Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kuruluş

Dünyanın tüm ülkelerinde sağlık sektörü ile ilgili sorumluluk alanlar, bir yandan artan ve çeşitlenen sağlık hizmet taleplerini yönetmeye; bir yandan da sağlık harcamalarının önlenemez artışını sürdürülebilirlik gayretleri ile planlamaya çalışmaktadır. Bu kapsamda, toplumların sağlık statülerinin korunması ve iyileştirilmesi amacıyla sürekli büyüyen, değişen ve rekabetin arttığı sağlık sektöründe, “sağlık yönetimi” eğitimi almış ve sektörün sorunlarına daha etkili, daha verimli ve daha yenilikçi çözüm önerileri geliştirebilecek, sektörü yönlendirebilecek kavramsal, analitik ve teknik bilgi, beceri ve yeteneğe sahip yöneticilere duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Türkiye’de sağlık yönetimi/sağlık kurumları yönetimi/sağlık kurumları işletmeciliği alanında 40 yakın lisans programı bulunmaktadır. Programların artması ile birlikte sağlık yönetimi alanında yetişmiş, nitelikli akademisyen ihtiyacı da giderek artmaktadır. Bu programın amacı; katılımcıların lisans döneminde elde ettikleri bilgi ve beceri birikimleri üzerine bilimsel araştırma yapabilen, bilgiyi erişebilen, alana yönelik değerlendirme ve önerilerde bulunan, sağlık yönetiminin farklı alanlarında uzmanlaşmış bilim uzmanları yetiştirmektir. Bu programın bir diğer amacı da sağlık yönetimi alanında araştırma, planlama, uygulama bilgisine sahip farklı disiplinler ile ortak çalışabilen sağlık yöneticileri ve liderlerinin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.
Program zorunlu derslerin yanında çok sayıdaki seçmeli derse de yer vermektedir. Böylece, öğrenciler günümüz sağlık sektöründe önem arz eden konulara özel, çok sayıda seçmeli dersi alma ve sektörün özelliklerini daha iyi anlama ve çözüm önerisi geliştirme olanağına sahip olabilecektir. Sonuç olarak; değişen ve gelişen sağlık sektörü içinde sağlık yönetimi alanındaki yenilikleri takip edecek, kaynakları ve araştırmaları planlayacak, gerçekleştirecek ve sonuçlarını değerlendirebilecek araştırma görevlisi ve akademisyen adaylarının yetiştirilmesinin yanında alan bilgisine sahip yetkin bilim uzmanı sağlık yöneticilerinin alana kazandırılması amaçlanmıştır.


Derece Seviyesi

Yüksek Lisans Derecesi Tezli

Kabul ve Kayıt Koşulları

Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans programına dört yıllık lisans düzeyinde yurt içi ve yurt dışı okullardan (YÖK tarafından denkliği onaylanmış olmalıdır) mezun olanlar başvuru yapabilirler. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), 55 puan, yabancı dil koşulu için KPDS, ÜDS veya YDS'den en az 50 puan, Dil Yeterliliğine sahip olmayan adaylar için Bölüm tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavı'ndan 50 puan almış olmak ayrıca yazılı ve mülakat sınavında başarılı olmak gerekmektedir.


Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Acıbadem Üniversitesinde veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için öğrencilerin asgari 7 ders, 1 seminer dersi, 1 tez çalışması ve asgari 21 kredi koşulunu tamamlamış ve tezlerini tez formatına göre hazırlayarak başarıyla sunmuş olmaları gerekir. Mezuniyet için; öğrencinin genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,70 olması gerekmektedir.

Program Profili

Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans programının eğitim süresi 2 yıldır. Programın ilk yılı teorik derslerden, son yılı tez çalışmasından oluşmaktadır. Eğitim süresince toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer dersi ve tez çalışması tamamlanmalıdır.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Sağlık kavramı ve sağlık yönetimi temel kavramlarını ve sağlığın temel fonksiyonlarını kavrayabilmek
Sağlıkla ilgili kurum ve kuruluşların idari, mali, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönetme becerisi kazanma
Sağlık sistemini, sağlık planlamasını ve politikalarını, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilme
Sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi ve sağlık insan gücü planlaması ile ilgili konularda bilgi sahibi olma
Sağlık kurumlarında finansman ve muhasebe konuları ile ilgili uygulama düzeyinde bilgi sahibi olmak
Sağlık hizmetlerinde kalite ve hasta güvenliği konularını ana hatlarıyla öğrenme ve uygulama becerisine sahip olmak
Sağlık hizmetlerinde araştırma yöntemleri ve istatistiksel analizler konusunda bilgi ve beceri kazanma
Sağlık yönetimi ile ilgili konularda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözme teknikleri kullanma yeteneğini kazanma
Sağlık yönetimi alanı ile ilgili değişimleri ve gelişmeleri izleme çözümler üretme becerisine sahip olma

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
BİLGİ 1 BECERİLER 1 X X X X X
BİLGİ 2 BECERİLER 2 X X X X X X
BECERİLER 3 X X X X
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) BECERİLER1 X X X X X X
BECERİLER2 BECERİLER 1 X X X X X X X
BECERİLER3 BECERİLER 2 X
BECERİLER 3 X X X X
BECERİLER 4 X
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X
YETKİNLİK 4 X
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME) YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X
YETKİNLİK 4 X X X
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X X X X X
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X X X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X X X X X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X X X X X X X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK6 X X X X X X
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X X X
YETKİNLİK8 X X

İstihdam Olanakları

Programdan mezun olan öğrenciler; Hastaneler (Özel ve kamu hastaneleri) ,Sağlık Bakanlığı merkez ve bağlı kurumları, Üniversiteler ve Araştırma kurumları, Rehabilitasyon Merkezleri, Evde Bakım Hizmeti Veren Kuruluşlar Danışmanlık Firmaları ,Sağlık Sigorta Firmaları İlaç ve Tıbbi Malzeme Firmalarında istihdam olanağına sahip olmaktadır.

Üst Derece Programları Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler yasa ve yönetmeliklerin izin verdiği üst derece programlara geçiş yapabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin değerlendirilmesi için ara sınav/sınavlar, ödev, proje, rapor ve final sınavı ölçme ve değerlendirme yöntemleri olarak kullanılmaktadır. Puan aralığı ve katsayıları aşağıdaki gibidir.


Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 96-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 75-79 Orta -İyi 2.50
CC 70-74 Orta 2.00
DC 60-69 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-59 Zayıf - Başarısız 1.00
FD 0-49 Zayıf - Başarısız 0.50
FF Başarısız Başarısız 0.50

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki mezuniyet koşulunu oluşturan asgari ders sayısını, seminer dersini ve tez çalışmasını alarak, başarılı olması gerekir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen, yüksek lisans programlarından mezuniyet için; öğrencinin genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,70 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Yarı Zamanlı

Program Başkanı

Doç. Dr. Haluk ÖZSARIMüfredat

I.Yıl II.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
SAY551 Sağlık Yönetimi Z 3 0 3 6
SAY553 Sağlık Ekonomisi Z 3 0 3 6
SAY555 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Z 3 0 3 6
SEC Seçmeli S 3 0 3 6

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
SAY554 Sağlık İletişimi Z 3 0 3 6
SAY556 Sağlık İnsan Gücü Yönetimi Z 3 0 3 6
SAY557 Sağlık Hukuku S 3 0 3 6
SAY558 Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim Ve Muhasebe Z 3 0 3 6
SAY598 Seminer Z 3 0 0 6
SEC Seçmeli S 3 0 3 6
SBE502 Biyoistatistik Z 3 0 3 6