Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kuruluş

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ameliyathane Hizmetleri Programı 2015-2016 akademik yılından itibaren öğrenci kabul etmektedir. Bölümümüzün amacı; evrensel nitelikte eğitim almış, ameliyathane hizmetlerinin sürdürülmesinde cerrahi ekibin bir üyesi olarak cerraha ve ameliyat hemşiresine yardımcı olacak özelliklerle donatılmış, mesleğin etik değerlerini benimsemiş ameliyathane teknikerleri yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

İki yıllık eğitimini tamamlayarak mezun olanlar; Ön Lisans derecesine sahip olarak, Sağlık Teknikeri - Ameliyathane Teknikeri unvanını alırlar.

Derece Seviyesi

Ön lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa giriş için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonucu elde edilen (YGS-2) puan türü yeterliliğine uygun olmak gerekmektedir. Sağlık Meslek Lisesi mezunları Ortaöğretim Başarı Puanları esas alınarak sınavsız olarak girebilmektedirler.

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler, daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan aldıkları ve geçtikleri dersin içeriğinin Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunması durumunda muaf olabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Ameliyathane Hizmetleri Programı’nda öğrencinin 120 AKTS tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 2 profesör, 4 doçent, 1 Yardımcı Doçent ve 5 öğretim görevlisi statüsündeki akademisyen tarafından sağlanmaktadır. Yıllık kontenjan 35 öğrencidir. Öğretim Dili Türkçedir. Ameliyathane Hizmetleri Programı; birinci sınıfta anatomi, fizyoloji gibi temel tıp bilimlerinin oluşturduğu dersler ve kültür derslerinin yanı sıra, meslek hakkında genel bilgiler, ameliyathane teknikerinin görev ve sorumlulukları konusunda bilgi veren derslerle başlar. Öğrenci bu sınıfın yaz döneminde zorunlu yaz stajını yapar. İkinci sınıfta klinik uygulamalı dersler ile birlikte mesleki konulara yönelik dersleri almaya başlar. Çeşitli hastanelerde stajlara gider. Deneyimli eğitici ve klinisyenlerin eşliğinde, gelişim süreciyle uyumlu olarak ameliyathanede görevler almaya başlar. Bu yıl içinde çeşitli konularda seminerler, projeler hazırlanarak öğrenci mezuniyete hazırlanır.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Temel tıp bilimleri ve cerrahi klinik bilimler ile ilgili teorik bilgileri ana hatlarıyla bilir ve bunları uygulamalarla ilişkilendirir. Ameliyathane alanındaki uygulamaları içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri, görsel ve nesnel kaynaklarla destek
İdeal ameliyathane ortamını, ameliyathane ortamının aydınlatma, havalandırma, gaz sistemi ve teknolojisi ile ilgili temel düzeyde kuramsal bilgi sahibi olarak tanımlayabilir. Cerrahiyle ilgili teknikler, ameliyathanede kullanılan araç ve malzemeler konusunda güncel bilgiye sahiptir. Cihazların ve ameliyathane donanımının özelliklerini bilir; kullanım, bakım, koruma ve temizlikle ilgili çalışmalarda hastanenin genel çalışma prensipleriyle uyumlu olarak ekip içinde rol alabilir.
Temel mikrobiyoloji, bulaşıcı hastalıklar ve genel enfeksiyon hastalıkları konusunda bilgi sahibi olur, özellikle kan ve diğer vücut sıvıları yoluyla bulaşan hastalıklar hakkında, bu hastalıklardan korunma konusunda evrensel ve spesifik önlem alabilecek d
Ameliyathane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları tanımlayabilir. Enfeksiyonların bulaş yollarını sayar, ameliyathaneye özgü risk faktörlerinin farkındadır. Dezenfeksiyon ve sterilizasyonla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
Ameliyathaneye kabul edilen hastanın hazırlığını yapar; hasta taşıma-kaldırma tekniklerine uygun olarak hasta transferinde rol alabilir. Ameliyat öncesi cilt hazırlığını yapar; hastalara ameliyat pozisyonunun verilmesinde ve steril olarak örtülmesinde yar
Aseptik tekniğe uygun olarak ameliyata hazırlanır; ameliyat ekibinin ameliyata hazırlanmasına yardımcı olur; ameliyat için gerekli steril alanı oluşturur ve ameliyat boyunca korunmasını sağlar.
Tüm sistemler ile ilgili cerrahi hastalıklar ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibidir. Ameliyathanede gerçekleşen her türlü cerrahi işlem ilgili hasta, sarf malzeme, cihaz ve donanım hazırlığını ve ameliyat bitiminde yapılması gereken işlemleri bilir. Temel cerrahi ilkeler doğrultusunda ameliyathane ekibinin bir parçası olarak görevini yapar.
Ameliyathane sorumlu uzmanı, ameliyathane sorumlu hemşiresi ve ameliyatı yapan cerrahın liderliğinde ve yönlendirmesi doğrultusunda ameliyat ekiplerinde yer alır; cerrahı ve ameliyathane hemşiresini ameliyat sırasında uygulama açısından destekler.
Genel ilkyardım bilgisine sahip olarak acil durumlarda farkındalık, uygun yaklaşım ve doğru uygulama becerisini gösterir; ameliyathanede güvenlik kurallarının bilincinde olarak işini uygular.
Hasta güvenliğiyle ilgili kuralları bilir ve uygular. Ameliyathane hizmetlerinde kalite yönetimi, çevre ve kültürel değerlerin korunması, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet bilinci ile hareket eder.
İş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerini bilerek mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak çalışır.
Ameliyathanede görevli bir birey olarak görev hak ve sorumluluklarını hukuksal boyutta tanımlar; ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder; ekip içinde sorumluluk bilinciyle çalışır; evrensel etik değerlere uyar.
Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır.
Mesleki gelişmeleri takip edebilmek ve meslektaşları, hastaları ve toplum ile iletişim kurmak için İngilizceyi temel düzeyde kullanır.
Alanında bilgiye ulaşmak ve bilgiyi yaygınlaştırmak için güncel bilişim ve iletişim teknolojilerine hakimdir. Ofis vb. temel bilgisyar yazılımlarını etkin biçimde kullanır.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
BİLGİ 1 BECERİLER 1 X X X X X X X X X
BİLGİ 2 BECERİLER 2 X X X X X X X
BECERİLER 3 X X
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) BECERİLER1 X X X X X X X X X X X
BECERİLER2 BECERİLER 1 X X X X X X X X X X
BECERİLER3 BECERİLER 2 X
BECERİLER 3
BECERİLER 4
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X
YETKİNLİK 4
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME) YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X
YETKİNLİK 4
YETKİNLİK 5
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK 6 X X X X
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X X X X X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK6 X X X X X X X
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X X
YETKİNLİK8
YETKİNLİK9
YETKİNLİK10
YETKİNLİK 8

