Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Medikal Biyoteknoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kuruluş

Kuruluş Günümüzde en hızlı gelişen endüstri dalı biyoteknolojidir. Biyoteknoloji geniş bir yelpazede yer alan sektörlere hizmet vermektedir. Bunlar arasında tıp (sağlık), ilaç, gıda endüstrisi, tarım, hayvancılık, enerji ve çevre önde gelmektedir. Bununla birlikte biyoteknoloji alanındaki araştırma, geliştirme ve üretme işlemleri çok sayıda bilim dalının bilgisine gereksinim duymaktadır. Genel biyoloji, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, temel kimya, biyokimya, temel fizik, biyofizik, anatomi, histoloji, patoloji gibi temel tıp bilimleri, biyomedikal, mekanik, elektrik, elektronik, biyoinformatik, bilgisayar programcılığı gibi disiplinlerarası bilimler biyoteknoloji alanında birleşmektedir. Biyoteknoloji, diğer endüstri dallarına kıyasla altyapı yatırımı en düşük buna karşın katma değeri en yüksek endüstri dallarından biri olması dolayısıyla, Türkiye gibi kaynakları kısıtlı, kalkınmakta olan ülkeler için büyük önem taşımaktadır. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü “Medikal Biyoteknoloji” Lisansüstü Programları’nın açılmasının amacı medikal biyoteknoloji alanında bilgi ve deneyim kazanmış nitelikli bilim adamları yetiştirerek, Türkiye’de biyoteknolojinin ilerlemesine katkıda bulunmak, bu alandaki işgücü gereksinimine yanıt vermeye yardımcı olmaktır.

Kazanılan Derece

Yüksek lisans derecesi tezsiz

Derece Seviyesi

Yüksek Lisans Derecesi Tezsiz

Kabul ve Kayıt Koşulları

Başvuru Koşulları Lisansüstü programlarımıza öğrenci kabulü, YÖK’ün "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" ve Acıbadem Üniversitesi “Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılır. Lisansüstü programlara genel başvuru koşulları, başvuru belgeleri, başvuru ve kabul süreci Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve program koordinatörleri tarafından belirlenir ve duyurulur. Adaylar, gerekli belgeleri sağlayarak ilgili enstitüye doğrudan başvurabilirler. Başvurular ve kayıtlar akademik takvimde ilan edilen süreler içinde yapılır. • Mezuniyet derecesi: Yüksek lisans programlarına lisans derecesi (en az 4 yıllık program) ile başvurulur. Lisans öğrenimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış adayların programa başvurabilmeleri için, diploma aldıkları yükseköğretim kurumunun, almış oldukları eğitimin ve derecenin YÖK tarafından tanınır olması ve denklik koşullarını sağlaması gerekir. • Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı Sonucu: Tezsiz yüksek lisans programında ALES sonucu aranmaz. • Yabancı Dil Yeterlilik Sınav Sonucu Adayların aşağıda belirtilen sınavlardan belirtilen asgari puanlardan düşük olmamak kaydıyla ilgili enstitü tarafından ilan edilen puanları elde etmeleri gereklidir. %100 İngilizce eğitim veren programlardan mezun adaylarda İngilizce yeterlilik koşulu aranmaz. TOEFL-IBT: En az 84 puan YDS / ÜDS / KPDS: En az 60 puan Yukarıdaki yabancı dil sınav sonucu olmayan adayların, Acıbadem Üniversitesi Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’na ya da program koordinatörlüğünün uygun gördüğü sınava girerek kabul komitesinin belirlediği yeterliliği göstermesi beklenir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Acıbadem Üniversitesi Medikal Biyoteknoloji lisansüstü programına kabul için aşağıdaki koşulları yerine getirmelidir. - Yukarıda belirtilen biyoteknolojiye temel oluşturabilecek ilgili alanlarda, en az dört yıllık bir lisans programından (B.Sc.) mezun olmak. - Bu lisans programındaki genel ortalama notunun B/B+ (ABD sistemi) ya da en az “iyi” dereceyle (İngiltere sistemi-2nd class upper division) mezun olmak - Yazılı ve sözlü akıcı İngilizcesi olması - Temel bilgisayar becerisi olması (Microsoft Office: Word, PowerPoint, Excel, Outlook; use and structure of the Internet) - Acıbadem Üniversitesi yabancı uyruklu öğrenci kabul koşullarını sağlaması Başvuru için Gerekli Belgeler 1. Adayların mezuniyet durumlarını gösteren lisans ve/veya yüksek lisans diploması veya çıkış belgesinin aslı ve onaylı fotokopisi 2. Adayların lisans ders not çizelgelerinin (transkript) aslı veya onaylı fotokopisi, 3. ALES sonuç belgesi, 4. Yabancı dil sınavı sonuç belgesi, 5. İki adet referans mektubu 6. Nüfus cüzdanı fotokopisi, 7. Erkek adayların ilgili programlara başvurmasında askerlik açısından sakınca bulunmadığını gösteren bir yazı (askerlik görevini tamamlamış olan adayların durumlarını gösterir belge), 8. İlgili enstitü ve kabul komitesi tarafından ilan edilen ek belgeler Lisansüstü programlara başvuran adaylardan başvuruları sırasında aşağıdaki belgelerden herhangi birini sağlayamayanlar, olumlu değerlendirilmeleri durumunda, ilgili Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından başvurdukları programa şartlı kabul edilebilirler: • Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı Sonucu • Dil Yeterlik Sınav Sonucu • Tanınırlık Belgesi (yurt dışından alınan diplomalar için) Öğrencilerin eksik belgelerini en geç kabul edildikleri ilk dönemin akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının bitiş tarihine kadar tamamlamaları şarttır. Eksik belgelerini tanınan süre sonuna kadar tamamlayan öğrencilerin statüleri, izleyen dönemin başından itibaren lisansüstü öğrenci statüsüne dönüştürülür. Bu öğrencilerin özel öğrenci olarak aldıkları derslerden ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilenleri not ve kredileri ile lisansüstü programlarına aynen sayılır. Bu şekilde sayılan derslerin toplam kredisi, öğrencinin lisansüstü programından mezun olabilmek için gereken toplam kredinin en fazla %50’si olabilir.

