Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kuruluş

Acıbadem Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, bilim adamı –uygulamacı modeli çerçevesinde çağdaş, özenli, ulusal ve uluslar arası ölçütlere, etik değerlere bağlı bir eğitim anlayışıyla hizmet vermek üzere hazırlanmıştır. İlk öğrencilerini 2016-2017 öğretim yılında almış olan program, az sayıda öğrenciyi yoğun kuramsal eğitim, staj ve süpervizyon altında araştırma planlayıp yürütebilecek, psikolojik değerlendirme ve psikoterapi yapabilecek uzmanlar olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Hızla gelişen klinik psikoloji alanında bir fark yaratmak; üretken, kendini tanımanın değerini, ve uluslararası düzlemde yapılan en yeni çalışmaları bilen, toplumuna hizmet eden mezunlar vermek amacıyla kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Uzman Klinik Psikolog

Derece Seviyesi

Yüksek Lisans Derecesi (M.A)-Tezli Program

Kabul ve Kayıt Koşulları

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına başvuru için aşağıdaki koşullar aranır: Bu yüksek lisans programına başvurabilmek için adayın Psikoloji lisans programından mezun olma ön koşulu aranır. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’sınavından Eşit Ağırlık puan türünden minimum 60 standart puan almış olmasını , genel başarı notunun en az 65 olması gerekir. Genel başarı notu eşit olanlarda lisans not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. b) Enstitü, Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi üzerine, her program başvuru dönemi için üç asil ve bir yedek üyeden oluşan bir değerlendirme kurulu oluşturur ve bu üyeler Psikoloji bölümünde görev yapanlardan seçilir. c) Klinik Yüksek lisans programlarına, lisans başarı düzeyi, yazılı sınav, mülakat ve ALES sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. ALES’te alınan puanlar değerlendirilirken başvurulan programın standart puan türü esas alınır. Kabul için yapılacak değerlendirmede adaylar aldıkları genel başarı notuna göre sıralanır. Genel başarı notu, ALES’te alınan puanın % 50’si, lisans öğrenimi sırasında alınan notların ağırlıklı ortalamasının % 10 u, yazılı sınavının % 20 ve mülakatta alınan notun % 20 sinin toplamından oluşur. d) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların YÖK denkliği aranır. Yabancı uyruklu öğrencilerin programa başvuruları ancak çok iyi düzeyde Türkçe bilmeleri ile mümkün olup , detaylar Senato tarafından düzenlenir

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Klinik Psikoloji Yüksek lisans programına başvuru yapan öğrencinin yukarda belirtildiği gibi kabul için tüm şartları eksisiz karşılaması gerekmektedir. Yatay başvuru durumlarında başvuran öğrencinin (1) bir “Klinik psikoloji programında” öğrenci olup, lisansüstü programın en az bir yarıyılını başarıyla tamamlamış olması (2) bizim programa başvuru ölçütlerimizi de karşılamış olması gerekir. Yatay geçişi Klinik Psikoloji program koordinatörlüğü ve Sosyal bilimler Enstitüsü tarafından uygun bulunan öğrencilerin intibakları, Klinik psikoloji program koordinatörlüğü önerisi üzerine, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. Yatay geçiş başvuruları her yılın başında ve muhakkak, derslerin başlangıcından önceki zaman diliminde yapılır. Öğrenciler gerekiyorsa bilimsel hazırlık dersleri alırlar. Avrupa Kredi transfer sistemine (ECTS) dahil üniversitelerden –ya da bu üniversitelere olan öğrenci geçişleri YÖK ilgili mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdan mezun olması için programdaki tüm dersleri, stajı , süpervizyonları ve tez yazımını başarıyla tamamlamış olması gerekir. Klinik Psikoloji Yüksek lisans programında öğrenciler inn min. 180 AKTS kredi; en az 2.70 / 400 not ortalaması sağlamış olmaları, FF, FG, NA, U notları almışlarsa bunları geçer notlar alarak düzeltmiş olmaları gerekir.

