Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Hemşirelik Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kuruluş

Hemşirelik Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans programında, bireyin sağlığını geliştirici bakım ve uygulamalarının yanı sıra akut ve kronik sağlık sorunu olan bireylerde hemşirelik bakımını uygulayabilen, uyguladığı bakımı geliştirmeye yönelik kanıta dayalı gelişmeleri ve bakım sonuçlarını izleyebilen, yorumlayabilen ve uygulamaya aktarabilen, uygulamalarında kritik düşünme ve problem çözme becerilerini kullanabilen, alanıyla ilgili araştırmalar yapabilen, araştırmalara dayalı bakım sonuçlarını ekip üyeleri ve meslektaşları ile paylaşabilen, hemşirelik bilgilerini hasta ve ekibin diğer üyelerine aktarabilen, ortak bakım uygulamalarında vaka yöneticisi rolünü üstlenebilen, dünya standartlarında uzman hemşirelerin yetiştirmektir. Program kapsamında, hemşireliğe ilişkin hem zorunlu hem de öğrencinin ilgi alanı ve gereksinimleri doğrultusunda yönleneceği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Hemşirelik Esasları ve Psikiyatri Hemşireliği alanlarına ilişkin seçmeli dersler yer almaktadır.

Derece Seviyesi

Yüksek Lisans Derecesi Tezsiz

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bir lisans diplomasına sahip olmak (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir). Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi’ne sahip olmayan adaylar için Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’ndan en az 50 puan almış olmak. YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren merkezlerden (TÖMER vb.), başarı belgesi almış olmak. (Yabancı uyruklu öğrenciler orta öğrenim, lisans öğreniminin tamamını Türkçe eğitim yapan bir kurumda yapmış ise, Türkçe dil belgesi koşulu aranmaz). Tezsiz Yüksek Lisans Programına Başvurularda ALES belgesi aranmamaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Hemşirelik Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı derslerini alarak ve kriterleri yerine getirerek başarılı olmuş öğrenciler, genel not ortalaması en az Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün belirlediği geçme notu olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış sayılırlar.

Program Profili

Hemşirelik Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı, zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra bir dönem projesi çalışmasından oluşur. Yüksek Lisans derecesi (Uzman Hemşire) alabilmek için gerekli olan toplam kredi minimum 30’ dur.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Hemşirelik lisans yeterliklerine dayalı olarak, hemşirelik alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
Uzmanlık alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi sürdürür.
Uzmanlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri davranışa dönüştürür.
Uzmanlık alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur.
Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözer.
Uzmanlık alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular. Çözüm yöntemi geliştirir. Sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulamaya koyar.
Uzmanlık alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
Uzmanlık alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir, öğrenmeyi yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
Uzmanlık alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
Uzmanlık alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
Uzmanlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.
Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri paylaşır.
Uzmanlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
BİLGİ 1 BECERİLER 1 X
BİLGİ 2 BECERİLER 2 X
BECERİLER 3
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) BECERİLER1 X X
BECERİLER2 BECERİLER 1 X
BECERİLER3 BECERİLER 2
BECERİLER 3
BECERİLER 4
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3
YETKİNLİK 4
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME) YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3
YETKİNLİK 4
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5
YETKİNLİK6 YETKİNLİK 6
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7
YETKİNLİK 8
YETKİNLİK 9
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK6
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X
YETKİNLİK8
YETKİNLİK9
YETKİNLİK10
YETKİNLİK 8

İstihdam Olanakları

Program mezunları, sağlık kuruluşlarında uzman hemşire olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programları Geçiş

Hemşirelik Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans program mezunları, yönetmelikler doğrultusunda doktora programlarına geçiş yapabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için dersi veren öğretim elemanları tarafından ara sınav/ ödev/ proje vb. çalışmalar ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Her bir ders için değerlendirme kriterleri ders bilgi paketlerinde belirtilmiştir. Yarıyıl sonu sınavları Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün sene başında ilan ettiği akademik takvime göre belirlenmiş tarih aralığında yapılır. Öğretim elemanları yarıyıl içindeki bütün çalışma, ödev, ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavını değerlendirerek Enstitü tarafından belirlenen ders geçme notu sistemine göre notlandırma yaparlar.

Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 96-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 75-79 Orta -İyi 2.50
CC 70-74 Orta 2.00
DC 60-69 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-59 Zayıf - Başarısız 1.00
FD 0-49 Zayıf - Başarısız 0.50
FF Başarısız Başarısız 0.50

Mezuniyet Koşulları

Hemşirelik Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için öğrencilerin minimum üç yarıyılda ve normal olarak dört yarıyılda en az 30 kredilik ders alarak bu derslerin sınavlarindan başarılı olmaları ve konuları ile ilgili bir bitirme projesini uygun tez formatına göre hazırlamaları gerekmektedir. Öğrenciler en az 30 kredilik dersi ve bitirme projesini tamamladıkları taktirde minimum üç yarıyılda mezun olabilirler.

Çalışma Şekli

Yarı Zamanlı

Program Başkanı

Ükke KARABACAK Doç. Dr.

Müfredat

I.Yıl II.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
HEM503 Kanıta Dayalı Hemşirelik Z 2 0 2 6
HEM505 Sağlığı Değerlendirme ve Klinik Karar Verme Z 2 2 3 6
HEM507 Fizyopatoloji Z 3 0 3 6
SEC Seçmeli Ders S 3 4 5 12

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
HEM504 Hemşireliğe Özel Farmakoloji Z 2 0 2 6
HEM506 Genel Araştırma Yöntemleri Z 3 0 3 6
SEC Seçmeli Ders S 3 4 5 12
SEC Seçmeli Ders S 3 0 3 6