Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kuruluş

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,  Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı 2009-2010 akademik yılından itibaren öğrenci kabul etmektedir.  Programın amacı; sağlık kuruluşlarında, sekreterya hizmetlerini yürütebilen; hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yapabilen, tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlayabilen, dokümanları düzenleyerek arşivleyebilen, arşiv düzenleyip, geliştirebilen, hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlayan, tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguları derleme, düzene koyma ve araştırıcıların hizmetine sunma vb. görevleri etkin bir şekilde yerine getiren nitelikli, iletişimi ve sorumluluk duygusu güçlü olan sağlık teknikerlerini yetiştirmektir. Sağlık sektörünün beklentileri ve ihtiyacı doğrultusunda yaşam boyu gelişme eğilimi gösteren, farklılık yaratan ve alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip tıbbi sekreterleri yetiştirmeye yönelik eğitimimiz, öğrencilerimize mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra; etkin iletişim kurma, ekip içerisinde çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme yeteneği kazandırmayı da amaçlamaktadır. Hastane içi uygulamalar ile zorunlu yaz stajı öğrencilerimizin iş yaşamına başlamadan önce alan deneyimi kazanmalarını sağlamaktadır.

Kazanılan Derece

İki yıllık eğitimini tamamlayarak mezun olanlar; Ön Lisans derecesine sahip olarak, Tıbbi Sekreter unvanını alırlar.

Derece Seviyesi

Ön lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programına; T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucu elde edilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türüne göre öğrenci alır

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler, daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan aldıkları ve geçtikleri dersin içeriğinin Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunması durumunda muaf olabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programını bitirip ön lisans derecesi elde edebilmek için, öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve mesleki seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarı ile tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir.

Program Profili

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 3 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim Görevlisi tarafından sağlanmaktadır. Yıllık kontenjanımız 1. öğretimde 35, 2. Öğretimde 35 olmak üzere 70 öğrencidir. Öğretim dili Türkçe' dir. Sağlık sektörünün beklentileri ve ihtiyacı doğrultusunda yaşam boyu gelişme eğilimi gösteren, farklılık yaratan ve alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip tıbbi sekreterleri yetiştirmeye yönelik eğitimimiz, öğrencilerimize mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra; etkin iletişim kurma, ekip içerisinde çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme yeteneği kazandırmayı da amaçlamaktadır. Hastane içi uygulamalar ile zorunlu yaz stajı öğrencilerimizin iş yaşamına başlamadan önce alan deneyimi kazanmalarını sağlamaktadır. Öğrencilerimize temel bilimler derslerine ek olarak mesleğe yönelik; İşletme Yönetimi, Hastane Bilgi Sistemleri, Tıbbi Dokümantasyon, , Tıbbi Terminoloji, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Yazışma Teknikleri, Muhasebe, İletişim, Hastalıklar Bilgisi, Stenografi, İlkyardım dersleri verilmektedir. Öğrencilerin, dersler ve yıl içi uygulamalara ek olarak hastanelerin ilgili birimlerinde 30 iş günü yaz stajı yapmaları gerekmektedir.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Alan bilgilerini mesleki uygulamada kullanır.
Mesleki süreçleri planlayıp, uygular.
Alanın gerektirdiği terminolojiyi bilir ve uygular.
Mesleki uygulamada problemleri tanımlar ve çözer.
Hasta, hasta yakınları, sağlık profesyonelleri vb. kişilerle, etkin iletişim kurar.
Mesleki yasal mevzuatı anlar ve uygular.
Multidisipliner takım çalışma becerisini sahiptir.
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanır.
Arşiv işlemlerini, tıbbi kayıtları, tıbbi raporlamaları ve mesleki yazışmaları, dil kurallarına uygun olarak etkin bir şekilde yapar.
Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuat bilgisini, dosya hareketliliğini ve korunmasını sağlayarak arşiv hizmetlerini yürütür.
Bilgisayarı F Klavyede on parmak yazım tekniği kullanarak hızlı ve hatasız yazar.
Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımlarını ve bilgi iletişim teknolojilerini başarıyla kullanır.
Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
BİLGİ 1 BECERİLER 1 X X X X X X X X X X
BİLGİ 2 BECERİLER 2 X
BECERİLER 3 X X
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) BECERİLER1 X X X X X X X X X X X
BECERİLER2 BECERİLER 1 X X X X X X X X X X X X
BECERİLER3 BECERİLER 2 X X X X
BECERİLER 3
BECERİLER 4
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X X X X
YETKİNLİK 4
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME) YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X X X X X X
YETKİNLİK 4
YETKİNLİK 5
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X X X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X X X X X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X X X X X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK 6 X X X X X X
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X X X X X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X X X X X X X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X X X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK6 X X X
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X X X X X X X X
YETKİNLİK8
YETKİNLİK9
YETKİNLİK10
YETKİNLİK 8

