Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kuruluş

Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2009-2010 akademik yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Bölümümüzün amacı; evrensel nitelikte eğitim almış, fiziksel sağlığın korunmasına yardımcı olacak, sağlığın kaybedildiği durumlarda yeniden kazanılmasına yardımcı olacak özelliklerle donatılmış, mesleğin etik değerlerini benimsemiş, araştırmacı, katılımcı fizyoterapistler yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

4 yıllık eğitimin ardından mezun olan kişiler “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon “ alanında lisans diploması derecesi alırlar.

Derece Seviyesi

Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'ne giriş için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucu elde edilen (MF-3) puan türü yeterliliğine uygun olmak gerekmektedir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'ne giriş için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucu elde edilen (MF-3) puan türü yeterliliğine uygun olmak gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'ne giriş için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak gerekmektedir. Yatay geçiş için YÖK tarafından belirlenen esaslara gore, yurt içi ve yurt dışındaki Yükseköğretim Programları’ndan öğrenciler başvurduklarında, kredi ve not transferleri bölüm tarafından değerlendirilir ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayına sunularak belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 6 profesör, 1 Doçent, 1 Yardımcı doçent, 4 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi tarafından sağlanmaktadır. Yıllık kontenjanımız 60 öğrencidir. Öğretim Dili Türkçe'dir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Programı; birinci sınıfta anatomi, fizyoloji gibi temel tıp bilimlerinin oluşturduğu dersler ile meslek hakkında genel bilgiler, meslek yasası, fizyoterapistin görev ve sorumlulukları konusunda bilgi veren derslerle başlar. İkinci sınıfta klinik bilimler ile birlikte mesleki konulara yönelik dersleri almaya başlar. Bu sınıfın yaz döneminde zorunlu yaz stajını yapar. Üçüncü sınıf ise daha çok rehabilitasyon çalışmalarına yönelik derslerin başladığı bir yıldır. Pratik ve teorik çalışmalar paralel olarak ilerler. Yıl sonunda zorunlu yaz stajına devam edilir. Dördüncü sınıfa gelindiğinde çeşitli hastanelerimizde 3 haftalık stajlara gidilir ve supervizor eşliğinde aktif olarak hasta alınır. Bu yıl içinde çeşitli konularda seminerler, projeler hazırlanarak öğrenci mezuniyete hazırlanır.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Temel tıp bilimleri ve klinik bilimler ile ilgili teorik bilgileri ana hatları ile bilir ve bunları fizyoterapi ile ilişkilendirir.
Mesleki görev ve sorumluluklarını hukuksal boyutta tanımlar ve mesleğini evrensel etik prensipler çerçevesinde uygulama bilincine sahip olur.
Sağlıklı ve hasta bireyin fizyolojik yapısı, fonksiyonel kapasitesi, bireyin sağlığı ile ilgili fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki ilişkiyi bilir.
Fizyoterapiye ait ölçme ve değerlendirme metotlarını kullanıp hasta üzerinde gereken analizleri yapabilecek temel fizik tedavi ve rehabilitasyon bilgisine sahip olma becerisini kazanır.
Fizyoterapiye ait ölçme ve değerlendirme metotları ile ilgili kuramsal bilgiyi tedaviyle ilişkilendirir.
Fizyoterapi uygulamaları ile ilgili modern teknikleri ve araçları seçip kullanma becerisi kazanır.
Bireye özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon programlarını uygular.
Tedavi programlarını uygulama sürecinde şartlara göre klinik analiz yaparak hastaya özgü tedavi yöntemini şekillendirme ve programı güncelleme bilgisine sahip olma becerisi kazanır.
Fizyoterapi/rehabilitasyonda ve bunu destekleyen alanlarda kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir, bunları eleştirel bir yaklaşımla bütünleştirir, problem çözme ve karar alma için kullanır .
Birey ve toplum sağlığına yönelik konularda yeterli bilgiye sahip olup koruyucu/geliştirici fizyoterapi programları oluşturur.
Sağlık bilimlerinde multi-disipliner araştırma planlar, uygun verileri toplayarak kayıt tutar, sonuçları analiz ederek yorumlama becerisi kazanır.
Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma, yaratıcı olma ve problemleri sentezleyip çözüm üretebilme becerisine sahip olan fizyoterapist olmayı öğrenir. Bunu hayat boyu öğrenme prensibini benimsemiş, araştırmaya açık, yeni fikirler geliştirme kapasitesi olan fizyoterapist olmak ile ilişkilendirir.
Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin, güvenli ve doğru bir şekilde belgeler.
Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerinde kalite yönetimi, çevre ve kültürel değerlerin korunması, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet bilinci ile hareket eder
Mesleki gelişmeleri takip edebilmek, meslektaşları, hastaları, ve toplum ile iletişim kurmak için İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
Alanında bilgiye ulaşmak, yaygınlaştırmak için güncel bilişim ve iletişim teknolojilerini en az “Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde” bilgisayar yazılımını etkin biçimde kullanır.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
BİLGİ 1 BECERİLER 1 X X X X
BİLGİ 2 BECERİLER 2
BECERİLER 3
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) BECERİLER1 X
BECERİLER2 BECERİLER 1 X X X
BECERİLER3 BECERİLER 2 X
BECERİLER 3 X
BECERİLER 4 X X
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X
YETKİNLİK 4 X X X
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME) YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
YETKİNLİK 4 X X
YETKİNLİK 5 X
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK 6 X X
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X
YETKİNLİK 8 X X
YETKİNLİK 9 X
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK6 X X X
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X
YETKİNLİK8 X X X
YETKİNLİK9 X
YETKİNLİK10 X X X X
YETKİNLİK 8 X

