Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kuruluş

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2013-2014 Akademik Yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Türkiye’de vakıf üniversiteleri içerisinde alanında uzmanlaşmış ve yeterli akademik kadroya sahip Beslenme ve Diyetetik Bölümleri’nden biridir.

Kazanılan Derece

4 yıllık eğitimin ardından mezun olan kişiler “Beslenme ve Diyetetik “ alanında lisans diploması derecesi alırlar.

Derece Seviyesi

Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (LYS) sonucu elde edilen (MF-3) puan türüne göre öğrenci almaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Beslenme ve Diyetetik Bölümü’ne, YÖK tarafından belirlenen esaslara gore, yurt içi ve yurt dışındaki Yükseköğretim Programları’ndan öğrenciler başvurduklarında, kredi ve not transferleri bölüm tarafından değerlendirilir ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Beslenme ve Diyetetik Programı’nda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 3 profesör, 4 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi tarafından sağlanmaktadır. Yıllık kontenjanımız 60 öğrencidir. Öğretim Dili Türkçe'dir. Program, Beslenme ve Diyetetik alanı ile ilgili zorunlu dersler ile seçimlik dersler içermektedir. 3. Sınıfın sonunda halk sağlığı stajı yapılmaktadır. Öğrenciler, 7. ve 8. yarıyılda staj uygulamaları yapılmaktadırlar.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Beslenme /diyetetik ve bunu destekleyen alanlarda kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir, bunları eleştirel bir yaklaşımla bütünleştirir, problem çözme ve karar alma için kullanır.
Diyetetiğin uygulama ortamlarında, bireylerin grupların toplumların beslenme durumlarını analiz eder, sorunları tanımlar, çözüm üretir, uygular, izler, değerlendirir, kayıt tutar, belgelendirir.
Diyetetik uygulamalarını uluslarası standartlara uygun olarak ekip elemanı olma bilinç ve sorumluluğu ile bağımsız yürütür multidisipliner çalışır iç ve dış paydaşlarla paylaşım ve işbirliği yapar.
Beslenme ve diyetetik alanında ekip lideri olma becerilerini geliştirir, bu becerilerini çalışanlar, hasta/müşteriler, tesis ve ürünlerin gelişimini planlama ve yönetmede kullanır.
Yaşam boyu kendini geliştirmeyi amaç edinir, kişisel gelişim portföyü hazırlar, öğrenme gereksinimlerini belirler, planlar, mesleki eğitim faaliyetlerine katılır bunları belgelendirir/kredilendirir.
Beslenme/sağlık alanında bilimsel gelişmeleri takip eder, verilerin güvenilirlik ve geçerliliklerini değerlendirir, beslenme bakım sürecinin yürütülmesinde kanıta dayalı kararlar alır.
Diyetetik/beslenme hizmetlerinde yazma becerilerini kullanarak iletişim mataryelleri hazırlar yazılı ve sözlü olarak paylaşır davranış değişikliğini kolaylaştırıcı danışmanlık becerilerine sahiptir.
Diyetetik uygulamalarında, yaş, hastalık durumu, özel durum, eğitim/uzmanlık durumu, kültürel çeşitlilik, çevre, yaşam tarzı gibi faktörlerin beslenme durumuna etkilerini bilir ve dikkate alır.
Beslenme ve diyetetik alanındaki bilgi ve becerilerini toplumsal sorumluluk bilinci ile birleştirerek sağlığı , çevreyi ve kültürel değerleri koruyucu ve geliştirici eğitim aktiviteleri düzenler.
Diyetetik/beslenme hizmetleri ve uygulamalarında mevzuatlara, diyetisyenler için hazırlanmış etik kodlara, ulusal, toplumsal, bilimsel ve kültürel değerlere uygun hareket eder ve rol model olur.
Diyetetik ve beslenme hizmetlerinde kalite yönetimi, çevre ve kültürel değerlerin korunması, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet bilinci ile hareket eder.
Diyetetik/ beslenme hizmetlerinde eleştirel düşünme, hasta/müşteri odaklı olma, risk alma, esneklik, zaman yönetimi ve iş önceliği vasıflarını sergiler.
Diyetetiğin tüm uygulama ortamlarında, farklı insan grupları ve farklı kültürlerde araştırma projeleri planlar, yürütür, değerlendirir.
Diyetetikte yetkin kişiler denetiminde farklı uygulama ortamlarında, hasta/sağlıklı bireyler üzerinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitim sürecini tamamlamış yeterli uygulama deneyimi kazanmıştır.
Mesleki gelişmeleri takip edebilmek ve meslektaşları, hastaları ve toplum ile iletişim kurmak için İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
Alanında bilgiye ulaşmak, yaygınlaştırmak için güncel bilişim ve iletişim teknolojilerini en az “Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde” bilgisayar yazılımını etkin biçimde kullanır.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
BİLGİ 1 BECERİLER 1 X
BİLGİ 2 BECERİLER 2 X
BECERİLER 3 X X
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) BECERİLER1
BECERİLER2 BECERİLER 1 X X X X
BECERİLER3 BECERİLER 2 X
BECERİLER 3 X
BECERİLER 4 X
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
YETKİNLİK 4 X
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME) YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
YETKİNLİK 4 X
YETKİNLİK 5 X
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK 6 X
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X
YETKİNLİK 8 X X
YETKİNLİK 9 X
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK6 X
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X
YETKİNLİK8 X
YETKİNLİK9 X
YETKİNLİK10 X
YETKİNLİK 8 X