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Medikal Biyoteknoloji Lisansüstü Programına aşağıda belirtilen en az 4 yıllık Bölüm/Fakülte programlarından veya yurtdışı eşdeğerlerinden mezun adaylar başvurabilir. Ön başvurular tamamlandıktan sonra adaylar Acıbadem Üniversitesi akademisyenlerince kurulacak bir kurul tarafından değerlendirilir. • Biyokimya Bölümü • Biyoloji Bölümü • Biyomühendislik • Biyomedikal Mühendisliği • Biyosistem Mühendisliği • Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji • Genetik ve Biyoinformatik • Genetik ve Biyomühendislik • Kimya-Biyoloji Mühendisliği • Mühendislik ve Doğa Bilim. Programları • Hesaplamalı Bilim ve Mühendisliği • Diş Hekimliği Fakültesi • Eczacılık Fakültesi • Fizik Bölümü • Gıda Mühendisliği • Kimya Bölümü • Kimya Mühendisliği • Malzeme Mühendisliği • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü • Tıbbi Biyoloji Bölümü • Tıp Fakültesi • Tıp Mühendisliği • Veterinerlik Fakültesi Bu liste dışında ilgili alanlardan mezun olmuş kişilerin başvurması durumunda kabul komitesinin değerlendirmesi, kabul için esas alınacaktır. Program koordinatörlüğü, programa kabul edilen adaylardan gerekli gördüklerine eksikliklerini gidermek amacıyla bir veya iki dönem süreli Bilimsel Hazırlık Programı uygulayabilir. Bununla birlikte, bazı mülakat sınavları yaparak belirli derslerdeki seviyelerini belirleyip muaf tutabilir.