Program Profili

Programda Psikoloji bölümünden iki profesör, iki doçent, ve iki yardımcı doçent öğretim üyesi ders vermekte olup, bunun yanı sıra dışarıdan ders veren öğretim elemanları da bulunmaktadır. Öğretim dili Türkçe olan programın yıllık kontenjanı 10 öğrencidir. Program zorunlu ve seçmeli dersler; üçüncü yarıyıldan itibaren yoğun staj ve süpervizyon içerir. Öğrenciler 3 ve 4cü yarıyılda özgün bir araştırmaya dayalı tez çalışması yapmaları beklenir.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Klinik Psikoloji alanına dair temel kuramsal bilgilere sahiptir.
Klinik psikoloji alanında en güncel bilgilere nasıl ulaşacağını, literatürü nasıl tarayacağını bilir; araştırma yapabilir.
Farklı psikoterapi paradigmalarının psikopatolojiye bakışları hakkında bilgi edinir.
Belirli bir psikoterapi paradigması içinde temel değerlendirme ve uygulamaları yapabilir.
Klinik Psikoloji alanında staj yapmış ve süpervizyon almıştır; bu bağlamda bir hastayı nasıl değerlendireceğini ve psikoterapisini nasıl planlayacağını bilir.
Kendini, yeterliliklerini tanır; uygulama yapacağı konuda kendini geliştirmek için gerekli önlemleri alır.
Psikoloji meslek etiğini, mesleki değerleri iyi bilir; etik mantık yürütebilir.
Eğitimi esnasında ve mezuniyet sonrası ulusal ve uluslararası ilgili kongrelere, bilimsel etkinliklere aktif olarak katılması özendirilir.
Bireysel, kültürel farklara duyarlı bir eğitim alır.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
BİLGİ 1 BECERİLER 1 X
BİLGİ 2 BECERİLER 2 X X
BECERİLER 3 X
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) BECERİLER1 X X
BECERİLER2 BECERİLER 1 X X
BECERİLER3 BECERİLER 2 X X
BECERİLER 3 X
BECERİLER 4 X X
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X
YETKİNLİK 4 X
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME) YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3
YETKİNLİK 4 X
YETKİNLİK 5 X X
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK 6 X
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X
YETKİNLİK 8 X
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK6 X
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X X

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu veya özel hastanelerde, hastanelere bağlı uygun kliniklerde, yaşlı bakım evlerinde, anaokul, ilk ve orta öğretime bağlı PDR birimlerinde, özel psikolojik danışmanlık merkezlerinde çalışabilmektedir.

Üst Derece Programları Geçiş

Mezunlar doktora programlarına başvurabilir.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin değerlendirilmesi için ara sınav, quiz, pratik, proje, rapor, ve final vb çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Mezuniyet için programda genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.70 olması beklenir. Dersler tabloda gösterildiği şekilde puanlanır ve harflendirilir. Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı AA 90-100 Pekiyi 4.00, BA 85-89 İyi - Pekiyi 3.50, BB 80-84 İyi 3.00, CB 75-79 Orta-İyi 2.50, CC 70-74 Orta 2.00, DC 60-69 Orta- Zayıf 1.50, DD 50-59 Zayıf-Başarılı 1.00, FD 49 ve altı Zayıf-Başarısız 0.00, FF Başarısız 0.00, FG Yarıyıl/Yılsonu sınavına girmedi Başarısız a) (I) Notu: Yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli bir başka nedenle ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci herhangi bir yarıyılda, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde yarıyıl için belirlenmiş son sınavın bitimi tarihinden itibaren on beş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde, (I) notu kendiliğinden (FF) haline gelir. Ancak bu süre, uzayan hastalık durumunda veya benzeri hallerde, öğrencinin başvurusu üzerine enstitü anabilim dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bir sonraki kayıt döneminin başına kadar uzatılabilir. b) (S) Notu: Bilimsel hazırlık programındaki derslerini, tez çalışmalarını ve tez sınavını başarıyla tamamlayan ve tezi hakkında kabul kararı verilen öğrenciler ile kredisiz alınan derslerde başarılı olan öğrencilere verilir. Üniversite dışındaki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde alınan ve başarılı olunan dersler için de (S) notu verilir. c) (U) Notu: Bilimsel hazırlık programındaki derslerinde, tez çalışmalarında ve tez sınavında başarılı bulunmayıp tezi hakkında ret kararı verilen öğrenciler ile kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir. Üniversite dışındaki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde alınan ve başarısız olunan dersler için de (U) notu verilir. ç) (NA) Notu: Derslere devam etmemiş öğrencilere verilir ve (FF) notu gibi işlem görür. d) (P) Notu: Tez çalışmalarını sürdürmekte olan öğrencilere verilir. e) (EX) Notu: Üniversite dışındaki üniversitelerden yatay geçişle gelen öğrencilerin daha önce almış oldukları ve ders yüküne sayılan dersler için verilir. EX notu ortalamaya katılmaz ancak not belgelerinde gösterilir.

Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 90-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 70-79 Orta -İyi 2.50
CC 60-69 Orta 2.00
DC 55-59 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-54 Zayıf - Başarılı 1.00
FF 0-49 Zayıf - Başarısız 0.00
FG Yarıyıl/Yılsonu Sınavına Girmedi Başarısız 0.00
NA Devamsız Başarısız 0.00
T - Transfer | S - Seçmeli Kredisiz Derste Başarılı | U - Seçmeli Kredisiz Derste Başarısız | W - Dersten Çekilme

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FD ya da P notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 180 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,70 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü Yardımcısı
Müfredat

I.Yıl II.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS