Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kuruluş

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde amacımız öğrencilerimizi birçok alanda bilimsel bilgi, uygulama yeteneği ve davranışsal becerileri kazandıracak en yüksek profesyonel standartlarda eğitmektir. Bu eğitimin sonunda yüksek kalitede sağlık hizmeti yeteneği ve yüksek seviyede bilimsel merak kazandırılması amaçlanmaktadır. Bizim hedeflediğimiz kurumsal ve global düzeyde en iyi sağlık hizmetini sunabilecek hekim yaratıcı ve yetkindir, meslektaşları ve diğer sağlık personeli ile ekip çalışması yapabilir. Öğrenci gerektiğinde nasıl öğrenebileceğini, bilgiye nerede ulaşabileceğini öğrenecektir. Yüksek kalite sağlık hizmeti sunmanın anahtarı olan sürekli tıp eğitimi ve sürekli kendini geliştirme ile bu hedeflerimize ulaşabilmeyi amaçlıyoruz. TOEFL vb.) başarılı olmuş olmalıdır. Bu sınavda başarılı olamayan öğrencilerin bir yıllık İngilizce hazırlık sınıfına devam etmeleri gerekmektedir. Eğitim programımız 3 fazdan oluşmaktadır. Faz I: Temel ve Klinik Bilimler, 1. yıldan 3. yıla kadar. Faz II: Klinik Stajlar, 4. yıldan 5. yıla kadar. Faz III: İntörnlük, 6. yıl boyunca - Eğitim entegre müfredat üzerin kuruludur. Bu programda ders kurullarında vücuttaki sistemler hücre gibi en basit birimlerden kompleks sistemlere ve patolojilerine kadar tarif edilmektedir. Faz I’de yıllık müfredat ders kurullarının bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Buna ek olarak, Klinik Tıp ve Profesyonellik Becerileri (KTPB), Tıbbi Bilişim, Biyoistatistik ve Tıp Teknolojileri, İnteraktif Modüller, Tıbbi İngilizce ve seçmeli dersler bulunmaktadır. - “Ders Kurulu” terimi belirli bir hücre veya organ sistemi gibi bir konunun farklı anabilim dalları tarafından birbirleriyle uyum içinde öğrencilere aktarılmasını ifade etmektedir. Bu komiteler teorik dersler, uygulamalı eğitimler ve modülleri içermektedir. - Ders kurullarında yer alan entegre programlar, belirli bir organ sisteminin öğretilmesinde temel ve klinik bilimlerinin eşit katılımını sağlamaktadır. Bir örnek olarak; gastrointestinal sistem temel ve klinik bilimlerin katılımı sayesinde tüm yönleriyle aktarılmaktadır. Dersler anatomi, fizyoloji, biyokimya gibi temel bilimler kadar, patoloji, tanı, tedavi ve korumayı da kapsamaktadır. - Faz I’de müfredat 23 ders kurulundan oluşmaktadır, 7 tanesi 1. yıl, 8 tanesi 2. yıl ve 8 tanesi 3. yılda verilmektedir. - Faz I’de, ders kurulları içinde interaktif modüller düzenlenmektedir. Bu modüllerde, öğrenciler eğitimci rehberliğinde küçük gruplar oluşturarak çalışmakta, ders kurulu ile ilişkili vakaları analiz etmekte ve kendi kendine öğrenme yetenekleri kazanmaktadırlar. - Klinik Tıp ve Profesyonellik Becerileri Faz I içinde üç yıl boyunca süren disiplinler arası bir programdır. Bu program Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği Anabilim Dalları tarafından organize edilmektedir ve dört ders bloğu içermektedir: Klinik ve İletişim Becerileri, Toplum ve Sağlık, Sağlıkta Araştırma ve Tıp Etiği ve Beşeri Bilimler. KTPB programı bilgi ve becerilerin harmanlandığı bir tıbbi profesyonelliğe giriş olarak tasarlanmıştır. Bu program iyi tıp uygulamaları için gerekli temel profesyonel beceriler ve yeterliliklerin edinilmesi yanı sıra kişisel ve sosyal gelişim, entelektüel beceriler ve insani değerlerin geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. - Faz I ayrıca, Bilgi Teknolojileri-Biyoistatistik-Biyoinformatik ile Biyomedikal Teknolojiler derslerini içermektedir. Bilgi Teknolojileri dersleri temel bilgisayar becerilerini kazandırmakta ve öğrencilerin kodlama sistemleri, elektronik hasta kayıtlarının kullanımı gibi tıbbi bilgi işleme süreçlerine dair bilgi sahibi yapmaktadır. Biyoistatistik ve Biyoinformatik öğrencilere tıbbi araştırma için gerekli temel altyapıyı sağlamaktadır. Tüm dünyada her yıl üretilen büyük miktardaki bilimsel kanıt ve bilgiyi sınıflama ve bu bilgilere değer biçerek kendi eğitimleri ve araştırma alanları için gerekli olanları belirlemelerine yardımcı olmaktadır. Alanımızda büyük hızla sürekli gelişim gösteren tanı ve tedavi cihazlarının temel prensipleri Biyomedikal Teknolojileri derslerinde öğrencilere anlatılmaktadır. Bu derslerin yeni tıbbi keşifler için öğrencilerde yaratıcı yenilikçi fikirler oluşturması beklenmektedir. - 4. ve 5. yıl “Klinik Stajyerlik Dönemi” olarak isimlendirilmektedir, hastane ve birinci basamak sağlık kuruluşlarında eğitimden oluşmaktadır. Klinik anabilim dallarının öğretim üyeleri danışmanlığında öğrenciler tam zamanlı çalışmaktadırlar. Klinik stajyerlik dönemi esasen, öykü alma, fizik muayene ve hasta takibinin yanısıra hasta başında uygulama, teorik dersler ve seminerler üzerine odaklanmaktadır. - 6. yıl “Aile Hekimliği Dönemi” olarak adlandırılmakta ve 12 ay sürmektedir. Öğrenciler öğretim üyesi danışmanlığında hastaların sağlık hizmeti sorumluluğunu almaktadırlar. Klinik rotasyonlar Dahili Tıp, Cerrahi ve Acil Tıp, Çocuk sağlığı ve hastalıkları, Kadın hastalıkları ve Doğum, Psikiyatri ve Halk Sağlığı olarak düzenlenmiştir. Aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerindeki klinik rotasyonlarla öğrencilerde temel sağlık hizmetleri ve toplum sağlığı perspektifi oluşturulmaktadır.