Program Profili

Medikal biyoteknoloji lisansüstü programları özellikle sağlığı ilgilendiren tıp, gıda, ilaç, biyomühendislik gibi yaşam bilimleri ile ilgili konuları kapsamaktadır. Programlar, Acıbadem Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya, Biyofizik, Histoloji ve Embriyoloji, Farmakoloji, Biyoistatistik ve Tıp Mühendisliği bölümlerinin katılımı ile yürütülmektedir. Programın daha da zenginleşmesi amacı ile başka üniversitelerde Biyoteknoloji dersleri anlatan öğretim üyeleri, hatta endüstride çalışan akademi kökenli bilim adamları ders anlatmaları için programa davet edilmektedir.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Medikal Biyoteknoloji ve Endüstriyel Mikrobiyoloji alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir ve bunları geliştirir.
Profesyonel etik (fikri mülkiyet hakkı, akademik dürüstlük, insan ilişkilerinde etik: ayırımcılık yapmama, liyakat, özel hayata saygı vb) ile araştırma ve yayın etiği konularını bilir ve uygular.
Literatürdeki bilgileri derleyip ve toplumsal ihtiyaçları analiz ederek probleme dayalı çözüm odaklı özgün hipotezler geliştirir ve buna dayalı proje yazar.
Medikal Biyoteknoloji ve Endüstriyel Mikrobiyoloji alanlarına özgü cihazlara, yöntemlere ve biyoinformatik becerilere ileri düzeyde hakimdir.
ARGE odaklı proje geliştirebilme ve teknolojiye dönüşen proje fikirleri üretebilme yeteneğine sahiptir.
Alanındaki güncel teknolojileri ve uygulamaları takip eder.
Düzenlediği/katıldığı toplantılarla veya bilimsel yayınlarla evrensel bilgi birikimine katkıda bulunur.
Çalışma alanı ile ilgili bilimsel sorunlara alternatif çözümler önerebilir, yeni bilgileri eleştirel bir gözle analiz eder, değerlendirir ve uygular.
Ulusal ve Uluslararası bilimsel camiada araştırmacı ya da lider olarak yer alır. Etkili iletişim kurarak bilimsel platformlarda özgün fikirlerini tartışır.
Proje sürecinde stratejik kararlar alabilecek yetkinliğe sahiptir.
Kendini sürekli geliştirme çabası içindedir ve yeniliklere açıktır.
Program diline hakimdir, kendini düzgün bir şekilde ifade ederek ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
BİLGİ 1 BECERİLER 1 X X X X X X X
BİLGİ 2 BECERİLER 2 X X X X X X X
BECERİLER 3 X X X X X X
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) BECERİLER1 X X X X X X X X
BECERİLER2 BECERİLER 1 X X X X
BECERİLER3 BECERİLER 2 X X X X X X X
BECERİLER 3 X X X X X X
BECERİLER 4 X X X X
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X X X X
YETKİNLİK 4 X X X X X
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME) YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X X X X
YETKİNLİK 4 X X X X X X X X X X X X
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X X X X X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5
YETKİNLİK6 YETKİNLİK 6
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7
YETKİNLİK 8
YETKİNLİK 9
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X X X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X X X X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X X X X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK6 X X X X X
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X
YETKİNLİK8
YETKİNLİK9
YETKİNLİK10
YETKİNLİK 8

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin değerlendirilmesi için ara sınav/sınavlar, ödev, proje, rapor, ve final sınavı ölçme ve değerlendirme yöntemleri olarak kullanılmaktadır.

Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 96-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 75-79 Orta -İyi 2.50
CC 70-74 Orta 2.00
DC 60-69 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-59 Zayıf - Başarısız 1.00
FD 0-49 Zayıf - Başarısız 0.50
FF Başarısız Başarısız 0.50

Mezuniyet Koşulları

Lisans derecesi bulunan kişilerin medikal biyoteknoloji lisansüstü programından alması gereken en düşük kredi sayısı 30’dur. Ayrıca kredisiz olarak alınan makale ve seminer çalışmalarının tamamlanması zorunludur. Tezli yüksek lisans programından mezun olabilmek için öğrencinin toplam 30 ulusal kredi, seminer ve yüksek lisans tezi (toplamda min. 90 AKTS) tamamlaması gerekir.

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Program Başkanı

Tanıl KOCAGÖZ Prof. Dr.

Müfredat

I.Yıl II.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
MBT-521 Biyoteknolojinin Temelleri Z 2 2 3 12
SEC Seçmeli S 3 0 3 9
SEC Seçmeli S 3 0 3 9
SEC Seçmeli S 3 0 3 9

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
MBT-522 Biyoteknolojide Kullanılan Moleküler Teknikler Z 2 2 3 12
SEC Seçmeli S 3 0 3 9
SEC Seçmeli S 3 0 3 9
SEC Seçmeli S 3 0 3 9