Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kuruluş

Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Hizmetler Meslek Yüksek Okulu, Optisyenlik Programı 2015-2016 Akademik yılında eğitime ve öğretimine başlamıştır. Optisyenlik Programının amacı; Göz hekimi tarafında yazılan reçetelerin analizini ve değerlendirmesini yapacak, kullanıcının ihtiyacına göre en uygun lens formunu belirleyecek, lenslerin kullanılacak çerçeveye göre kesimini ve taşlamasını yapacak, reçeteye uygun çerçeve tespiti ve montajını yapacak, gözlük kullanıcısının kullanım amacına ve yüz şekline en uygun çerçeve seçiminde yardımcı olacak ve hastanın yüz şekline göre ayarlamaları yapabilecek, İşlenmiş optik ürünlerinin kontrolünü ve denetimini yapabilecek, hazırlanmış olan optik gereçlerin tamirini, ayarlarını ve yerleştirilmesini, Optik mağazaların denetimini ve kontrolünü yapılmasını sağlayacak donanımda teknikerler yetiştirmektir

Kazanılan Derece

İki yıllık eğitimini tamamlayarak mezun olanlar; Ön Lisans derecesine sahip olarak, Sağlık Teknikeri-Optisyen unvanını alırlar.

Derece Seviyesi

Ön lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Optisyenlik Programı; T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucu elde edilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türüne göre öğrenci alır.

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler, daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan aldıkları ve başarılı olarak geçtikleri ders veya derslerin içeriğinin Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunması durumunda muaf tutulurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için tüm derslerden başarılı olarak geçmesi, FF, FG, NA ve U notlarına sahip olmaması gerekmektedir. Optisyenlik Programı’nda öğrencinin 4 yarıyıl sonunda derslerden 120 AKTS tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 2 Profesör, 2 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim Görevlisi statüsündeki akademisyenler tarafından sağlanmaktadır. Yıllık program kontenjanımız 35 öğrencidir. Öğretim dili Türkçedir. Optisyenlik Programı; birinci sınıfın birinci dönemi anatomi, fizyoloji gibi temel tıp bilimlerinin oluşturduğu dersler ile matematik, fizik gibi temel bilim dersleri ve kültür derslerinin yanı sıra, meslek ve mesleğin tarihçesi hakkında genel bilgilerin verildiği teorik dersler ve optisyenlik laboratuvarımızda verilen uygulama dersleri ile başlar. İkinci dönemde, görme optiği, göz anatomisi ve fizyolojisi dersleri, optik aletler ve malzeme bilgisi dersleri ile mesleğe yönelik teorik ile birlikte uygulama derslerine ağırlık verilir. İkinci dönemin sonunda, yaz döneminde, öğrencilerin zorunlu staj uygulaması vardır. Optisyenlik programının ikinci sınıfında mesleğe özel teorik dersler ve uygulamalara ağırlık verilmektedir. Üçüncü ve dördüncü dönemdeki optisyenlik uygulamaları optisyenlik laboratuvarımız, hastane ile optisyenlik mağazalarındaki yerinde uygulamalarından oluşmaktadır.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Optisyenlik alanında uygulamalar içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
Optisyenlik alanında edindiği teorik bilgilerinin yanında özel ve kamu kuruluşlarında gerçekleştirilen uygulama süreçleri sonucunda, alanı ile ilgili makine ve teçhizatlar yerinde kullanarak uygulama becerisi kazanır, beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunu tespit eder ve gerektiğinde sorunları çözme becerisi kazanır.
Optisyenlik alanında görevli bir birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde etik değerlere uyar.
Optisyenlik alanında bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır.
Optisyenlik alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanır, analiz eder, çözüm önerileri geliştirir, verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
Göz anatomisi ve özelliklerini, göz hastalıklarını ve tedavileri, optik aletlerin kullanımlarını, optik ürünlerin özelliklerinin ve teknik alt yapısını kavrama; konularını anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenir.
Optisyenlik ile ilgili temel bilgisayar programlarını, uygulamalar için gerekli teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.
Gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları, makine ve gereçlerini kullanma becerisine ve bunun için gerekli teknik donanımına sahip olur. Temel görme cihazlarının (gözlük, kontakt lens ve az görme cihazlarının) reçeteye göre seçimini, kullanıcı icin h
Miyopinin, hipermetropinin ve astigmatizmin düzeltilmesinde camların işlevini bilir.
Sağlıkta kalite, marka pazarlama stratejileri, optisyenlik işletmeliği, genel muhasebe ve alanının gerektirdiği konularda yeterli alt yapıya sahip olur.
İletişimin önemini kavrar ve etkili iletişim kurar

