Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kuruluş

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü 2009-2010 akademik yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Bölüm akademisyen kadrosu alanında uzmanlaşmış ve yıllarca sağlık sektöründe yöneticilik pozisyonlarda görev yapmış akademisyenlerden oluşmaktadır. Karmaşık bir yapıya sahip, hızla büyüyen, çok sayıda meslek grubunun bir arada çalıştığı ve büyük bütçelere sahip sağlık işletmelerinde profesyonel sağlık yöneticilerinin önemi her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde son yıllarda gerek kaynakların rasyonel kullanılması ve hasta memnuniyetinin sağlanması konusunda kamuoyunda oluşan beklentiler gerekse sağlık sektöründe rekabeti arttırıcı düzenlemelere yer verilmesi sağlık yönetimi konusunda eğitim almış nitelikli yönetici ihtiyacını ön plana çıkartmıştır. Sağlık Yönetimi Bölümü, teoriyi pratik ile bütünleştiren eğitim anlayışı, alanındaki uluslararası standartlara göre tasarlanmış eğitim programı, seçkin akademisyen kadrosu, Acıbadem Sağlık Grubu’ndan aldığı destek ve Acıbadem Sağlık Grubu bünyesinde ikinci sınıftan itibaren öğrencilerine uygulama ve staj olanağı sağlaması ile öne çıkmaktadır. Bölümün amacı • Bilimin yeniliklerini izleyen ve uyum sağlayan, • Ülkesini ve dünyayı iyi tanıyan, • Çağdaş ve evrensel değerlere saygılı, • Araştıran ve sorgulayan, • Sağlık kuruluşlarını yönetecek bilgi,beceri ve öngörüsü olan, • Girişimcilik ruhuna sahip, • İletişim ve liderlik becerileri gelişmiş, • Mesleği ile ilgili ilke, kavram bilgi ve becerilerle donanmış üstün nitelikli profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

4 yıllık eğitimin ardından mezun olan kişiler “Sağlık Yönetimi “ alanında lisans diploması derecesi alırlar.

Derece Seviyesi

Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Sağlık Yönetimi Bölümü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucu elde edilen (TM-1) puan türüne göre öğrenci almaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Sağlik Yönetimi Bölümü’ne, YÖK tarafından belirlenen esaslara gore, yurt içi ve yurt dışındaki Yükseköğretim Programları’ndan öğrenciler başvurduklarında, kredi ve not transferleri bölüm tarafından değerlendirilir ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Sağlık Yönetimi Programı’nda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 3 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi tarafından sağlanmaktadır. Bölümün yıllık kontenjanı 50 öğrencidir. Öğretim Dili Türkçe'dir. Program, Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili zorunlu dersler ile seçmeli dersler içermektedir. 2018 yılında yayınlanan Sağlık Yönetimi Çekirdek Eğitim Programı (SAYÇEP)'nda eşik değeri 450 saat olarak belirtilen uygulama dersleri, bölüm tarafından 944 saat/118 gün olarak belirlenmiştir. Öğrenciler 2. Sınıf ve 3. Sınıf boyunca haftada 1 gün sağlık kurumlarında uygulama yapmaktadır. Öğrenciler 3. Sınıfın sonunda ise 20 günlük zorunlu yaz stajı yapmaktadır. 8. Yarıyılda da dönem içerisinde sağlık kurumlarında haftada 3 gün olmak üzere dönem içi uygulama yapmaktadırlar.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Sağlık kurumlarının ve sisteminin yönetim, pazarlama, muhasebe-finans ve üretim fonksiyonlarında bilgi sahibi olur, bilgilerini stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarda kullanır ve bu bilgileri örgütsel düzeyde analiz edip ve tasarlar.
Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlayıp, analiz eder, mesleki ve etik değerleri gözeterek araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
Kamu ve özel sektör iş yaşamının gerektirdiği, hem teorik hem de uygulama bazındaki sağlık yönetimi yetkinlikleriyle iş yaşamına kolayca adaptasyon sağlar.
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve temsil etme özgüvenine sahip olur.
İş öz-disiplinine sahip olur, işini sahiplenerek kaliteli iş yapar, yaptırır ve sonuçlandırır.
Yaptığı uygulamaların insana dokunduğunun bilincinde olarak mesleki, hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının farkında olur.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, çevresel ve kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliğine önem verme konusunda gerekli bilinci kazanır.
Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları ve gelişmeleri izler ve değerlendirir.
Sağlık yönetimi alanındaki bilimsel bilgilere ulaşır, güncel literatürü izler, değerlendirme ve uygulayabilme becerisini edinir.
Kendini ifade etme ve kurumunu temsil etme konusunda Türkçe’yi ve gerektiği yerde dil bilgisini doğru, kurallara uygun biçimde yazılı ve sözlü iletişimde kullanabilme beceri ve yeterliliğine sahip olur.
Yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme, değişime açık olma ve girişimci ruha ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
Mesleki gelişmeleri takip edebilmek ve meslektaşları, hastaları ve toplum ile iletişim kurmak için İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanır.
Alanında bilgiye ulaşmak, yaygınlaştırmak için güncel bilişim ve iletişim teknolojilerini en az “Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde” bilgisayar yazılımını etkin biçimde kullanır.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
BİLGİ 1 BECERİLER 1 X X X X X X X X X
BİLGİ 2 BECERİLER 2 X X X
BECERİLER 3 X X X X X X X X X X
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) BECERİLER1 X X X X X X X X
BECERİLER2 BECERİLER 1 X X X X X X X X X X
BECERİLER3 BECERİLER 2 X X X
BECERİLER 3 X X X X
BECERİLER 4 X X X
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X X
YETKİNLİK 4 X
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME) YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X X X X
YETKİNLİK 4 X X X X
YETKİNLİK 5 X X X X
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X X X X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X X X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK 6 X X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X X X X X X X
YETKİNLİK 8 X X X X X X
YETKİNLİK 9 X X X
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X X X X X X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X X X X X X X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK6 X X X
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X X X
YETKİNLİK8 X X
YETKİNLİK9 X X X X
YETKİNLİK10 X X X X
YETKİNLİK 8 X X X X X X