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olan öğrenciler Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda ve hastanelerde, SGK ve diğer kamu kuruluşlarına bağlı sağlık birimlerinde, özel eğitim ve dal hastanelerinde, özel hastanelerde ve tıp merkezlerinde bulunan ameliyathanelerde çalışabilmektedir.

Üst Derece Programları Geçiş

Mezunlar “Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümlerinden yararlanarak, alanlarında kontenjan açıldığı takdirde dikey geçiş sınavı (DGS) ile ÖSYM tarafından belirlenmiş olan; Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilmektedirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin değerlendirilmesi için ara sınav, quiz, pratik, proje, rapor ve final vb çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Mezuniyet için programda genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması beklenir. Dersler tabloda gösterildiği şekilde puanlanır ve harflendirilir.
Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 90-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 70-79 Orta -İyi 2.50
CC 60-69 Orta 2.00
DC 55-59 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-54 Zayıf - Başarılı 1.00
FF 0-49 Zayıf - Başarısız 0.00
FG Yarıyıl/Yılsonu Sınavına Girmedi Başarısız 0.00
NA Devamsız Başarısız 0.00
T - Transfer | S - Seçmeli Kredisiz Derste Başarılı | U - Seçmeli Kredisiz Derste Başarısız | W - Dersten Çekilme

Mezuniyet Koşulları

Ameliyathane Hizmetleri Programı’ndan öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Program Başkanı

Murat Tuğrul EREN Öğr. Gör. Dr.

Program Koordinatörü

N. Ayşen PAMİR AKSOY Öğr. Gör.

Müfredat

I.Yıl II.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
AHP101 Ameliyathane Teknolojileri M 2 0 2 6
AHP111 Ameliyathane Uygulamalarına Giriş M 0 4 2 4
ANA111 Anatomi Z 2 0 2 3
ATA111 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2 1
FIZ111 Fizyoloji Z 2 0 2 3
ING111 İngilizce I Z 2 0 2 2
MKB111 Mikrobiyoloji ve Parazitoloji M 2 0 2 3
STR111 Sterilizasyon S 2 0 2 4
SYS024 Tıbbi Terminoloji S 2 0 2 3
TUR111 Türk Dili I Z 2 0 2 1

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
AHP112 Ameliyathane Uygulamaları I M 0 16 8 10
AHP122 Cerrahi Hastalıklar Bilgisi I M 2 0 2 6
AHP142 Ameliyathanede Güvenlik S 2 0 2 5
AHP152 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi S 2 0 2 5
ATA112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 1
ING112 İngilizce II Z 2 0 2 2
TUR112 Türk Dili II Z 2 0 2 1