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
BİLGİ 1 BECERİLER 1 X X X X X X
BİLGİ 2 BECERİLER 2 X X X X X
BECERİLER 3 X
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) BECERİLER1 X X X X X X X
BECERİLER2 BECERİLER 1 X X X X
BECERİLER3 BECERİLER 2 X X X X X
BECERİLER 3
BECERİLER 4
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3
YETKİNLİK 4
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME) YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
YETKİNLİK 4
YETKİNLİK 5
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X X X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X X X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK 6 X X X
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X X X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X X X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK6 X X X
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X
YETKİNLİK8
YETKİNLİK9
YETKİNLİK10
YETKİNLİK 8

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz; Optisyenlik müessesi açıp, işletebilir ya da Optik mağazalarında mesul müdürlük yapabilirler. Optik mağazalarında ve optik lens imal eden firmalarda teknisyenlik yapabilecek, göz polikliniklerinde teknisyenlik ve göz doktorlarının poliklinik hizmetinde gözlüklerin fokometre ölçümlerini yapabilecektir.

Üst Derece Programları Geçiş

Programı başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde; Fizik, Fizik Mühendisliği, Optik ve Akustik Mühendisliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin değerlendirilmesi için ara sınav, quiz, pratik, proje, ödev ve final gibi çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Mezuniyet için programda genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması beklenir. Dersler tabloda gösterildiği şekilde puanlanır ve harflendirilir.
Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 90-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 70-79 Orta -İyi 2.50
CC 60-69 Orta 2.00
DC 55-59 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-54 Zayıf - Başarılı 1.00
FF 0-49 Zayıf - Başarısız 0.00
FG Yarıyıl/Yılsonu Sınavına Girmedi Başarısız 0.00
NA Devamsız Başarısız 0.00
T - Transfer | S - Seçmeli Kredisiz Derste Başarılı | U - Seçmeli Kredisiz Derste Başarısız | W - Dersten Çekilme

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Optisyenlik Programı’nda öğrencinin 120 AKTS tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Program Başkanı

Doç. Dr. Ali Rıza Cenk ÇELEBİ

Program Koordinatörü

Seda BARKA Öğr. Gör.

Müfredat

I.Yıl II.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
MAT111 Matematik M 2 0 2 2
OPT101 Optisyenlik I M 2 0 2 3
OPT111 Optisyenlik Uygulamaları I M 0 5 2,5 7
ACU-I Seçmeli Ders S 2 0 2 2
ACU-II Seçmeli Ders S 2 0 2 2
ANA111 Anatomi Z 2 0 2 3
ATA111 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2 1
FIZ111 Fizyoloji Z 2 0 2 3
FZK111 Fizik M 2 0 2 2
ING111 İngilizce I Z 2 0 2 2
SYS018 İletişim S 2 0 2 2
TUR111 Türk Dili I Z 2 0 2 1

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
OPT102 Optik Aletler ve Malzeme Bilgisi S 2 0 2 4
OPT112 Göz Anatomisi ve Fizyolojisi M 2 0 2 4
OPT122 Fizik ve Geometrik Optik I S 2 0 2 4
OPT132 Optisyenlik Uygulamaları II M 0 5 2,5 7
OPT142 Görme Optiği I M 2 0 2 4
OPT152 Optisyenlik II M 2 0 2 3
ATA112 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 1
ING112 İngilizce II Z 2 0 2 2
TUR112 Türk Dili II Z 2 0 2 1