Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kuruluş

Fizyoloji, sağlıklı organizmada gerçekleşen fiziksel ve biyokimyasal işlevleri açıklayan bilim dalı olup, başta tıp eğitimi olmak üzere sağlık bilimleri şemsiyesi altındaki birçok akademik eğitim programında köklü bir yere sahiptir. Temel tıp bilimlerinden biri olan Fizyoloji alanındaki araştırmalar sayesinde vücut işlevlerinin çalışma prensipleri gittikçe daha detaylı olarak aydınlatılmaya devam etmektedir ve bu araştırmalar hastalıkların tanı ve tedavilerindeki ilerlemeler ve bu ilerlemeleri tamamlayan teknolojik gelişim için de zemin oluşturmakta ve esin kaynağı olmaktadır. Ülkemizde yeni açılan çok sayıdaki tıp fakültesinde öğretim üyesi kadrolarının zenginleştirilmesi, mevcut eğitim kadrolarının idamesi için, bu önemli dalda eğitim verecek ve araştırma yapacak akademisyenlere ihtiyaç bulunmaktadır. Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans programının amacı bilgi, beceri ve akademisyenlik nosyonu ile donatılmış, nitelikli fizyologların yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Derece Seviyesi

Yüksek Lisans Derecesi Tezli

Kabul ve Kayıt Koşulları

Fizyoloji yüksek lisans programına öğrenci kabulü, YÖK’ün "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" ve Acıbadem Üniversitesi “Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılır. Lisansüstü programlara genel başvuru koşulları, başvuru belgeleri, başvuru ve kabul süreci Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve program koordinatörleri tarafından belirlenir ve duyurulur. Fizyoloji yüksek lisans programına en az 4 (dört) yıllık olan lisans eğitim programlarından Tıp, Veteriner Hekimlik, Diş Hekimliği, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Eczacılık, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunları başvuru yapabilir. Bu bölümler dışında ilgili alanlardan mezun olmuş kişilerin başvurması durumunda kabul komitesinin değerlendirmesi, kabul için esas alınır. Lisans öğrenimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış adayların programa başvurabilmeleri için, diploma aldıkları yükseköğretim kurumunun, almış oldukları eğitimin ve derecenin YÖK tarafından tanınır olması ve denklik koşullarını sağlaması gerekir. Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) elde edecekleri Eşit Ağırlıklı veya Sayısal puanın en az 55 olması, GRE en az 610 ya da GMAT en az 450 puan olması gerekmektedir. Ayrıca yabancı dil yeterliliği için Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından belge almış olması (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği bu puan muadili bir puan almış olması), yabancı dil yeterlilik belgesine sahip olmayan adayların, Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavından en az 50 puan almış olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

"Acıbadem Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" Hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı 21 krediden az olmamak koşulu ile en az 7 ders, ders ve tez aşamalarında birer seminer, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Derslerinden 100 üzerinden en az 70 alarak başarılı olmuş, tez çalışmasını başarıyla tamamlamış ve tez savunma sınavında başarılı bulunmuş öğrenciler, genel not ortalaması en az Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün belirlediği geçme notu olmak kaydıyla tezli yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış sayılırlar.

Program Profili

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 1 profesör, 1 doçent ve 2 yardımcı doçent tarafından yürütülmektedir. Eğitim dili Türkçe'dir. Yıllık kontenjanımız 10 öğrencidir. Öğretim Dili Türkçe'dir. 1. ve 2. yarıyılda alan ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersler; 3. ve 4. yarıyılda alanla ilgili tez çalışması yürütülmektedir.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

İnsan vücudunun temel işleyiş mekanizmalarını açıklar.
Hastalıkların fizyopatolojik süreçlerini tanımlar.
Fizyoloji araştırma laboratuvarlarındaki temel donanımı kullanır.
Bilimsel araştırma planlar ve yürütür.
Araştırma ve yayın etiği kurallarını uygular.
Bilmsel veriye ulaşır, analiz eder, raporlar ve paylaşır.
Ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve uyum içinde çalışır.
İlgi alanlarına yönelik ileri düzeyde kuramsal ve uygulama bilgisine sahiptir.
Uzmanlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılır ve sunum yapar.
Alanıyla ilgili güncel literatürü ve gelişmeleri takip eder.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
BİLGİ 1 BECERİLER 1 X X X X
BİLGİ 2 BECERİLER 2 X X
BECERİLER 3 X
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) BECERİLER1 X X X X
BECERİLER2 BECERİLER 1 X X X X
BECERİLER3 BECERİLER 2 X X X X X X
BECERİLER 3 X
BECERİLER 4 X X
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X
YETKİNLİK 4 X X
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME) YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X
YETKİNLİK 4 X
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5
YETKİNLİK6 YETKİNLİK 6
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7
YETKİNLİK 8
YETKİNLİK 9
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5
YETKİNLİK6 YETKİNLİK6
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X X
YETKİNLİK8
YETKİNLİK9
YETKİNLİK10
YETKİNLİK 8

İstihdam Olanakları

Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı mezunları araştırma laboratuvarlarında çalışabilir , Fizyoloji Anabilim Dalları'nın akademik kadrolarında yer alabilir ve doktora programlarına başvurabilirler.

Üst Derece Programları Geçiş

Yüksek Lisans Programını tamamlayanlar fizyoloji ya da diğer temel bilimler alanlarında doktora yapabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için dersi veren öğretim elemanları tarafından ara sınav/ ödev/ proje vb. çalışmalar ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Her bir ders için değerlendirme kriterleri ders bilgi paketlerinde belirtilmiştir. Yarıyıl sonu sınavları Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün sene başında ilan ettiği akademik takvime göre belirlenmiş tarih aralığında yapılır. Öğretim elemanları yarıyıl içindeki bütün çalışma, ödev, ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavını değerlendirerek Enstitü tarafından belirlenen ders geçme notu sistemine göre notlandırma yaparlar

Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 96-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 75-79 Orta -İyi 2.50
CC 70-74 Orta 2.00
DC 60-69 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-59 Zayıf - Başarısız 1.00
FD 0-49 Zayıf - Başarısız 0.50
FF Başarısız Başarısız 0.50

Mezuniyet Koşulları

Programdaki mezuniyet koşulunu oluşturan dersleri alarak ve kriterleri yerine getirerek başarılı olmuş, tez çalışmasını başarıyla tamamlamış ve tez savunma sınavında başarılı bulunmuş öğrenciler, genel not ortalaması en az Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün belirlediği geçme notu olmak kaydıyla tezli yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış sayılırlar.

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Program Başkanı

Güldal SÜYEN Prof. Dr.

Müfredat

I.Yıl II.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
FZY501 İnsan Fizyolojisi I Z 3 0 3 6
FZY503 Laboratuvar Güvenliği ve Çalışma İlkeleri Z 2 0 2 6
FZY511 Fizyolojinin Hücresel Temelleri Z 2 0 2 6
SEC Seçmeli Ders S 2 0 2 6
SBE501 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Planlama Z 2 0 2 6

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
FZY502 İnsan Fizyolojisi II Z 3 0 3 6
FZY506 Fizyolojide Temel Laboratuvar Uygulamaları Z 0 4 2 6
FZY598 Seminer Z 0 0 0 6
SEC Seçmeli Ders S 2 0 2 6
SEC Seçmeli Ders S 2 0 2 6
SBE502 Biyoistatistik Z 3 0 3 6