen dersleri alarak ve kriterleri yerine getirerek başarılı olmuş, tez çalışmasını başarıyla tamamlamış ve tez savunma sınavında başarılı bulunmuş öğrenciler, genel not ortalaması en az Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün belirlediği geçme notu olmak kaydıyla tezli yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış sayılırlar.

Program Profili

Bu program, en az dört yarıyılda tamamlanmak üzere planlanmıştır. İlk iki yarıyıl ders dönemidir ve öğrenciler zorunlu ve seçmeli dersleri birlikte alır. Ders döneminde öğrenciler, en az 21 yerel veya 60 AKTS kredisini başarıyla tamamlamak zorundadır. Tez çalışması üçüncü yarıyılda başlar. Tez dönemi de en az iki yarıyıldır (60 AKTS kredisi). Bu programı tamamlamak için en az 21 yerel veya 120 AKTS kredisinin başarıyla tamamlanmış olması gerekmektedir. 1 AKTS kredisi 30 saat iş yüküne karşılık gelmektedir.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Biyokimya ve Moleküler Biyoloji alanlarında ayrıntılı biyomolekül ve metabolizma bilgilerine sahiptir, bu bilgileri kullanır ve geliştirir.
Biyokimya ve Moleküler Biyoloji alanlarında özgü cihaz ve aletlerin kullanımını bilir ve uygular.
Laboratuvar güvenliği, temel biyokimyasal teknikler, temel moleküler biyoloji ve genetik teknikler vb. temel laboratuvar bilgisine sahiptir ve kullanır.
Temel biyoistatistik yöntemleri bilir, deneysel çalışma sonuçlarına uygular ve yorumlar.
Profesyonel etik (fikri mülkiyet hakkı, akademik dürüstlük, insan ilişkilerinde etik: ayırımcılık yapmama, liyakat, özel hayata saygı vb.) ile araştırma ve yayın etiği konularını bilir ve uygular.
Basılı ve elektronik bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve Biyokimya ve Moleküler Biyolji ile ilişkili alanlardaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde bilgi okur-yazarıdır.
Biyokimya ve Moleküler Biyoloji alanlarıyla ilişkili olduğu diğer disiplinlerle etkileşimini kavrar ve kullanır.
Teorik bilgisini, eleştirel düşünme yetisini kullanarak özel çalışma alanına uygular, ilgili deneyleri planlar, deneysel yaklaşımları uygular.
Yaptığı çalışma sonuçlarını değerlendirir, yorumlar ve çalışmanın raporunu yazar.
Bir danışman yardımıyla ya da bağımsız olarak bilimsel veya teknik bir sorunu tanımlar, çözümü ile ilgili öneriler getirebilir ve gerektiğinde çözer.
Ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır, katkıda bulunur ve uyum içinde çalışır.
Biyokimya ve Moleküler Biyoliji alanları ile ilgili güncel bir konuda seminer sunar.
Yaptığı çalışmaları bilimsel bir toplantıda sunar veya bir dergide yayımlar.
Biyokimya ve Moleküler Biyoloji alanlarındaki bir makaleleri okur, anlar, yorumlar, eleştirebilir.
Biyokimya ve Moleküler Biyoloji alanlarındaki gelişmeleri takip edebilecek İngilizce bilgisine sahiptir.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI)
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME)
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)

İstihdam Olanakları

Bu Yüksek Lisans Eğitimi Programını tamamlayan bir öğrenci, üniversiteler ile araştırma merkezleri gibi tüzel ve özel kuruluşlarda araştırmacı olarak görev yapabileceği gibi hastalıkların tanı ve tedavi merkezleri gibi tıp fakülteleri ve sağlık sektörünün birçok laboratuarlarında deneyimli elemanlar olarak çalışabileceklerdir.

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için dersi veren öğretim elemanları tarafından ara sınav/ ödev/ proje vb. çalışmalar ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Her bir ders için değerlendirme kriterleri ders bilgi paketlerinde belirtilmiştir. Yarıyıl sonu sınavları Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün sene başında ilan ettiği akademik takvime göre belirlenmiş tarih aralığında yapılır. 2012 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan düzenleme gereği öğrencilere duyurulan tarihlerde bütünleme hakkı tanınmıştır. Öğretim elemanları yarıyıl içindeki bütün çalışma, ödev, ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavını değerlendirerek Enstitü tarafından belirlenen ders geçme notu sistemine göre notlandırma yaparlar.

Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 96-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 75-79 Orta -İyi 2.50
CC 70-74 Orta 2.00
DC 60-69 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-59 Zayıf - Başarısız 1.00
FD 0-49 Zayıf - Başarısız 0.50
FF Başarısız Başarısız 0.50

Mezuniyet Koşulları

Daha önce belirtilen dersleri alarak ve kriterleri yerine getirerek başarılı olmuş, tez çalışmasını başarıyla tamamlamış ve tez savunma sınavında başarılı bulunmuş öğrenciler, genel not ortalaması en az Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün belirlediği geçme notu olmak kaydıyla tezli yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış sayılırlar.

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı;#Yarı Zamanlı

Program Başkanı

Aysel ÖZPINAR Prof. Dr.

Müfredat

I.Yıl II.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
BMB501 Hücre Biyolojisi Z 3 0 3 8
BMB503 Temel Biyokimya: Yapılar ve Kataliz Z 3 0 3 6
BMB505 Temel Genetik Z 2 0 2 6
BMB597 Seminer I Z 0 0 0 4
SEC Seçmeli Ders S 3 6

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
BMB502 Temel Moleküler Biyoloji ve Genetik Teknikleri Z 1 2 2 6
BMB504 Temel Biyokimya: Metabolizma Z 3 0 3 8
BMB506 Temel Biyokimyasal Teknikler Z 1 2 2 6
BMB598 Seminer II Z 0 0 0 4
SEC Seçmeli Ders S 3 6