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında "Tıbbi Sekreter" unvanı ile çalışabilmektedir. Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız tedavi kurum ve kuruluşlarının poliklinik ve klinik bilgi işlem hizmetlerinde, hasta kayıt ve kabulde, insan kaynakları ve istatistik birimlerinde ve merkezi tıbbi arşiv hizmetlerinde çalışabilmektedirler. Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) göre Tıbbi Sekreter olarak atanabilmektedirler.

Üst Derece Programları Geçiş

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programından mezun olan öğrencilerin, lisans öğrenimine devam edebilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise, derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, uygulama sınavı, seminer anlatımı, quiz gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Mezuniyet için programda genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması beklenir. Dersler tabloda gösterildiği şekilde puanlanır ve harflendirilir.
Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 90-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 70-79 Orta -İyi 2.50
CC 60-69 Orta 2.00
DC 55-59 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-54 Zayıf - Başarılı 1.00
FF 0-49 Zayıf - Başarısız 0.00
FG Yarıyıl/Yılsonu Sınavına Girmedi Başarısız 0.00
NA Devamsız Başarısız 0.00
T - Transfer | S - Seçmeli Kredisiz Derste Başarılı | U - Seçmeli Kredisiz Derste Başarısız | W - Dersten Çekilme

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek. 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, uygulama derslerini ve 30 iş günlük stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir. Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir.

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Program Başkanı

Hakan ÖZVERİ Doç. Dr.

Program Koordinatörü

Aytül YAVUZ YILMAZ Öğr. Gör.

Müfredat

I.Yıl II.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
SYS041 İşletme Yönetimi Z 1 0 2 4
TDS113 On Parmak Yazım Teknikleri I M 0 4 4 5
TDS123 Tıbbi Dokümantasyon I M 2 6 8 4
TDS133 Bilgisayar I M 0 4 2 5
ANA111 Anatomi Z 2 0 2 3
ATA111 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2 1
FIZ111 Fizyoloji Z 2 0 2 3
ING111 İngilizce I Z 2 0 2 2
SYS024 Tıbbi Terminoloji S 2 0 2 3
TDS133 Bilgisayar I M 0 4 2 5
TUR111 Türk Dili I Z 2 0 2 1

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
TDS102 Hastane Bilgi Sistemleri S 2 0 2 2
TDS114 On Parmak Yazım Teknikleri II M 0 4 4 5
TDS124 Tıbbi Dokümantasyon II M 2 6 8 5
TDS134 Bilgisayar II M 0 4 2 5
TDS154 Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Malzeme Bilgisi Z 1 1 0 5
ATA112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 1
ING112 İngilizce II Z 2 0 2 2
SYS018 İletişim S 2 0 2 2
SYS019 İlk Yardım S 2 0 2 3
TDS102 Hastane Bilgi Sistemleri Z 1 0 0 2
TDS134 Bilgisayar II M 0 4 2 5
TUR112 Türk Dili II Z 2 0 2 1