Kazanılan Derece

Tıp Doktoru

Derece Seviyesi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tıp Fakültesi'ne kayıt kabul için lise diploması ve ÖSYM tarafından yapılan merkezi ulusal sınavı ile yerleştirmenin yapılmış olması ya da Yükseköğretim Kurulu'nun uluslararası öğrenci kabulü ile ilişkili düzenlemeleri gereğince gerekli koşulları karşılamış olması gerekmektedir. -Detaylı Bilgi için: http://www.acibadem.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulte/tip/Sayfalar/Tip-Fakultesi.aspx 

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

  


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

   


Program Profili

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak amacımız, bir yandan öğrencilerimize en yeni teknolojilere sahip, yaratıcılıklarını kullanacakları öğrenme ortamları oluştururken aynı zamanda bilimin geniş olanaklarını sunmak; öğrencilerin öğretim üyeleri ile etkileşimde bulunmalarını ve hastalarla, toplumla ve hekimlerle temas etmelerini sağlayarak mesleki becerilerini geliştirmek, insani ve mesleki değerler edinmelerini desteklemektir. Bir hekimin yaratıcı ve yeterli olması ve ekip arkadaşları ve meslektaşlarıyla etkin iletişim içinde bulunması yüksek düzeyde sağlık hizmeti sunmak için gereklidir. Öğrencilerimizin bilgiye gereksinim duyduklarında ulaşabilmesi, kanıtları eleştirel olarak değerlendirebilmesi ve uygulamalarına aktarabilmesi sunduğu kaliteli tıp hizmetinin devamlılığını sağlayacaktır. Geleceğin hekimlerini yetiştirirken, akademik kadromuzun niteliklerine, eğitim programımızdaki yeniliklere ve öğrencilerimizin mesleki ve insani gelişimine odaklanmaktayız. En iyi sağlık hizmetini verirken aynı zamanda dürüstlükten, toplumsal sorumluluk almaktan, kendini geliştirmekten, danışmanlık yapmaktan, insan sevgisinden ve mesleki etik değerlerden vazgeçmeyen hekimler yetiştirmek temel misyonumuzdur. Vizyonumuz ulusal ve uluslararası akredite edilmiş bir eğitim programıyla evrensel standartları sağlamış, Avrupa'nın en iyi tıp fakülteleri arasında yer almaktır. 

