Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kuruluş

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar Programı, iki yıllık bir önlisans programı çerçevesinde, sağlık kuruluşlarının önemli bir birimi olup, hastalıkların tanısına yönelik testlerin yapıldığı tanı laboratuvarlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli Laboratuvar Teknikerleri yetiştirir. Programın eğitim hedefi; hastalıkların teşhis ve tedavisi için gereken tüm tetkikleri en kısa sürede yapabilecek ve karşılaştığı sorunlara doğru çözümler üretebilecek niteliklere sahip, kendine güvenen, evrensel nitelikte eğitim almış, mesleğin etik değerlerini benimsemiş, araştırmacı, katılımcı teknikerler yetiştirmektir. 

Kazanılan Derece

İki yıllık eğitimini tamamlayarak mezun olanlar; Ön Lisans derecesine sahip olarak, Sağlık Teknikeri - Tıbbi Laboratuvar Teknikeri unvanını alırlar.

Derece Seviyesi

Ön lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı; T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonucu elde edilen (YGS-2) puan türüne göre öğrenci alır.

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler, daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan aldıkları ve geçtikleri dersin içeriğinin Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunması durumunda muaf olabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı’nda öğrencinin 120 AKTS tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 3 profesör, 2 Doçent, 6 Öğretim görevlisi tarafından sağlanmaktadır. Yıllık kontenjanımız 1. öğretimde 35, 2. Öğretimde 35 olmak üzere 70 öğrencidir. Öğretim Dili Türkçe'dir. Tıbbi laboratuvar teknikleri programı birinci dönemi anatomi, fizyoloji gibi temel tıp bilimlerinin oluşturduğu dersler ile laboratuvar kimyası, biyoloji, tıbbi laboratuvar terminolojisi gibi temel bilim derslerinin yanı sıra, meslek hakkında genel bilgiler veren teorik ve uygulamalı derslerle başlar. Öğrenci bu sınıfın yaz döneminde zorunlu yaz stajını yapar. İkinci sınıfta klinik uygulamalı dersler ile birlikte mesleki konulara yönelik dersleri almaya başlar. Çeşitli hastanelerde stajlara gider. Deneyimli eğitici ve klinisyenlerin eşliğinde, gelişim süreciyle uyumlu olarak Acıbadem Hastaneleri laboratuvarlarımızda uygulama yapmaya başlar.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Tıbbi Laboratuvar alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir.
Analiz öncesi hazırlık işlemlerini yapar, preparatları hazırlar, dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular.
Tıbbi laboratuvarın farklı alanlarıyla ilgili temel testleri uygular, analiz çözeltilerini hazırlar.
Laboratuvarda yapacağı testlerle ilgili olarak çözelti hazırlama konusunda teorik ve pratik beceriyi gösterir.
Tıbbi laboratuvar araç gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımını yaparak en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
Tıbbi laboratuvarda iş organizasyonu yapar, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde mesleki görevlerini yerine getirirken, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.
Tıbbi laboratuvarda güvenlik önlemlerini alır, kişisel güvenlik kurallarını uygular ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur.
Alanı ile ilgili mesleki ve etik değerleri gözeterek meslektaşları, hastalar, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
Tıbbi laboratuvar alanında çalışan bir birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder.
Tıbbi laboratuvar alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanır.
Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
BİLGİ 1 BECERİLER 1 X X X
BİLGİ 2 BECERİLER 2 X X X
BECERİLER 3 X X
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) BECERİLER1 X X X
BECERİLER2 BECERİLER 1 X
BECERİLER3 BECERİLER 2 X
BECERİLER 3
BECERİLER 4
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X
YETKİNLİK 4
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME) YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
YETKİNLİK 4
YETKİNLİK 5
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK 6 X
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK6 X X
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X X X
YETKİNLİK8
YETKİNLİK9
YETKİNLİK10
YETKİNLİK 8

İstihdam Olanakları

Mezunlarımız; kamu sektörüne ve özel sektöre bağlı sağlık merkezi, hastane ve polikliniklerdeki laboratuvarlarda çalışabilirler: Klinik biyokimya laboratuvarı, Seroloji laboratuvarı, Mikrobiyoloji laboratuvarı, Parazitoloji laboratuvarı, Hematoloji laboratuvarı, Kan bankası ve Tıbbi Biyoloji ve Genetik laboratuvarında çalışabilirler. Ayrıca ilaç endüstrisinin üretim ya da kalite kontrol birimlerinde,Tıp alanında hastanelerin, üniversite araştırma laboratuvarlarında, Özel tıbbi laboratuvarlarda, Tıbbi laboratuvar malzemesi üreten ya da pazarlayan şirketlerde görev alabilirler.

Üst Derece Programları Geçiş

Programı başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde; Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyoteknoloji,Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrencilerin değerlendirilmesi için ara sınav, quiz, pratik, seminer ve final gibi çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Mezuniyet için programda genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması beklenir. Dersler tabloda gösterildiği şekilde puanlanır ve harflendirilir.
Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 90-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 70-79 Orta -İyi 2.50
CC 60-69 Orta 2.00
DC 55-59 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-54 Zayıf - Başarılı 1.00
FF 0-49 Zayıf - Başarısız 0.00
FG Yarıyıl/Yılsonu Sınavına Girmedi Başarısız 0.00
NA Devamsız Başarısız 0.00
T - Transfer | S - Seçmeli Kredisiz Derste Başarılı | U - Seçmeli Kredisiz Derste Başarısız | W - Dersten Çekilme

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 iş günlük stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Program Başkanı

Tanıl KOCAGÖZ Prof. Dr.

Program Koordinatörü

Gözde GÜVENÇ ÖZCAN Öğr. Gör.

Müfredat

I.Yıl II.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
TLT103 Laboratuvar Kimyası M 3 0 3 3
TLT105 Laboratuvar Kimyası Uygulamaları M 0 4 2 3
TLT113 Laboratuvar Güvenliği M 2 0 2 4
TLT131 Temel Biyoloji S 2 0 2 3
TLT133 Temel Biyoloji Uygulamaları M 0 4 2 3
TLT143 Genel Biyokimya M 2 0 2 4
ANA111 Anatomi Z 2 0 2 3
ATA111 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2 1
FIZ111 Fizyoloji Z 2 0 2 3
ING111 İngilizce I Z 2 0 2 2
TUR111 Türk Dili I Z 2 0 2 1

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
TLT124 Tıbbi Laboratuvar Terminolojisi S 3 0 3 4
TLT152 Hematoloji Uygulamaları M 0 4 2 4
TLT154 Hematoloji M 2 0 2 4
TLT162 Tıbbi Mikrobiyoloji I Uygulamaları M 0 4 2 5
TLT164 Tıbbi Mikrobiyoloji I M 2 0 2 4
ACU-I Seçmeli Ders S 2 0 2 2
ATA112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 1
ING112 İngilizce II Z 2 0 2 2
SYS019 İlk Yardım S 2 0 2 3
TUR112 Türk Dili II Z 2 0 2 1