Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kuruluş

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Programı ilk kez 2009-2010 öğretim yılında eğitime başlamıştır. Programın amacı acil durumlarda hastanın yaşamını kurtarmaya veya sakatlıkları önlemeye yönelik müdahaleleri en uygun şekilde gerçekleştirebilecek sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların acil sağlık hizmeti veren birimlerinde görev yapacak nitelikli paramedikleri (Ambulans ve Acil Bakım Teknikerlerini) topluma kazandırmaktır. Eğitim sonucunda paramedikler, ambulans ve içindeki acil müdahale yardımcılarını kullanarak defibrilasyon ve entübasyon gibi yaşam kurtarıcı, atelleme ve sabitleme gibi sakatlık önleyici girişimleri yapabileceklerdir. Programda teorik derslerin yanı sıra, Acil Tıp anabilim dalı öğretim üyeleri gözetiminde staj ve tam donanımlı ambulans içinde pratik uygulaması da verilmektedir. Mezun olan öğreciler Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında da görev alabilirler.

Kazanılan Derece

İki yıllık eğitimini tamamlayarak mezun olanlar; Ön Lisans derecesine sahip olarak, Sağlık Teknikeri - Acil Tıp Teknikeri unvanını alırlar.

Derece Seviyesi

Ön lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

İlk ve Acil Yardım Programı; T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucu elde edilen (TYT) puan türüne göre öğrenci alır.

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler, daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan aldıkları ve geçtikleri dersin içeriğinin Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunması durumunda muaf olabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. İlk ve Acil Yardım Programı’nda öğrencinin 120 AKTS tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 2 profesör, 2 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 9 Öğretim Görevlisi tarafından sağlanmaktadır. Yıllık kontenjanımız 1. öğretimde 35, 2. Öğretimde 35 olmak üzere 70 öğrencidir. Öğretim dili Türkçe'dir. İlk ve Acil Yardım Programı; birinci dönemde anatomi, fizyoloji gibi temel tıp bilimlerinin oluşturduğu dersler ile Acil Hasta Bakımına giriş yapan genel bilgilerin olduğu derslerle başlar. Mesleğe yönelik temel beceri eğitimleri de bu dönemde başlar. İkinci dönemde; meslek etiğinin yanı sıra, travma, ilk ve acil yardım uygulamaları gibi mesleki konulara yönelik dersler ağırlıklı olarak verilir. Temel beceri uygulamaları bu dönemde de devam eder. İkinci dönemin sonunda yaz döneminde “zorunlu yaz stajı” vardır. Üçüncü ve dördüncü dönem ise mesleğe özel teorik derslerin, ağırlıklı olarak hastane uygulaması ile birlikte yürütüldüğü dönemlerdir. Bu dönemlerde hastane uygulamasının yanında ileri simülasyon eğitimleri verilir. Yaratılan kriz senaryoları ile mesleğe hazırlık süreci tamamlanır.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

İlk ve Acil Yardım alanındaki bilgileri içeren ders kitaplarından, uygulama araç-gereçlerinden ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri meslek hayatında değerlendirir ve uygular.
Meslek yaşantısında ilk ve Acil Yardım alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi, birikimi, becerilerini ve tecrübelerini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili, sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak gerekli durumlarda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip içerisinde uyumlu bir şekilde yer alarak kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.
İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında her türlü toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Meslektaşları, hastaları ve hasta yakınları, hekimler ve tüm sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanır; İlk ve Acil Yardım alanında çalışan bir birey olarak her türlü görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuatı bilir ve mevzuata uygun hareket eder.
İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanır.
İlk ve Acil Yardım alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak elde ettiği verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
İlk ve Acil Yardım ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, kurslara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır.
İlk ve Acil Yardım alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler, uluslar arası gelişmelere duyarlıdır.
Alanı ile ilgili mesleki ve etik değerlere her zaman bağlı kalarak sorunlar karşısında çözüm önerileri geliştirebilir.
Mesleğin gerektirdiği fiziksel iş yüklerini öğrenir, kendi beden sağlığını korumak ve hasta bakımını yeterli düzeyde gerçekleştirmek için fiziksel uygunluk düzeyini geliştirir ve korur.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
BİLGİ 1 BECERİLER 1 X X X X
BİLGİ 2 BECERİLER 2 X X X X X
BECERİLER 3 X X X
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) BECERİLER1 X X X X X X X X
BECERİLER2 BECERİLER 1 X X
BECERİLER3 BECERİLER 2
BECERİLER 3
BECERİLER 4
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X X X X
YETKİNLİK 4
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME) YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X X X X X
YETKİNLİK 4
YETKİNLİK 5
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X X X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK 6 X X X
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X X X X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5
YETKİNLİK6 YETKİNLİK6 X
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X X X X X
YETKİNLİK8
YETKİNLİK9
YETKİNLİK10
YETKİNLİK 8

İstihdam Olanakları

112 Acil Yardım merkezlerinde, Kamuya ve özel sektöre ait hastanelerin acil servislerinde, Hava ve deniz ambulanslarında, Tıp merkezlerinde, Acil sağlık hizmeti veren bütün birimlerde, Değişik düzeylerde sağlık hizmeti yürüten özel ve gönüllü kuruluşlarda (örneğin Kızılay Genel Müdürlüğü) çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programları Geçiş

Programdan mezun olan öğrencilerimiz: fakültelerin, “ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde; Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik ve Sağlık hizmetleri ve Hemşirelik bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim görevlileri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 90-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 70-79 Orta -İyi 2.50
CC 60-69 Orta 2.00
DC 55-59 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-54 Zayıf - Başarılı 1.00
FF 0-49 Zayıf - Başarısız 0.00
FG Yarıyıl/Yılsonu Sınavına Girmedi Başarısız 0.00
NA Devamsız Başarısız 0.00
T - Transfer | S - Seçmeli Kredisiz Derste Başarılı | U - Seçmeli Kredisiz Derste Başarısız | W - Dersten Çekilme

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. İlk ve Acil Yardım Programı’nda öğrencinin 120 AKTS tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Program Başkanı

Serpil YAYLACI Doç. Dr.

Program Koordinatörü

Çiğdem ŞENÜREN Dr.

Müfredat

I.Yıl II.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
ACY103 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme I ZS 0 3 1,5 2
ACY110 Acil Hasta Bakımına Giriş M 2 0 2 4
ACY111 İlk ve Acil Yardım Uygulamaları I M 0 6 3 4
ACU-I Seçmeli Ders S 2 0 2 2
ACU-II Seçmeli Ders S 2 0 2 2
ANA111 Anatomi Z 2 0 2 3
ATA111 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2 1
FAR111 Farmakoloji S 2 0 2 3
FIZ111 Fizyoloji Z 2 0 2 3
ING111 İngilizce I Z 2 0 2 2
SYS024 Tıbbi Terminoloji S 2 0 2 3
TUR111 Türk Dili I Z 2 0 2 1

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
ACY104 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme II ZS 0 3 1,5 2
ACY112 İlk ve Acil Yardım Uygulamaları II M 0 6 3 12
ACY142 Travma M 3 0 3 10
ATA112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 1
ING112 İngilizce II Z 2 0 2 2
SYS018 İletişim S 2 0 2 2
TUR112 Türk Dili II Z 2 0 2 1