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Bu programın sonunda öğrenciler;Hastaya yüksek standartta tıbbi bakım hizmeti sunabilecek (uygun şekilde öykü alabilecek, fizik muayene yapabilecek, tanı koyucu girişimleri uygulayabilecek ve kanıta dayalı tedavi protokollerini uygulayabilecek).
Tıbbi acillerde etkin bakım hizmeti sunabilecek.
Biyomedikal ve sosyal/davranış bilimlerinin ilkelerini, bilimsel bilgisini ve yöntemlerini tıbbi uygulamalara aktarabilecek.
Halk sağlığının ilkeleri ve yöntemlerini toplumun ve bireylerin sağlığını korumak ve geliştirmek için kullanabilecek.
Kendi ülkesindeki ve dünyadaki sağlık sorunlarını tanımlayabilecek
Sağlığın sosyal belirleyicilerini, sağlığı etkileyebilecek farklı sosyal ekonomik ve kültürel faktörleri analiz edebilecek.
Hasta haklarına, onuruna, özerkliğine, bütünlüğüne ve gizliliğine saygı gösterecek.
Evrensel insan hakları ilkelerini tıbbi uygulamalarına aktarabilecek.
Tıbbi uygulamalarında ve tıbbi araştırmalarında etik ilkeler ve yasal düzenlemelere bağlı olacak.
Hastalar ve meslektaşları ile yazılı ve sözlü etkin iletişim kurabilecek.
Bir tıbbi araştırmayı planlayabilecek ve uygulayabilecek.
Bilgi teknolojilerini tıbbi uygulamalarda etkin olarak kullanabilecek.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
BİLGİ 1 BECERİLER 1 X X X X X X X X X X X
BİLGİ 2 BECERİLER 2 X X X X X X
BECERİLER 3 X X X
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) BECERİLER1 X X X X X X X X X
BECERİLER2 BECERİLER 1 X X X X X X X
BECERİLER3 BECERİLER 2 X X X X
BECERİLER 3 X X
BECERİLER 4 X X X X
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X X X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X X X X X X X
YETKİNLİK 4 X X
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME) YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X X X X X X X
YETKİNLİK 4 X X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 5
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X X X X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5
YETKİNLİK6 YETKİNLİK 6
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7
YETKİNLİK 9
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X X X X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X X X X X X X X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X X X X X X X X X X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X X X X X X X X X X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK6 X X X X X X X X X X
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X X X
YETKİNLİK8
YETKİNLİK9
YETKİNLİK10
YETKİNLİK 8

İstihdam Olanakları

Tıp Fakültesi mezunları iki yıllık zorunlu hizmet için Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen kura ile birinci basamak sağlık hizmetinde yer alan aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezleri başta olmak üzere Bakanlık birimlerinde çalışır. Her yıl iki kez düzenlenmekte olan Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda başarılı olanlar üniversitelerin hastanelerinde ya da Sağlık Bakanlığı'na ait eğitim ve araştırma hastanelerinde uzmanlık eğitimlerine başlarlar. 

Üst Derece Programları Geçiş

Tıp Fakültesi mezunları Kabul şartlarına bağlı olarak yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilir. TUS'nı alarak Tıpta Uzamanlık Alanlarında eğitimlerine devam edebilirler. 

Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar; - Faz I’de her bir ders kurulunda en az bir tane arasınav ve bir tane kurul sonu sınavı yapılmaktadır. CMPS programının ölçme ve değerlendirmesi öğrenim çıktılarına ve derslerde kullanılan eğitim yöntemine uygun şekilde çeşitli şekillerde yapılmaktadır. Yıl sonunda yapılan final sınavı yıl boyunca verilmiş olan tüm ders konularını kapsamaktadır. - 4. ve 5. yıllarda her bir klinik staj dönemi sonunda öğrenciler tüm teorik ve pratik sınavlara girmiş olmaları gerekmektedir. Puanlanma sistemi; - Faz I’in her bir yılsonunda geçme notu ders kurulu sınavları ortalamasının %50’ı ve final sınavı notunun %50’ından oluşmaktadır. - Faz II’de geçme notu, Staj içinde ve sonunda yapılan sınavlar staj notunu belirler. Staj notunu belirleyecek sınavların yöntemleri, içerikleri ve staj notuna katkısı dönem başında Koordinatörler Kurulu ve Ölçme Değerlendirme Kurulu tarafından staj sorumluları ile beraber belirlenir ve bu amaçla oluşturulan sınav matrisi öğrencilere yazılı olarak duyurulur. Bütünleme sınav notu staj notudur. Krediler; - Ulusal Kredi sistemi ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) olmak üzere iki tip kredilendirme bulunmaktadır. Haftada bir saat teorik ders veya iki saat uygulamalı eğitim oturumu ulusal kredi sisteminde 1 krediye karşılık gelmektedir. Bu kredi sisteminde her bir ders kurulunda 14 saatlik teorik ders veya 28 saatlik uygulamalı eğitim 1 krediye karşılık gelmektedir. AKTS kredileri teorik, uygulama ve ders çalışma saatleri üzerinden öğrencilerin iş yüküne göre hesaplanmaktadır. 

Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 90-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 Pekiyi - İyi 3.75
BB 80-84 İyi 3.50
CB 75-79 İyi - Orta 3.00
CC 70-74 Orta 2.50
DC 60-69 Orta - Geçer 2.00
DD 50-59 Zayıf 1.50
FF 0-49 Başarısız 0.00
FG Sınava Girmedi Başarısız 0.00
NA Devamsız Başarısız 0.00
M - Muaf | S - Başarılı | U - Başarısız
Ortalamaya Katılmayan Notlar: (S) Notu: Dönem VI’da staj notunun “başarılı” olması - (U) Notu: Dönem VI’da staj notunun “başarısız” olması

Mezuniyet Koşulları

Tıp Fakültesi'nden mezun olmak için 6 yıllık eğitim programında yer alan derslerden başarılı olarak toplam 360 AKTS kredisini tamamlamış olmak yeterlidir.

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Program Sorumlusu

Prof. Dr. Yasemin ALANAY (DEKAN)


Müfredat

I.Yıl II.Yıl III.Yıl IV.Yıl V.Yıl VI.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
ATA–101 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları – I Z 28 - 2 1
ENG101 Tıbbi İngilizce – I Z 20 40 3 3
MED101  Tıbbın Hücresel Temelleri Z 73 10 6 7
MED103 Hücresel Taşıma ve Metabolizma Z 67 10 6 7
MED105 Klinik Tıp ve Mesleki Beceriler I Z 53 21 4 6
MED107 Medical Informatics Z 25 95 5 6
MED111 Molecular and Cellular Medicine-I Z 77 16 6 7
MED113 Molecular and Cellular Medicine-II Z 88 10 7 8
MED121 Research in Health Z 19 0 1 2
MED123 Medical Ethics and Humanities-I Z 31 0 2 4
MED125 Communication Skills Z 32 6 2 4
MED131 Biostatistics Z 28 14 3 3
MED133 Medical English -I Z 28 14 3 3
TUR–101 Türk Dili ve Edebiyatı – I Z 28 - 2 1
ELEI Electives S 28 - 2 1

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
ATA–102 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları – II Z 28 - 2 1
ENG102 Tıbbi İngilizce – II Z 20 40 3 3
MED104 Hücreden Dokuya/ Dokudan Organa Z 92 13 7 7
MED106  Vücut fonksiyonları ve İnsan Davranışı Z 87 21 7 8
MED107* Tıp Bilişimi Z 25 95 7 7
MED108 Klinik Tıp ve Mesleki Beceriler II Z 43 23 3 6
MED112 Blood and Immunity Z 82 9 6 8
MED114 Cell and Tissue Injury-I Z 54 9 4 5
MED122 Health and Society - 1 Z 27 5 2 4
MED132 Bioinformatics Z 28 14 3 3
MED134 Medical English-II Z 28 14 3 3
MED610 Seçmeliler S 7 7
TUR–102 Türk Dili ve Edebiyatı – II Z 28 - 2 1
ELEII Electives S 28 - 2 1

* Yıllık Ders