Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kuruluş

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Anestezi Programı 2009-2010 akademik yılından itibaren öğrenci kabul etmektedir. Programın amacı; ameliyat öncesi hasta hazırlığını yapabilecek, ameliyat sırasında anestezi uzmanına destek verecek, ameliyat sonrasında ise hasta kontrolü ve denetimini üstlenebilecek, takım çalışmasının önemini benimsemiş, çağdaş ve donanımlı teknikerler yetiştirmektir 

Kazanılan Derece

İki yıllık eğitimini tamamlayarak mezun olanlar; Ön Lisans derecesine sahip olarak, Sağlık Teknikeri - Anestezi Teknikeri unvanını alırlar.

Derece Seviyesi

Ön lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Anestezi Programı; T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonucu elde edilen (YGS-2) puan türüne göre öğrenci alır.

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler, daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan aldıkları ve geçtikleri dersin içeriğinin Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunması durumunda muaf olabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Anestezi Programı’nda öğrencinin 120 AKTS tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 3 profesör, 1 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 11 Öğretim Görevlisi tarafından sağlanmaktadır. Yıllık kontenjanımız 1. öğretimde 35, 2. Öğretimde 35 olmak üzere 70 öğrencidir. Öğretim dili Türkçe'dir. Anestezi Programı; birinci dönemde anatomi, fizyoloji gibi temel tıp bilimlerinin oluşturduğu dersler ile kimya ve anesteziye giriş yapan genel bilgilerin olduğu derslerle başlar. Mesleğe yönelik temel beceri eğitimleri de bu dönemde başlar. İkinci dönemde; meslek etiğinin yanı sıra, anestezi uygulama, sistem ve enfeksiyon hastalıkları, anestezik farmakoloji gibi mesleki konulara yönelik dersler ağırlıklı olarak verilir. Temel beceri uygulamaları bu dönemde de devam eder. İkinci dönemin sonunda yaz döneminde “zorunlu yaz stajı” vardır. Üçüncü ve dördüncü dönem ise mesleğe özel teorik derslerin, ağırlıklı olarak hastane uygulaması ile birlikte yürütüldüğü dönemlerdir. Son yıl içinde öğrenciden mesleki konularda seminerler hazırlaması beklenir. Aynı zamanda uzman anestezi hekimlerinin eşliğinde aktif olarak hasta alınır. Bu dönemlerde hastane uygulamasının yanında ileri simülasyon eğitimleri verilir. Yaratılan kriz senaryoları ile mesleğe hazırlık süreci tamamlanır.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Anestezi alanındaki uygulamaları içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
Anestezi hekiminin kontrolünde genel anestezi uygulamasının tüm basamaklarını gerçekleştirir, gelişebilecek komplikasyonları tanır ve müdahale eder.
Monitörize hasta bakımı, sedo/analjezi uygulamaları, ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında standart donanım, hasta hazırlığı ve takibinde ekip içerisinde yer alır.
Anestezi uygulamaları süresince hastanın vital fonksiyonlarının takibi ve kayıtlarının anestezi formları ile alınmasının bilincindedir ve düzenli olarak kayıt alır.
Anestezi alanında görevli bir birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde etik değerlere uyar.
Anestezi hekimi ile birlikte anestezi uygulaması öncesi hasta değerlendirme, bireysel olarak malzeme ve ilaç hazırlığı ve monitorizasyonu gerçekleştirme işlemlerini yapar.
Rejyonal bloklarda hasta ve donanım hazırlığını yapabilme, girişimlere yardımcı olma ve hastayı takip edebilme yetisine sahiptir.
Hastanın yandaş hastalıklarının varlığında ve özellikli ameliyat türlerinde güvenli anestezik ve analjezik uygulamaları anestezi hekimi ile birlikte gerçekleştirir
Anestezi ve analjezi uygulamalarında kullanılan cihaz ve ekipmanların kontrolü, korunması, bakımı, kullanıma hazırlanması ve kullanımını gerçekleştirir.
Gerektiğinde kardiyopulmoner resüsitasyonda farkındalık, yaklaşım ve uygulama becerisini gösterir.
Reanimasyonda gelişebilecek özel durumlar ve acil yaklaşımlarda müdahaleye yardımcı olur, güvenli hasta transportu sağlar.
Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
BİLGİ 1 BECERİLER 1 X
BİLGİ 2 BECERİLER 2 X
BECERİLER 3 X X
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) BECERİLER1 X X X X X X X X X X X X
BECERİLER2 BECERİLER 1 X X X X X
BECERİLER3 BECERİLER 2 X X X
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME) YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK 6 X X
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK6 X
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X
YETKİNLİK8
YETKİNLİK9
YETKİNLİK10
YETKİNLİK 8

İstihdam Olanakları

Mezunlarımız; * Kamu ve özel hastanelerin ameliyathanelerinde * Yoğun bakım ünitelerinde * Ağrı kliniklerinde, çalışabilirler.

Üst Derece Programları Geçiş

Programı başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde; Hemşirelik, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim görevlileri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştırÖğrencilerin değerlendirilmesi için ara sınav, quiz, pratik, seminer ve final gibi çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Mezuniyet için programda genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması beklenir. Dersler tabloda gösterildiği şekilde puanlanır ve harflendirilir.
Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 90-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 70-79 Orta -İyi 2.50
CC 60-69 Orta 2.00
DC 55-59 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-54 Zayıf - Başarılı 1.00
FF 0-49 Zayıf - Başarısız 0.00
FG Yarıyıl/Yılsonu Sınavına Girmedi Başarısız 0.00
NA Devamsız Başarısız 0.00
T - Transfer | S - Seçmeli Kredisiz Derste Başarılı | U - Seçmeli Kredisiz Derste Başarısız | W - Dersten Çekilme

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Anestezi Programı’nda öğrencinin 120 AKTS tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Program Başkanı

Fevzi TORAMAN Prof. Dr.

Program Koordinatörü

Tuba USSELİ Öğr. Gör.

Müfredat

I.Yıl II.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
ANS111 Anestezi I M 2 0 2 10
ANS113 Anestezi Uygulamaları I M 0 4 2 3
ACU-I Seçmeli Ders S 2 0 2 2
ANA111 Anatomi Z 2 0 2 3
ATA111 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2 1
FIZ111 Fizyoloji Z 2 0 2 3
ING111 İngilizce I Z 2 0 2 2
KIM111 Kimya M 2 0 2 2
SYS024 Tıbbi Terminoloji S 2 0 2 3
TUR111 Türk Dili I Z 2 0 2 1

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
ANS112 Anestezi II M 2 0 2 7
ANS114 Anestezi Uygulamaları II M 0 6 3 3
ANS144 Sistem Hastalıkları M 2 0 2 6
ANS146 Enfeksiyon Hastalıkları S 2 0 2 3
ANS172 Anestezik Farmakoloji ZS 2 0 2 5
ACU-II Seçmeli Ders S 2 0 2 2
ATA112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 1
ING112 İngilizce II Z 2 0 2 2
TUR112 Türk Dili II Z 2 0 2 1