Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kuruluş

Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 2009-2010 Akdemik Yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Mesleki bilgi ve beceri gelişiminin uluslararası standartlarda olması amaçlanan, güçlü akademik kadro ile en ileri teknolojik donanımda laboratuvarlar ve klinik uygulama olanaklarına sahip Hemşirelik Bölümleri’nden biridir.

Kazanılan Derece

4 yıllık eğitimin ardından mezun olan kişiler “Hemşirelik “ alanında lisans diploması derecesi alırlar.

Derece Seviyesi

Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Hemşirelik Bölümü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (LYS) sonucu elde edilen (MF-3) puan türüne göre öğrenci almaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Hemşirelik Bölümü’ne, YÖK tarafından belirlenen esaslara göre, yurt içi ve yurt dışındaki Yükseköğretim Programları’ndan öğrenciler başvurduklarında, kredi ve not transferleri bölüm tarafından değerlendirilir ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Hemşirelik Programı’nda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 1 profesör, 2 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi, 5 Öğretim Görevlisi, 2 Araştırma Görevlisi ve 2 Klinik Okutman tarafından sağlanmaktadır. Yıllık kontenjanımız 80 öğrencidir. Öğretim Dili Türkçe'dir. Program, hemşirelik alanı ile ilgili zorunlu dersler, sosyal dersler ile seçimlik dersler içermektedir. Öğrenciler 1. yılın 2. yarıyılından itibaren ilgili derse uygun alanlarda Acıbadem Sağlık Grubu hastanelerinde uygulama yapmaktadırlar. 4. yılda intörnlük programı uygulanmaktadır.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Değişen bilim, teknoloji ve sağlık gereksinimleri doğrultusunda mesleki temel kuramsal bilgi, tutum ve becerilere sahip olur.
Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncül yaklaşımla karşılamak için; temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak her ortamda birey, aile ve toplumu ilgilendiren sorunlara ilişkin verileri toplar, sorunları tanımlayabilir, kanıta dayalı bakım planlar, uygular ve gerekli kayıtları tutar.
Mesleği ile ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir, uygulamalarını yasal düzenlemelere uygun olarak yürütür.
Sağlık ekibi içinde yeterli ve etkin biçimde rol alarak, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar, etkili iletişim kurar.
Her bireyin değerini ve saygınlığını koruyarak, sağlığın korunması, geliştirilmesi, sürdürülmesi ve gerektiğinde düzeltilmesi ile ilgili hemşirelik bakımı hizmetini sunar.
Hemşirelik ve temel sağlık bilimleri alanında kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri bakım, eğitim ve yönetim alanlarında kullanır.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilir ve bunları uygular.
Alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Araştırmalara katılabilir, sonuçlarını eleştirel olarak değerlendirebilir, uygulamaya yansıtır.
Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilkeler çerçevesinde kalite yönetimi ve süreçlerine uygun sürdürür.
Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler, kendini ve çalışma arkadaşlarını geliştirir.
Mesleki gelişmeleri takip edebilmek meslektaşları, hastaları ve toplum ile iletişim kurmak için İngilizceyi en az "Avrupa Dil portföyü B1 Genel Düzeyinde" kullanır.
Alanında bilgiye ulaşmak, yaygınlaştırmak için güncel bilişim ve iletişim teknolojilerini en az “Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde” etkin biçimde kullanır.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
BİLGİ 1 BECERİLER 1 X
BİLGİ 2 BECERİLER 2 X X
BECERİLER 3 X X BECERİLER 3 X X X X X X X X X X X X X X X X
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) BECERİLER1 X
BECERİLER2 BECERİLER 1 X
BECERİLER3 BECERİLER 2 X X
BECERİLER 3 X
BECERİLER 4 X
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
YETKİNLİK 4 X
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME) YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
YETKİNLİK 4 X
YETKİNLİK 5 X
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK 6 X X
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X X
YETKİNLİK 8 X X
YETKİNLİK 9 X
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK6 X X X
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X
YETKİNLİK8 X X
YETKİNLİK9 X
YETKİNLİK10 X X
YETKİNLİK 8 X

İstihdam Olanakları

Mezunlar, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık bakımı hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda klinik hemşiresi, eğitim hemşiresi, iş yeri hemşiresi, okul sağlığı hemşiresi, yönetici ve üniversitelerin hemşirelik bölümlerinde akademisyen olarak istihdam edilebilmektedir.

Üst Derece Programları Geçiş

Lisans programını başarıyla tamamlayan adaylar, ALES ve İngilizce sınavından başarılı olmaları durumunda hemşirelik programlarında (Dahili Hastalıklar, Cerrahi Hastalıklar, Doğum ve Kadın Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Hemşirelik Esasları ve Yönetimi, Psikiyatri ve Halk Sağlığı Hemşireliği alanlarında) lisansüstü çalışma yapabilmektedirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin değerlendirilmesi için ara sınav, uygulama, proje, vaka raporları, final gibi çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Mezuniyet için programda genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması beklenir. Dersler tabloda gösterildiği şekilde puanlanır ve harflendirilir.

Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 90-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 70-79 Orta -İyi 2.50
CC 60-69 Orta 2.00
DC 55-59 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-54 Zayıf - Başarılı 1.00
FF 0-49 Zayıf - Başarısız 0.00
FG Yarıyıl/Yılsonu Sınavına Girmedi Başarısız 0.00
NA Devamsız Başarısız 0.00
T - Transfer | S - Seçmeli Kredisiz Derste Başarılı | U - Seçmeli Kredisiz Derste Başarısız | W - Dersten Çekilme

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Hemşirelik Programı’nda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü Yardımcısı

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ükke Karabacak E-mail: ukke.karabacak@acibadem.edu.tr Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü Doç. Dr. Esra Uğur E-mail: esra.ugur@acibadem.edu.tr Yeniden Yapılanma Bölüm Koord. Yard. Merve Coşkun E-mail: merve.coskun@acibadem.edu.trMüfredat

I.Yıl II.Yıl III.Yıl IV.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
HEM101 Sağlık Bilimleri ve Hemşireliğe Giriş Z 2 0 2 4
HEM103 Sağlığın Değerlendirilmesi Z 2 4/0 4 9
HEM105 Anatomi I Z 1 0/2 2 3
HEM107 Fizyoloji I Z 2 0 2 3
PSI101 Genel Psikoloji Z 2 0 2 3
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2 1
BiL101 Bilgisayara Giriş I Z 1 2 2 2
ING101 İngilizce I Z 1 4 3 3
TUR101 Türk Dili I Z 2 0 2 1

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
HEM 112 Sağlık Bakımı ve Teknolojilerinde Yenilikler Z 2 0 2 2
HEM102 Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar Z 4 4/8 10 13
HEM104 Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Z 2 0 2 2
HEM106 Anatomi II Z 2 0 2 3
HEM108 Fizyoloji II Z 2 0 2 3
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 1
BiL102 Bilgisayara Giriş II Z 1 2 2 2
ING102 İngilizce II Z 1 4 3 3
TUR102 Türk Dili II Z 2 0 2 1