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olan öğrenciler Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda ve hastanelerde, SGK ve diğer kamu kuruluşlarına bağlı sağlık birimlerinde, özel eğitim ve dal merkezlerinde, spor kulüplerinde, özel hastanelerde ve huzur evlerinde, ayrıca fizyoterapi eğitimi veren kamu ve özel üniversitelerde çalışabilmektedir. Ayrıca isterlerse üniversitelerin fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinde öğretim elemanı olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programları Geçiş

Üniversite kurullumuzun belirlediği not ortalaması şartına sahip olan bireyler, ALES, yabancı dil gibi sınavlarda başarılı oldukları takdirde açılan yüksek lisans, doktora programlarına başvurabilir, yapılan bilim ve mülakat sınavlarında yeterli puanı aldıklarında üniversitelerde akademisyen olarak kariyerlerine devam etme şansı bulabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin değerlendirilmesi için ara sınav, quiz, pratik, proje, rapor, ve final vb çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Mezuniyet için programda genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması beklenir. Dersler tabloda gösterildiği şekilde puanlanır ve harflendirilir.

Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 90-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 70-79 Orta -İyi 2.50
CC 60-69 Orta 2.00
DC 55-59 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-54 Zayıf - Başarılı 1.00
FF 0-49 Zayıf - Başarısız 0.00
FG Yarıyıl/Yılsonu Sınavına Girmedi Başarısız 0.00
NA Devamsız Başarısız 0.00
T - Transfer | S - Seçmeli Kredisiz Derste Başarılı | U - Seçmeli Kredisiz Derste Başarısız | W - Dersten Çekilme

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı'nda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü Yardımcısı

Bölüm Başkanı: Nuray ALACA Dr. Öğr. Üyesi, nuray.alaca@acibadem.edu.tr

Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Nuray ALACA, nuray.alaca@acibadem.edu.tr

Yeniden Yapılanma Bölüm Koord. Yard.: Öğr. Gör. Hande Kaba, hande.kaba@acibadem.edu.tr

Müfredat

I.Yıl II.Yıl III.Yıl IV.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
ACU-1 Seçmeli Ders S 2 0 2 1
FZT101 Anatomi I Z 3 2 4 7
FZT103 Fizyoloji I Z 3 0 3 6
FZT107 Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Giriş Rehabilitasyonda Etik Prensipler Z 2 0 2 2
FZT109 Fizik Z 2 0 2 2
FZT117 Olgu Analizi I Z  0 2 1 2
PSİ101 Genel Psikoloji Z 2 0 2 3
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2 1
BiL101 Bilgisayara Giriş I Z 1 2 2 2
ING101 İngilizce I Z 1 4 3 3
TUR101 Türk Dili I Z 2 0 2 1

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
ACU-2 Seçmeli Ders S 2 0 2 1
FZT102 Anatomi II Z 3 2 4 7
FZT104 Fizyoloji II Z 3 0 3 5
FZT108 Isı-Işık- Hidroterapi Z 2 0 2 4
FZT110 Biyokimya Z 1 1 1,5 2
FZT116 Biyofizik Z 1 0 1 1
FZT118 Olgu analizi II Z 0 2 1 3
FZT120 Normal Motor Gelişim Z 2 0 2 1
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 1
BiL102 Bilgisayara Giriş II Z 1 2 2 2
ING102 İngilizce II Z 1 4 3 3
TUR102 Türk Dili II Z 2 0 2 1