Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kuruluş

Radyoterapi; radyasyon onkolojisi doktorları, medikal fizik uzmanları ve radyoterapi teknikerlerinin yoğun işbirliğini gerektiren önemli bir daldır. Radyoterapi teknikerleri, titiz ve dikkatli çalışmaları ile ulaşılması gereken hedef için önemli bir rol oynarlar. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Teknikerliği programı da bu amaçla açılmış olan 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Acıbadem hastaneleri radyasyon onkolojisi bölümlerinin sahip olduğu yüksek teknoloji olanakları, deneyimli insan gücü hiç kuşkusuz ideal eğitim ortamının oluşmasında en önemli rolü oynamaktadır. Bu programda iyi düzeyde bilgisayar ve İngilizce eğitimini esas alarak radyoterapi uygulamalarını ekip çalışması içerisinde titizlikle yapacak, sorumluluk sahibi, üstün insan ilişkilerine sahip Radyoterapi Teknikerlerinin sağlık sistemimize kazandırılması amaçlanmaktadır.

Kazanılan Derece

İki yıllık eğitimini tamamlayarak mezun olanlar; Ön Lisans derecesine sahip olarak, Sağlık Teknikeri - Radyoterapi Teknikeri unvanını alırlar.

Derece Seviyesi

Ön lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Radyoterapi Programı; T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS) sonucu elde edilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türüne göre öğrenci alır.<div><br></div><div><br></div>

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler, daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan aldıkları ve geçtikleri dersin içeriğinin Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunması durumunda muaf olabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Radyoterapi Programı’nda öğrencinin 120 AKTS tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 5 profesör, 2 doçent, 1 Yardımcı Doçent ve 9 öğretim görevlisi statüsündeki akademisyen tarafından sağlanmaktadır. Yıllık kontenjan 35 öğrencidir. Öğretim Dili Türkçedir. Radyoterapi Programı; birinci sınıfta anatomi, fizyoloji gibi temel tıp bilimlerinin oluşturduğu dersler ve kültür derslerinin yanı sıra, meslek hakkında genel bilgiler, radyoterapi teknikerinin görev ve sorumlulukları konusunda bilgi veren derslerle başlar. Öğrenci bu sınıfın yaz döneminde zorunlu yaz stajını yapar. İkinci sınıfta klinik uygulamalı dersler ile birlikte mesleki konulara yönelik dersleri almaya başlar. Öğrenciler 1. sınıftan itibaren Acıbadem Sağlık Grubu hastanelerinde stajlara gider. Deneyimli eğitici ve klinisyenlerin eşliğinde, gelişim süreciyle uyumlu olarak hastane uygulamalarına katılırlar. Bu yıl içinde çeşitli konularda seminerler, projeler hazırlanarak öğrenci mezuniyete hazırlanır.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Radyoterapi programı alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
Radyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Radyoterapi yöntemleri ve fizik prensipleri ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak sağlık kurumları bünyesindeki radyoterapi ünitelerinde ilgili araç, cihaz ve teknikleri kullanarak hekimin gerekli gördüğü tedavi süreçlerini bağımsız ve
Radyoterapi ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip içerisinde yer alarak kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.
Radyoterapi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanır; görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder.
Radyoterapi alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanır.
Çeşitli radyolojik tetkikler sonucunda elde edilmiş görüntüler üzerinden anatomik yapıları ayırt eder, insan fizyolojisini bilir ve radyoterapi alanı ile ilgili olarak radyolojik anatomi bilgisine sahiptir.
Radyoterapi tedavisi öncesinde yapılan hazırlık işlemlerini ve tedavi sırasında uygulanan işlemler hakkında bilgi aktarımı yapabilir.
Radyoterapi tedavisinin vücuttaki etkilerini bilir, vücutta oluşabilecek erken ve geç yan etkiler hakkında bilgi sahibidir.
Radyoterapi alanında kullandığı cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme veya gerektiği durumlarda (arıza, periyodik medikal bakım, vb.) yaptırabilme bilgi ve becerisine sahiptir.
Kullanılan cihaz ve doz hızı özelliklerine bağlı olarak, radyasyon güvenliğini ve radyasyondan korunmayı bilir, koruyucu önlemlerle kendisini, hastaları ve toplumu radyasyondan korur.
Mesleki bilgi ve becerisini artırmak ve gelişimini sağlamak için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
BİLGİ 1 BECERİLER 1 X X X X X X X
BİLGİ 2 BECERİLER 2 X X X X X
BECERİLER 3 X X X X X
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) BECERİLER1 X X X X X X
BECERİLER2 BECERİLER 1 X X X X X
BECERİLER3 BECERİLER 2 X X X X
BECERİLER 3
BECERİLER 4
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
YETKİNLİK 4
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME) YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X
YETKİNLİK 4
YETKİNLİK 5
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5
YETKİNLİK6 YETKİNLİK 6 X X
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X X X X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK6 X X
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X X X
YETKİNLİK8
YETKİNLİK9
YETKİNLİK10
YETKİNLİK 8

İstihdam Olanakları

Program mezunları sağlık alanında hizmet veren, devlet ya da özel hastane ve ayaktan tedavi merkezlerinin radyasyon onkolojisi bölümlerinde Radyoterapi Teknikeri olarak iş olanaklarına sahip olacaklardır.

Üst Derece Programları Geçiş

Programı başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde; "Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri" lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim görevlileri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 90-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 70-79 Orta -İyi 2.50
CC 60-69 Orta 2.00
DC 55-59 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-54 Zayıf - Başarılı 1.00
FF 0-49 Zayıf - Başarısız 0.00
FG Yarıyıl/Yılsonu Sınavına Girmedi Başarısız 0.00
NA Devamsız Başarısız 0.00
T - Transfer | S - Seçmeli Kredisiz Derste Başarılı | U - Seçmeli Kredisiz Derste Başarısız | W - Dersten Çekilme

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 iş günlük stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Program Başkanı

Enis ÖZYAR Prof. Dr.

Program Koordinatörü

Özlem GÖKSEL Öğr. Gör.

Müfredat

I.Yıl II.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
RTT131 Radyoterapi Fiziği I M 3 0 3 5
RTT173 Radyasyon Güvenliği ve Korunma S 3 0 3 4
RTT191 Radyoterapi I M 3 0 3 6
RTT193 Radyoterapi Uygulamaları I M 0 4 2 2
ANA111 Anatomi Z 2 0 2 3
ATA111 Atatürk İlkeleri ve Ink Tar I Z 2 0 2 1
FIZ111 Fizyoloji Z 2 0 2 3
ING111 İngilizce I Z 2 0 2 2
SYS024 Tıbbi Terminoloji S 2 0 2 3
TUR111 Türk Dili I Z 2 0 2 1

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
RAD132 Radyolojik Anatomi S 2 0 2 5
RTT132 Radyoterapi Fiziği II M 3 0 3 6
RTT192 Radyoterapi II M 3 0 3 6
RTT194 Radyoterapi Uygulamaları II M 0 8 4 5
ACU-I Seçmeli Ders S 2 0 2 2
ACU-II Seçmeli Ders S 2 0 2 2
ATA112 Atatürk İlkeleri ve Ink Tar II Z 2 0 2 1
ING112 İngilizce II Z 2 0 2 2
TUR112 Türk Dili II Z 2 0 2 1