Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kuruluş

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı 2009 - 2010 Akademik yılında eğitime ve öğretimine başlamıştır. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programının amacı, tıbbi tanıyı sağlamak için gerekli radyolojik görüntüyü elde edebilecek ,hasta ile doğru iletişim kurabilecek bilgi ve beceriye sahip nitelikli tekniker yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

İki yıllık eğitimini tamamlayarak mezun olanlar; Ön Lisans derecesine sahip olarak, Sağlık Teknikeri - Radyoloji Teknikeri unvanını alırlar.

Derece Seviyesi

Ön lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı; T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucu elde edilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türüne göre öğrenci alır.<br>

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler, daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan aldıkları ve geçtikleri dersin içeriğinin Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunması durumunda muaf olabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı’nda öğrencinin 120 AKTS tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 7 profesör, 3 Doçent, 7  Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi Doktor, 1 Öğretim Görevlisi ve 1 Uzman Eğitmen tarafından sağlanmaktadır. Yıllık kontenjanımız 1. öğretimde 35, 2. Öğretimde 35 olmak üzere 70 öğrencidir. Öğretim dili Türkçe'dir. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı anatomi, fizyoloji gibi temel tıp bilimlerinin oluşturduğu derslerle birlikte fizik, kimya ve radyolojiye giriş yapan derslerle ilk dönemine başlar. İkinci dönemde; konvansiyonel radyoloji, radyolojik anatomi, radyasyondan korunma gibi temel meslek derslerinin yanında hasta ile iletişimin doğru sağlanabilmesi için iletişim dersi işlenir. Teorik meslek derslerine ek olarak radyoloji laboratuvarı ve Acıbadem Hastaneleri Radyoloji Bölümlerinde mesleğe yönelik uygulama derslerine ağırlık verilir. İkinci dönemin sonunda yaz döneminde “zorunlu yaz stajı” vardır. Üçüncü ve dördüncü dönem ise ileri görüntüleme yöntemlerinin işlendiği teorik derslerin, ağırlıklı olarak hastane uygulaması ile birlikte yürütüldüğü dönemlerdir. Uygulamalar Acıbadem Hastaneleri Radyoloji Bölümlerinde, deneyimli eğitici ve klinisyenlerin eşliğinde, gelişim süreciyle uyumlu olarak yapılır. Bu yıl içinde çeşitli konularda seminerler, projeler hazırlanarak öğrenci mezuniyete hazırlanır.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı eğitim sürecinde edindiği bilgileri mesleki alanda uygular ve bilgilerini sürekli günceller.
Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarını uygular. Radyasyonun zararlı etkisinden kendisini ve hastayı korumak için gerekli önlemleri alır.
Röntgen cihazlarının bölümlerinin, X ışını oluşum mekanizmalarının ve röntgen tüpünün detaylı iç yapısını bilir. Radyolojide ve nükleer tıp alanında kullanılan cihazların teknik alt yapısını ve çalışma prensiplerini bilir. Bu cihazların günlük bakım ve kontrollerini yapar.
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı eğitim süresinde edindiği bilgileri kullanarak, bulunduğu sağlık birimindeki radyoloji ya da nükleer tıp görüntüleme ile ilgili cihazları, hekimin gerekli gördüğü görüntüleme işlemlerini ya bağımsız ya da gerektiğinde hekim eşliğinde uygular.
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip içerisinde yer alarak kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar
Tıbbi ve radyolojik terimleri bilir, etkin kullanır.
Temel, klinik ve radyolojik anatomiyi temel düzeyde bilir. Görüntülenen anatomik yapıları tanır.
İlk yardım temel kurallarını bilir, gerektiğinde uygular.
Kontrast maddelerin farmakolojik yapılarını, yan etkilerini, risk faktörlerini, çeşitlerini, hazırlanışını öğrenir ve uygular. Uygun hastaya hangi kontrast maddenin kullanılacağına karar verme yeteneğini kazanır.
Diğer tıp bilimleri ile çalışabilme disiplinine sahiptir.
Hayat boyu öğrenme prensibini benimser, alanındaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eder ve öğrenir.
Çevre koruma ve iş güvenliği konularını ifade eder ve uygular.
Mesleki etik kurallarını benimser ve alanının her adımında etik kurallar çerçevesinde hareket eder.
Temel düzeyde yabancı dilde iletişim kurar.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
BİLGİ 1 BECERİLER 1 X X X X X X X X
BİLGİ 2 BECERİLER 2 X X
BECERİLER 3 X X X
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) BECERİLER1 X X X X X X X
BECERİLER2 BECERİLER 1 X X
BECERİLER3 BECERİLER 2 X X
BECERİLER 3
BECERİLER 4
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
YETKİNLİK 4
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME) YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X
YETKİNLİK 4
YETKİNLİK 5
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK 6 X X
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X X X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X X X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK6 X X X
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X X X X
YETKİNLİK8
YETKİNLİK9
YETKİNLİK10
YETKİNLİK 8

İstihdam Olanakları

<p>Mezunlarımız kamu ve özek hastanelerin Radyoloji ya da Nükleer Tıp Bölümlerinde ve özel görüntüleme merkezlerinde çalışabilirler.<br></p>

Üst Derece Programları Geçiş

Programı başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde; "Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri" lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim görevlileri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 90-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 70-79 Orta -İyi 2.50
CC 60-69 Orta 2.00
DC 55-59 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-54 Zayıf - Başarılı 1.00
FF 0-49 Zayıf - Başarısız 0.00
FG Yarıyıl/Yılsonu Sınavına Girmedi Başarısız 0.00
NA Devamsız Başarısız 0.00
T - Transfer | S - Seçmeli Kredisiz Derste Başarılı | U - Seçmeli Kredisiz Derste Başarısız | W - Dersten Çekilme

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek. 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, uygulama derslerini ve 30 iş günlük stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir. Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir.

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Program Başkanı

Sıla ULUS Dr. Öğr. Üyesi

Program Koordinatörü

Pınar ELPEN KARYEMEZ Öğr. Gör.

Müfredat

I.Yıl II.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
RAD101 Tıbbi Görüntüleme I M 4 0 4 8
RAD103 Tıbbi Görüntüleme Uygulamaları I M 0 4 2 4
RAD111 Radyoloji Tarihi S 2 0 2 1
ANA111 Anatomi Z 2 0 2 3
ATA111 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2 1
FIZ111 Fizyoloji Z 2 0 2 3
FZK111 Fizik Z 2 0 2 2
ING111 İngilizce I Z 2 0 2 2
KIM111 Kimya Z 2 0 2 2
SYS024 Tıbbi Terminoloji M 2 0 2 3
TUR111 Türk Dili I Z 2 0 2 1

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
RAD102 Tıbbi Görüntüleme II M 4 0 4 8
RAD104 Tıbbi Görüntüleme Uygulamaları II M 0 8 4 5
ACU-I Seçmeli Ders S 2 0 2 2
ATA112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 1
ING112 İngilizce II Z 2 0 2 2
RAD132 Radyolojik Anatomi M 3 0 3 5
RTT173 Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma S 3 0 3 4
SYS018 İletişim S 2 0 2 2
TUR112 Türk Dili II Z 2 0 2 1