Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kuruluş

Son yıllarda Türkiye sağlık sektörü birçok sebeple geçmişte olmadığı kadar dinamik bir sektör özelliği kazanmıştır. Bu durum, sektörün sorunlarına daha etkili, daha verimli ve daha yenilikçi çözüm önerileri geliştirebilecek ve hatta sektörü yönlendirebilecek kavramsal, analitik ve teknik bilgi, beceri ve yeteneğe sahip yöneticilere duyulan ihtiyacı artırmıştır. Bu programın temel amacı, Türkiye sağlık sektörü için sağlık yöneticileri ve liderlerinin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. Türkiye’de sağlık yönetimi/sağlık kurumları yönetimi/sağlık kurumları işletmeciliği alanında yüksek lisans eğitimi veren üniversiteler mevcuttur. Ancak, açılması önerilen bu program, iki açıdan mevcut programlardan farklılık göstermektedir. Birincisi, önerilen program, dönemlik verilecek temel derslerin yanı sıra modüler formatta verilecek çok sayıdaki seçmeli dersleri içermesi sebebiyle alanında bir ilktir. Böylece, öğrenciler bir dönemde günümüz sağlık sektöründe önem arz eden konulara özel çok sayıda seçmeli ders alma ve dolayısıyla sektörün özelliklerini daha iyi anlama ve çözüm önerisi geliştirme imkânına sahip olabilecektir. Programın farklılık gösteren ikinci özelliği ise, Türkiye sağlık sektöründe daima “ilklere” imza atmış, büyük ve güçlü bir “marka” olan Acıbadem Sağlık Grubunun bilgi, beceri ve tecrübesini entegre edecek bir program olmasıdır. Bu ayrıcalık, programa alınacak öğrencilerin Acıbadem Sağlık Grubunun bilgi, beceri ve tecrübelerinden faydalanmasını ve böylece başarılı bir sağlık grubunun ve ona bağlı sağlık kuruluşlarının özelliklerini ve işleyişini yakından tanımasını sağlayacaktır. Sağlık sektörü, önemli birçok ayırt edici nitelikleri taşıdığından, başarılı bir yönetici olmak açısından Acıbadem Sağlık Grubunun sahip olduğu bilgi, beceri ve tecrübeden yararlanmak önemli bir ayrıcalık olacaktır.

Derece Seviyesi

Yüksek Lisans Derecesi Tezsiz

Kabul ve Kayıt Koşulları

Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans programına dört yıllık lisans düzeyinde yurt içi ve yurt dışı okullardan (YÖK tarafından denkliği onaylanmış olmalıdır) mezun olanlar başvuru yapabilirler. KPDS, ÜDS veya YDS'den en az 50 puan, Dil Yeterliliğine sahip olmayan adaylar için Bölüm tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavı'ndan en az 50 puan almış olmak,yazılı ve mülakat sınavında başarılı olmak gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için öğrencilerin en erken üç yarıyılda veya dört yarıyılda en az 30 kredilik ders alarak bu derslerin sınavlarindan başarılı olmaları (30 kredi, 10 adet derse karşılık gelmektedir) ve konuları ile ilgili bir bitirme projesini uygun tez formatına göre hazırlayarak başarıyla sunmuş olmaları gerekmektedir.

Program Profili

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 3 profesör, 3 Doçent 2 Yardımcı doçentten oluşan öğretim elemanları tarafından sürdürülmektedir. Yıllık kontenjanımız 40 öğrencidir. Öğretim Dili Türkçe'dir

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Sağlık kavramı ve sağlık yönetimi temel kavramlarını ve sağlığın temel fonksiyonlarını kavrayabilmek
Sağlıkla ilgili kurum ve kuruluşların idari, mali, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönetme becerisi kazanma
Sağlık sistemini, sağlık planlamasını ve politikalarını, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilme
Sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi ve sağlık insan gücü planlaması ile ilgili konularda bilgi sahibi olma
Sağlık kurumlarında finansman ve muhasebe konuları ile ilgili uygulama düzeyinde bilgi sahibi olmak
Sağlık hizmetlerinde kalite ve hasta güvenliği konularını ana hatlarıyla öğrenme ve uygulama becerisine sahip olmak
Sağlık hizmetlerinde araştırma yöntemleri ve istatistiksel analizler konusunda bilgi ve beceri kazanma
Sağlık yönetimi ile ilgili konularda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözme teknikleri kullanma yeteneğini kazanma
Sağlık yönetimi alanı ile ilgili değişimleri ve gelişmeleri izleme çözümler üretme becerisine sahip olma

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
BİLGİ 1 BECERİLER 1 X X X X X
BİLGİ 2 BECERİLER 2 X X X X X X
BECERİLER 3 X X X X
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) BECERİLER1 X X X X X X
BECERİLER2 BECERİLER 1 X X X X X X X
BECERİLER3 BECERİLER 2 X
BECERİLER 3 X X X X
BECERİLER 4 X
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X
YETKİNLİK 4 X
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME) YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X
YETKİNLİK 4 X X X
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X X X X X
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X X X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X X X X X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X X X X X X X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK6 X X X X X X
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X X X
YETKİNLİK8 X X

İstihdam Olanakları

Programdan mezun olan öğrenciler ; Hastaneler (Özel ve kamu hastaneleri) ,Sağlık Bakanlığı merkez ve bağlı kurumları, Üniversiteler ve Araştırma kurumları, Rehabilitasyon Merkezleri, Evde Bakım Hizmeti Veren Kuruluşlar Danışmanlık Firmaları ,Sağlık Sigorta Firmaları İlaç ve Tıbbi Malzeme Firmalarında istihdam olanağına sahip olmaktadır.

Üst Derece Programları Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler yasa ve yönetmeliklerin izin verdiği üst derece programlara geçiş yapabilirler

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin değerlendirilmesi için ara sınav/sınavlar, ödev, proje, rapor, ve final sınavı ölçme ve değerlendirme yöntemleri olarak kullanılmaktadır. Mezuniyet için programda genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.80 olması gerekmektedir.

Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 96-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 75-79 Orta -İyi 2.50
CC 70-74 Orta 2.00
DC 60-69 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-59 Zayıf - Başarısız 1.00
FD 0-49 Zayıf - Başarısız 0.50
FF Başarısız Başarısız 0.50

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin asgari 30 kredi ve 10 ders alması gereklidir. FF, FD ya da P notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 90 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,80 olması gerekmektedir

Çalışma Şekli

Yarı Zamanlı

Program Başkanı

Haluk ÖZSARI Doç. Dr.

Müfredat

I.Yıl II.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
SAY501 Sağlık Hizmetlerı Yönetimi Z 3 0 3 8
SAY503 Sağlık Ekonomisi Z 3 0 3 8
SAY505 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Z 3 0 3 8
SEC Seçmeli S 3 0 3 6

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
SAY502 Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim Ve Muhasebe Z 3 0 3 8
SAY504 Epidemiyolojik Araştırma Yöntemleri Ve Halk Sağlığı Z 3 0 3 8
SAY506 Marka Yönetimi Ve Tüketici Davranışı Z 3 0 3 8
SEC Seçmeli S 3 0 3 6