İstihdam Olanakları

Mezunlar, hastane, ana-çocuk sağlık merkezleri, diyaliz merkezleri, poliklinikler vb. kapsayan tüm sağlık birimleri, çeşitli kamu ve özel kuruluşların poliklinikleri, yiyecek içecek işletmeleri, oteller, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, kreşler ve gıda sanayinde çalışabilmekte ve/veya üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümlerinde akademisyen olarak istihdam edilebilmektedir.

Üst Derece Programları Geçiş

Mezunlar; Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Sağlığı, Beslenme İç Hastalıkları, Halk Sağlığı, Fitoterapi ve Spor Bilimleri yüksek lisans ve/veya doktora programlarına başvurabilir.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin değerlendirilmesi için ara sınav, quiz, pratik, proje, rapor, ve final vb çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Mezuniyet için programda genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması beklenir. Dersler tabloda gösterildiği şekilde puanlanır ve harflendirilir.

Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 90-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 70-79 Orta -İyi 2.50
CC 60-69 Orta 2.00
DC 55-59 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-54 Zayıf - Başarılı 1.00
FF 0-49 Zayıf - Başarısız 0.00
FG Yarıyıl/Yılsonu Sınavına Girmedi Başarısız 0.00
NA Devamsız Başarısız 0.00
T - Transfer | S - Seçmeli Kredisiz Derste Başarılı | U - Seçmeli Kredisiz Derste Başarısız | W - Dersten Çekilme

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Beslenme ve Diyetetik Programı’Nda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü Yardımcısı

Bölüm Başkanı Murat Baş Prof. Dr. E-mail:murat.bas@acibadem.edu.tr

Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü Prof. Dr. Sevil Başoğlu E-mail:sevil.basoglu@acibadem.edu.tr

Yeniden Yapılanma Bölüm Koord. Yard. Arş. Gör. Ş. Ecem Örkü E-mail:ecem.cengiz@acibadem.edu.tr

Müfredat

I.Yıl II.Yıl III.Yıl IV.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
BES103 Anatomi I Z 2 1 2 5
BES113 Fizyoloji I Z 2 0 2 4
BES117 Mesleki Oryantasyon Z 1 0 1 2
BES119 Temel Kimya I Z 2 2 3 5
BES121 Genel İktisat Z 2 0 2 3
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Z 2 0 2 1
BiL101 Bilgisayara Giriş I Z 1 2 2 2
ING101 İngilizce I Z 1 4 3 3
PSİ101 Genel Psikoloji Z 2 0 2 3
TUR101 Türk Dili ve Edebiyatı I Z 2 0 2 1
SEC-I Seçmeli Ders S 2 0 2 1

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
BES112 Anatomi II Z 2 1 2 5
BES114 Fizyoloji II Z 2 0 2 4
BES116 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Z 3 0 3 4
BES120 Temel Kimya II Z 2 2 3 5
BES122 Beslenme Antropolojisi Z 2 0 2 4
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Z 2 0 2 1
BiL102 Bilgisayara Giriş II Z 1 2 2 2
ING102 İngilizce II Z 1 4 3 3
TUR102 Türk Dili ve Edebiyatı II Z 2 0 2 1
SEC-II Seçmeli Ders S 2 0 2 1