İstihdam Olanakları

Mezunlar, başta hastaneler olmak üzere kamu ve özel sektöre bağlı çeşitli sağlık kurum ve kuruluşlarda çok geniş bir hizmet alanında idari, mali ve teknik işlerden sorumlu yönetici olarak görev yapar. Sağlık Yönetimi Bölümü mezunları, • Hastaneler (özel/kamu/üniversite hastaneleri) • Sağlık Bakanlığı merkez ve bağlı kurumları • Üniversiteler ve Araştırma kurumları • Rehabilitasyon Merkezleri • Evde Bakım Hizmeti Veren Kuruluşlar • Danışmanlık Firmaları • Sağlık Sigorta Firmaları • İlaç ve Tıbbi Malzeme Firmaları gibi sağlık sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarda uzman yardımcısı, uzman veya yönetici olarak; • Hasta Bakım Yönetim Hizmetleri • İnsan Kaynakları • Bilgi Sistemleri • Finans • Pazarlama • Malzeme Yönetimi • Bakım Yönetimi • Planlama ve İş Geliştirme • Kalite departmanlarında istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programları Geçiş

Mezunlar; Sağlık Yönetimi, İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetim, Kalite Yönetimi, Pazarlama ve Uluslararası Ticaret alanlarında yüksek lisans ve/veya doktora programlarına başvurabilir.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin değerlendirilmesi için ara sınav, quiz, pratik, proje, rapor, ve final vb çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Mezuniyet için programda genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması beklenir. Dersler tabloda gösterildiği şekilde puanlanır ve harflendirilir.

Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 90-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 70-79 Orta -İyi 2.50
CC 60-69 Orta 2.00
DC 55-59 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-54 Zayıf - Başarılı 1.00
FF 0-49 Zayıf - Başarısız 0.00
FG Yarıyıl/Yılsonu Sınavına Girmedi Başarısız 0.00
NA Devamsız Başarısız 0.00
T - Transfer | S - Seçmeli Kredisiz Derste Başarılı | U - Seçmeli Kredisiz Derste Başarısız | W - Dersten Çekilme

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Sağlık Yönetimi Programı’nda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü Yardımcısı

Doç. Dr. Haluk ÖZSARI

Yüksek Lisans Programı Koordinatörü Doç. Dr. Mesut Çimen E-mail: mesut.cimen@acibadem.edu.tr

Staj Koordinatörü Doç. Dr. Gülfer Bektaş E-mail: gulfer.bektas@acibadem.edu.tr

Lisans Programı Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Berna Eren E-mail: berna.eren@acibadem.edu.tr

Müfredat

I.Yıl II.Yıl III.Yıl IV.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
SEC-VI Seçmeli Ders S 2 0 2 1
SYB103 İşletmeye Giriş Z 3 0 3 4
SYB111 Ekonomi I Z 3 0 3 4
SYB113 Genel Muhasebe I Z 3 0 3 5
SYB127 Temel Matematik Z 3 0 3 4
SYB185 Hukuka Giriş Z 3 0 3 3
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2 1
BiL111 Temel Bilgisayar Z 2 2 3 4
ING101 İngilizce I Z 1 4 3 3
TUR101 Türk Dili I Z 2 0 2 1
SEC-I Seçmeli Ders S 2 0 2 1

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
SYB104 İşletme Yönetimi ve Organizasyonu Z 3 0 3 4
SYB112 Ekonomi II Z 3 0 3 4
SYB114 Genel Muhasebe II Z 3 0 3 4
SYB128 İşletme Matematiği Z 3 0 3 4
SYB172 Temel Sağlık Bilgisi ve Tıbbi Terminoloji Z 3 0 3 4
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 1
BiL112 İleri Bilgisayar Uygulamaları Z 2 2 3 4
ING102 İngilizce II Z 1 4 3 3
TUR102 Türk Dili II Z 2 0 2 1
SEC-II Seçmeli Ders S 2 0 2 1